Startpagina Recht

Een nieuw juridisch begrip:de landbouwonderneming

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2019 werd een belangrijk Koninklijk Besluit gepubliceerd dat het nieuwe juridische begrip ‘Landbouwonderneming’ verder aflijnt. Deze nieuwe notie werd ingevoerd met het Wetboek vennootschappen en verenigingen dat van kracht werd op 1 mei 2019.

Leestijd : 3 min

In het verleden konden landbouwers die hun bedrijf in de vorm van een vennootschap wilden uitbaten gebruik maken van gelijk welke vennootschapsvorm al hadden zij bepaalde voordelen bij het aannemen van de vorm van een landbouwvennootschap. Zo was er bijvoorbeeld een afwijkende en gunstige regeling voor het gebruik van de pachtrechten van de beherende vennoten en was er een administratief eenvoudiger en soepeler fiscale behandeling. Omdat de landbouwvennootschap bij de totstandkoming van het Wetboek vennootschappen en verenigingen uiteindelijk toch verdwenen, werd de mogelijkheid ingevoerd om, los van de ondernemingsvorm, het statuut van landbouwonderneming te bekomen.

Welke vennootschappen?

Artikel 8:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt welke vennootschapsvormen als landbouwonderneming kunnen worden erkend. Enkel de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap kunnen als landbouwonderneming worden erkend. Bovendien kan dit enkel als deze vennootschappen aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Welke voorwaarden?

Het koninklijk besluit van 28 juni 2019 stelt de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming vast.

De erkenning als landbouwonderneming wordt toegekend door de minister van Economie. De voorwaarden zijn de volgende:

- de vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel;

- enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn;

- de aandelen van de vennootschap staan op naam en zijn van gelijke waarde;

- de beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit;

Dit besluit werd op 11 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het trad in werking op de dag waarop het besluit wordt bekendgemaakt, met uitzondering van het hoofdstuk over de landbouwonderneming, dat in werking trad op 15 juli 2019.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot erkenning als landbouwonderneming wordt ingediend bij de FOD Economie, volgens het model dat gepubliceerd werd samen met dit besluit. Bij de aanvraag tot erkenning dienen verschillende bijlagen te worden gevoegd:

- een bewijs van oprichting in het land waar de vennootschap is opgericht;

- een exemplaar van de gecoördineerde statuten van de vennootschap;

- in voorkomend geval, een exemplaar van het intern reglement van de vennootschap;

- de notulen van de laatste algemene vergadering van de vennootschap.

Nieuwe namen

Een vennootschap onder firma moet, indien zij wordt erkend als een landbouwonderneming aan de benaming van haar rechtsvorm de woorden ‘landbouwonderneming’ toevoegen. Zij wordt afgekort als ‘VOFLO’.

Hetzelfde geldt voor een commanditaire vennootschap die dan wordt afgekort als ‘CommVLO’, en voor de besloten vennootschap die dan wordt afgekort als ‘BVLO’ en voor de coöperatieve vennootschap die dan wordt afgekort als ‘CVLO’.

Belang voor de pacht

Voor de toepassing van de pachtwet wordt de uitbating als werkende vennoot in een VOFLO, als gecommanditeerde vennoot in een CommVLO, of als bestuurder in een BVLO of een CVLO, gelijkgesteld met zijn persoonlijke uitbating. Dit geldt zowel ten aanzien van de pachter als de verpachter, van wie de rechten en plichten onverkort blijven voortbestaan. Dit betekent dat de pachter die vennoot of bestuurder wordt in een landbouwonderneming zonder toelating van de verpachter zijn pachtgronden zal kunnen laten uitbaten door de vennootschap die als landbouwonderneming werd erkend.

Bij de inbreng van het eigendom, het gebruiksrecht of het genotsrecht van het verpachte goed door de verpachter in een VOFLO, een CommVLO, een BVLO of een CVLO, kan die vennootschap de pacht slechts opzeggen wanneer de verpachter die het goed inbracht, diens echtgenoot, afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot het statuut van werkende vennoot, gecommanditeerde vennoot of bestuurder in de vennootschap hebben.

Jan Opsommer

Abonneevoordeel: juridisch advies

Als abonnee op Landbouwleven geniet u van een voordeeltarief van 45€ (excl. btw.) per vraag aan onze gespecialiseerde juridische dienst.

Het geschreven en gedocumenteerde antwoord wordt u met de post of per mail opgestuurd.

Stuur uw vraag per post naar: Landbouwleven - 100 Koningsstraat -

1000 Brussel

Of per e-mail: juridischedienst@landbouwleven.be

- Betaling: via overschrijving op rekening BE31 1030 1157 0855

van Landbouwleven met de mededeling « Juridische vraag ».

(gelieve ten laatste 10 dagen na het sturen van uw vraag te betalen).

– niet-abonnees: tarief 85€

– Bepaalde gevallen zullen gepubliceerd worden in de krant (anoniem)

Lees ook in Recht

Wat te ondernemen voor als het straks niet meer gaat?

Recht Wij zijn een getrouwd koppel met 2 kinderen en wij zijn beiden meer dan 75 jaar oud. Hoewel wij momenteel in goede gezondheid verkeren, maken wij ons zorgen. Steeds regelmatiger worden wij geconfronteerd met vrienden en kennissen die beginnen te kampen met medische problemen of die plots van de ene op de andere dag in een situatie terechtkomen waarin ze zelf hun zaken niet meer kunnen regelen. Hoe kunnen wij onze voorzorgen nemen?
Meer artikelen bekijken