Startpagina Droogte

Landbouwers investeren beduidend meer in waterbesparing

De investeringen door landbouwers in projecten om water te besparen zijn de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, in 2015 lag dat bedrag nog op 10,7 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits geantwoord op vragen over de droogte in het Vlaams parlement.

Leestijd : 2 min

Landbouwers kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 30% steun krijgen voor projecten om water te besparen. In 2015 waren er 471 investeringsdossiers, dat aantal is in 2019 gestegen tot 761 dossiers. De investeringen die daartegenover staan komen op 10,7 miljoen euro in 2015 en 24 miljoen euro in 2019. Qua subsidies gaat het om 3,2 miljoen in 2015 en 7,2 miljoen in 2019. De belangrijkste investeringen zijn hemelwateropslag in waterreservoirs en waterbassins, waterbehandelings- en waterzuiveringstechnieken.

Regelmatig droogte-overleg

Er zijn ook heel wat innovatieve investeringsprojecten bij landbouwers en in de agrovoedingsketen lopende, evenals demonstratie- en onderzoeksprojecten. Deze projecten focussen zich zowel op het verruimen van de mogelijkheden om tijdelijk water op te slaan, hergebruik van water, spaarzaam omgaan met beregenen of irrigatie als de ontwikkeling van teelten die beter opgewassen zijn tegen lange periodes van droogte.

In Vlaanderen overleggen alle landbouwactoren samen met de overheid op regelmatige basis over de droogte. De watercoördinator van de landbouwadministratie is daarbij het aanspreekpunt voor de landbouwsector. Sinds eind 2018 loopt het Actieplan water in de land- en tuinbouw. Via het project Kratos kunnen land- en tuinbouwers bovendien gratis aan wateraudit laten uitvoeren: het waterverbruik wordt in kaart gebracht en er wordt advies gegeven over waterbesparende maatregelen of het omschakelen naar andere meer duurzame types van waterbronnen. De afgelopen jaren is ook steun toegekend aan demonstratieprojecten die focussen op duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen. Het Departement Landbouw en Visserij gaat die projecten nog eens extra in de kijker zetten.

Minister Crevits wijst op de verantwoordelijkheid van de land- en tuinbouwers, de landbouworganisaties en de producentenorganisaties om zich ook zelf verder voor te breiden op meer droogteperiodes in de toekomst en om dus zelf te investeren in meer eigen watervoorraden, meer hergebruik van hemelwater, meer zuivering en recuperatie van afvalstromen en meer inzetten op droogteresistente gewassen. De lopende projecten illustreren dat land- en tuinbouwers hiermee aan de slag gaan. Droogteschade is ook opgenomen in de nieuwe weersverzekering die landbouwers kunnen afsluiten.

Water is een schaars goed

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De voorbije jaren was er veel droogte en dat heeft gevolgen voor de land- en tuinbouw. Water is een schaars goed waarmee we zorgzaam mee moeten omspringen. Het is positief vast te stellen dat de investeringen in waterbesparende projecten de voorbije jaar meer dan verdubbeld is. Dat is ook de weg die we gezamenlijk moeten inslaan.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken