Departement Landbouw en Visserij communiceert individuele resultaten van perceelsmonitoring

Verschillen tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring hebben niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer.
Verschillen tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring hebben niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer. - Foto: LBL

Indien het departement een verschil heeft vastgesteld tussen de verzamelaanvraag en de perceelsmonitoring, zal het departement de landbouwer hiervan eerstdaags op de hoogte brengen. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat of met de aanpassing door het departement.

Concreet werd bij de zopas uitgevoerde perceelsmonitoring nagekeken of een perceel al dan niet in aanmerking komt voor de uitbetaling van de basisbetaling, of een landbouwer vrijgesteld is van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied of een vrijstelling geniet van het voldoen aan gewasdiversificatie.

Indien een verschil werd vastgesteld met de aangifte, deelt het Departement Landbouw en Visserij dit via e-mail of brief mee aan de betrokken landbouwer. De e-mail of brief omvat algemenere informatie over de vaststellingen. De gedetailleerde informatie over de vastgestelde verschillen zijn terug te vinden in de verzamelaanvraag op het e-loket. Op het e-loket gaan landbouwers hiervoor naar de verzamelaanvraag 2019 en openen ze de versie ‘laatste versie gekend bij de administratie’. Bij de opmerkingen staat de informatie over de perceelsmonitoring en kan er doorgeklikt worden naar het desbetreffende perceel.

Werd geen verschil vastgesteld, dan verstuurt het departement geen e-mail of brief en is er geen informatie beschikbaar op het e-loket.

Verschillen tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring hebben niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer. Een wijziging van de aangifte is toegestaan na perceelsmonitoring, maar is daarom niet altijd nodig. Om de administratieve last voor de landbouwer zo laag mogelijk te houden, zal het Departement Landbouw en Visserij zelf de aangifte aanpassen. Eventueel doorgevoerde aanpassingen zullen ook meegedeeld worden in de e-mail of brief. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat of de aanpassing door het departement.

Meer informatie is beschikbaar op de website www.vlaanderen.be/landbouw/perceelsmonitoring.

Meest recent

Meest recent