Startpagina Varkens

Waarom moet ik de immuniteitsstatus van mijn gelten en zeugen kennen?

Door zowel de gelten als de meerdereworpszeugen te monitoren, kan u de immuniteitsstatus van beide groepen vergelijken en tijdig gepaste maatregelen nemen. Hierdoor weet u welke ziekten de gelten in de zeugenstapel kunnen binnenbrengen en welke ziekten problemen kunnen geven bij de jonge zeugen.

Leestijd : 3 min

H et project Zeugenmonitor/Bioveiligheid bood voor de monitoring een keuze aan uit drie pakketten die elk een aantal ziekteverwekkers opspoorden. Uit de resultaten van de onderzoeken op 14 bedrijven bleek dat de immuniteitsstatus van de gelten, vooraleer ze naar de zeugenstal verhuizen, meestal vergelijkbaar is met deze van de meerdereworpszeugen (figuur 1 en 2).

Percentage gelten en zeugen met al dan niet aanwezig-heid van aantal antistoffen (infectietiter) over alle bedrijven heen. ‘Geen infectietiter’ betekent dat het staal geen of een laag aantal antistoffen bevat.
Percentage gelten en zeugen met al dan niet aanwezig-heid van aantal antistoffen (infectietiter) over alle bedrijven heen. ‘Geen infectietiter’ betekent dat het staal geen of een laag aantal antistoffen bevat.

Interne bioveiligheid

Optimaliseren van de interne bioveiligheid: dit zijn de maatregelen om spreiding van infecties binnen het bedrijf te beperken:

Reinigen en ontsmetten

Dit gebeurt op alle bedrijven die deelnamen aan het project. Toch is verbetering mogelijk. Zo is het onvoldoende om bij het reinigen van de compartimenten enkel de vloer en de muren tot op dierhoogte te reinigen. Besteed ook aandacht aan hoger gelegen plaatsen en het plafond. Reinig en ontsmet ook regelmatig alles wat infecties kan verspreiden, zoals het materiaal, de gangen, de laad- en losplaats en de kadaverplaats.

Maatregelen tussen compartimenten

Op de meeste deelnemende bedrijven worden dieren van verschillende leeftijden apart gehuisvest. Toch was er nog altijd een risico op indirecte verspreiding van infecties van de oudere - minder gevoelige - dieren naar de jongere – meer gevoelige - dieren en dit via materiaal, schoeisel, kledij en/of handen. Zorg daarom voor apart materiaal, laarzen en kledij per afdeling en voorzie de mogelijkheid de handen te wassen en te ontsmetten.

Externe bioveiligheid

Optimaliseren van de externe bioveiligheid: dit zijn de maatregelen om insleep van infecties te beperken:

De quarantaineperiode

Aankoop van dieren is één van de grootste bioveiligheidsrisico’s. Een quarantaine kan dit risico beperken, op voorwaarde dat deze correct gebruikt wordt. Zorg dat de quarantaine volledig gescheiden is van de rest van het bedrijf zodat contact - zowel direct als indirect - met de andere dieren van het bedrijf niet mogelijk is. Voorzie voor deze afdeling apart materiaal en kledij. Werk in de quarantainestal altijd all-in/all-out en reinig en ontsmet na elke groep. De quarantaineperiode is ook de ideale periode om de gelten te screenen en hun immuniteitsstatus af te stemmen op deze van uw bestaande zeugenpopulatie.

De hygiënesluis

Niet alleen levende dieren maar ook personen kunnen infecties binnen brengen. Dit risico wordt op de meeste bedrijven beperkt door het voorzien van bedrijfskledij en -laarzen voor elke bezoeker. Zorg ervoor dat er in het omkleedlokaal ook een duidelijke scheiding is tussen het vuile gedeelte - dit is de plaats waar de bezoeker binnenkomt - en het propere of bedrijfseigen gedeelte. Bezoekers mogen het propere gedeelte niet met hun eigen kledij en schoenen betreden.

Afvoer van dieren

Het transport voor de afvoer van dieren komt met heel wat bedrijven en varkens in contact en vormt dus een risico op insleep van ziektes. Laat uw dieren daarom steeds laden op een lege vrachtwagen en zorg voor een aparte laadplaats. Zo moeten de dieren niet rechtstreeks uit de stal worden geladen en is er geen nauw contact mogelijk tussen de varkensstallen en de vrachtwagen.

Bedrijfsspecifieke aanpak

Elke deelnemer aan het project Zeugenmonitor/Bioveiligheid kreeg een overzichtelijk rapport met de resultaten van de monitoring en de bioveiligheidsscreening. Hiermee konden dierenarts en veehouder een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan opstellen. Na deze eenmalige screening in het kader van dit project is het nu aan de dierenartsen en de veehouders om hier verder mee aan de slag te gaan. Door deze screenings regelmatig te herhalen, kunnen ze de evolutie opvolgen en een continue verbetering realiseren.

Heeft u ook interesse in een screening? Neem dan zeker contact op met uw bedrijfsdierenarts.

DGZ

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken