Opbrengsten wintertarwe

Vorige week publiceerden we het resultaat van het LCG rassenonderzoek wintertarwe 2018. Bij de opmaak van de bijhorende tabellen is het mis gelopen. Bij het opstellen van de tabellen zijn zetfouten gemaakt die wel zijn opgemerkt maar door een intern misverstand is helaas toch een niet verbeterde versie in de krant verschenen.

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) levert deze informatie aan Landbouwleven. Onze redactie benadrukt dat het LCG geen schuld heeft. Zij hebben degelijk en correct werk verricht. De onzorgvuldigheid vond in ons grafisch atelier plaats. Wij betreuren dan ook dat het LCG hierdoor getroffen wordt en onterecht op haar geloofwaardigheid wordt aangesproken.

Ter correctie hebben wij alle betrokken tabellen opnieuw laten maken en deze zijn hierbij gepubliceerd.

In het begeleidende artikel en op niveau van individuele opbrengstresultaten van de rassen zaten er geen fouten.

Eén van de fouten betreft het gemiddeld opbrengstresultaat van de rassen in Nieuwenhove (tabel 2). Hier is ten onrechte het cijfer van Bottelare overgenomen. De correcte opbrengst in Nieuwenhove moet 12.157 kg/ha zijn. Ook richting proefveldhouder is deze slordigheid niet netjes. Dat wensen we bij deze recht te zetten. Ter volledigheid, het correct opbrengstresultaat in Koninksem bedroeg 11.688 kg/ha.

Ook in tabel 4 is een gelijkaardige fout geslopen. Hier werd eenzelfde gemiddelde opbrengstresultaat genomen voor de proeflocatie in Koksijde en Houthave. Uiteraard is dit geen toeval. Het correcte cijfer is hier 12.258 kg/ha.

Tabel 3 (p17) werd vorige week correct gepubliceerd en laten we in dit artikel buiten beschouwing.

Naar aanleiding van deze ongelukkige publicatie heeft de redactie van Landbouwleven onmiddellijk zijn interne procedure bij het maken van tabellen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Uitzaai

Het Landbouwcentrum Granen communiceert hierbij nog enkele aandachtspunten bij het uitzaaien van kwaliteitstarwe (maalderijtarwe).

Kwaliteitstarwe verbouwen vraagt een aangepaste teelttechniek.
Kwaliteitstarwe verbouwen vraagt een aangepaste teelttechniek. - TD

Wanneer overwogen wordt kwaliteitstarwe uit te zaaien, dient deze keuze doordacht te gebeuren. Men moet zich vooraf vergewissen of er afzetmogelijkheden voorhanden zijn en of het gekozen afzetkanaal specifieke kwaliteitseisen stelt of specifieke rassen wenst.

Bovendien dient men het opbrengstpotentieel van het gekozen kwaliteitsras samen met de te verwachten verkoopprijs te evalueren en te vergelijken met het financieel inkomen dat kan bekomen worden met de klassieke tarwerassen. Let wel, de verkoopprijs van kwaliteitstarwe kan rasspecifiek zijn, daarenboven kan de prijs regionaal en/of in functie van het afzetkanaal sterk variëren.

Kwaliteitstarwe vraagt wel een aangepaste teelttechniek. Hierbij horen het toedienen van een stikstoffractie rond de bloei, een adequate groeiregulatie (bepaalde rassen zijn namelijk behoorlijk legergevoelig) en een afdoende ziektebestrijding (een goede aarbescherming is absoluut noodzakelijk, indien nodig dienen vooraf de bladziekten bestreden te worden).

Meest recent

Meest recent