Startpagina Vleesvee

Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024

Een van de ecoregelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft betrekking op landbouwers die via voedermanagement de methaanuitstoot van hun runderen verlagen. De landbouwer kan de premie voor deze ecoregeling jaarlijks aanvragen via de verzamelaanvraag. Voor het jaar 2024 is er een bijsturing van deze ecoregeling gepland, zij het onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie en van de Vlaamse regelgeving.

Leestijd : 2 min

De rundveehouder kan vanaf 2024 voor de volgende voedermaatregelen steun aanvragen bij het departement.

Melkvee:

- 3-NOP

- Nitraat in combinatie met geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad

- Nitraat in combinatie met koolzaadvet

- Nitraat

- Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad

Vleesvee:

- Nitraat

Meer concreet betekent dit dat er voor koolzaadvet geen subsidie meer kan aangevraagd worden, tenzij de landbouwer dit in combinatie met nitraat toepast. Ook voor de voedermaatregel bierdraf-koolzaadschroot is er geen subsidie meer mogelijk. Daartegenover staat wel dat de subsidiebedragen van de voedermaatregelen verhoogd zouden worden.

Daarnaast zijn er ook een paar wijzigingen aangebracht in de randvoorwaarden van de voedermaatregelen. Vanaf 2024 kunnen landbouwers voor dieren van het rastype “gemengd” ook de voedermaatregelen voor melkvee toepassen, op voorwaarde dat ze voor hun veebeslag(en) aan melkproductieregistratie doen. Bij de voedermaatregel geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad vervallen de voorwaarden over de hoeveelheid graskuil en maïskuil in het rantsoen. De voorwaarde over de hoeveelheid 3-NOP in het rantsoen wordt gewijzigd van 60 ppm op drogestof basis naar het toevoegen van 1,35 gram 3-NOP aan het rantsoen. Tenslotte zal voor de maatregel “nitraat bij vleesvee” de rundveehouder de keuze hebben aan welke diercategorieën hij dit voeder verstrekt, namelijk vaarzen, zoogkoeien en/of stieren ouder dan zes maanden.

Overzichtsrapport aantal dagen beschikbaar bij DGZ

Ter ondersteuning van de veehouders die al dit jaar een ecoregeling “voedermanagement bij rundvee” hebben afgesloten, is er de mogelijkheid om het overzicht van het totale aantal dagen waarop de landbouwer het voeder moet toedienen (voor alle melkkoeien samen) op bedrijfsniveau op te vragen bij DGZ. Voor dat aantal dagen kan de landbouwer de subsidie ontvangen als alle voorwaarden zijn vervuld.

U kan hiervoor een mailtje sturen naar info@dgz.be met vermelding van de voedermaatregel die u dit jaar toepaste en de startdatum (1 januari of 31 mei van dit jaar). DGZ bezorgt u dan het overzichtsrapport van het aantal dagen.

Dit rapport geeft het totaal aantal dagen over al uw melkkoeien weer voor de aangevraagde periode. Let wel, voor de ecoregeling is het ook noodzakelijk dat alle dieren (melkkoeien en hun kalveren) correct en tijdig geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Alleen voor die dieren kan de landbouwer de subsidie ontvangen.

Aan het opvragen van het eerste rapport bij DGZ zijn geen kosten verbonden. Wenst u nog bijkomende rapporten, dan rekent DGZ per aangevraagd rapport een administratieve kost aan(zie www.dgz.be – tarievenlijst). Naar de toekomst zullen veehouders dit rapport zelf via Veeportaal op elk moment kunnen raadplegen.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Vleesvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken