Startpagina Actueel

Ondersteun duaal leren via bestaande aanbieders, niet via de RTC’s

Het takenpakket van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) uitbreiden met het ondersteunen van duaal leren is geen goede zaak. Wend de voorziene middelen aan om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren te versterken. Dat adviseert de SALV in het kader van het voorontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting voor 2023.

Leestijd : 3 min

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) kreeg van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, een adviesvraag over de uitbreiding van het takenpakket van de RTC’s met het ondersteunen van duaal leren.

Regionale Technologische Centra

RTC's zorgen voor een betere afstemming van onderwijs en opleiding met de noden van de arbeidsmarkt. De RTC’s brengen daarvoor partners uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven samen. Er is een RTC in elke Vlaamse provincie.

Duaal leren

Bij duaal leren leert een lerende afwisselend in een onderneming én op school. Het is een volwaardige leerweg binnen het secundair onderwijs. Duaal leren is sinds september 2019 uitgerold in het volledige secundair onderwijs. Bij duaal leren sluiten de leerling, het bedrijf en de school een overeenkomst. Welke overeenkomst dat is, hangt af van het systeem waarin de jongere de opleiding volgt en het aantal uren dat de jongere op de werkplek doorbrengt.

Een bedrijf dat interesse toont in duaal leren of gecontacteerd wordt door een leerling die een duale opleiding wil volgen bij het bedrijf, heeft een erkenning nodig. Voor de zogenaamde groene sectoren waaronder landbouw en tuinbouw is er een sectoraal partnerschap opgericht dat deze erkenningen en opleidingen opvolgt. In opdracht van het sectoraal partnerschap helpt EDUplus met het erkennen van bedrijven als leerwerkplek en met de ondersteuning van de scholen die duale opleidingen organiseren.

Vooropgestelde beleidsbeslissingen

In het voorontwerp van programmadecreet voorziet Art. 28 in de terbeschikkingstelling van specifieke werkingstoelagen ter ondersteuning van het duaal leren. Het artikel schrijft voor dat de 5 RTC’s samen een actieplan moeten opmaken met concrete stappen ter ondersteuning van duaal leren, inclusief een financieel plan per RTC. Het actieplan is complementair aan de activiteiten van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectorale partnerschappen Duaal Leren. Het actieplan wordt voor advies voorgelegd aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Minister Diependaele vroeg hierover advies aan de SALV.

Geen goede zaak

De SALV vindt de uitbreiding van het takenpakket van de RTC’s met het ondersteunen van duaal leren geen goede zaak. De SALV vindt het ook beter om de voorziene middelen aan te wenden om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren beter te versterken.

De SALV greep de adviesvraag aan om ook een aantal optimalisaties van de werking van de RTC’s te formuleren ten behoeve van het landbouw- en visserijonderwijs en de sector.

Zo moet de overheid waken over de vraaggestuurde invulling van het opleidingsaanbod van de RTC’s. Die invulling moet ook aan de noden en behoeften van de landbouw- en visserijsector en het landbouw- en visserijonderwijs tegemoet komen.

Het is belangrijk dat de landbouw- en de visserijsector rechtstreeks betrokken worden bij de opmaak van de strategische en operationele doelstellingen van de RTC’s. De landbouw- en visserijsector maken nu geen deel uit van de strategische stuurgroep van de RTC’s.

Door een aantal drempels weg te nemen kan de overheid de belangstelling in duaal leren bij land- en tuinbouwbedrijven en bij reders vergroten.

Ten slotte vindt de SALV het evident dat landbouw- en visserijopleidingen kunnen genieten van extra werkingsmiddelen, zoals het voorontwerp van programmadecreet voor materiaalintensieve opleidingen vooropstelt.

AV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken