Nieuw agroforestry-traject van start in oktober 2020

In oktober start een nieuw project omtrent agroforestry.
In oktober start een nieuw project omtrent agroforestry. - Foto CAV

Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) gecombineerd met die van landbouwgewassen en/of vee, om op die manier nieuwe producten en diensten te creëren. Mits doordachte aanpak, biedt agroforestry bijzondere mogelijkheden om simultaan in te spelen op tal van uitdagingen: de bedrijfsrendabiliteit en –veerkracht verhogen, opportuniteiten creëren voor andere schakels in de keten, en helpen om biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen.

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen (CAV) is samen met vele praktijkpartners sinds 2010 actief rond agroforestry. Zowel via onderzoek als via directe samenwerking met en voor de sector en het beleid, spelen ze in op de vraag naar gefundeerde ondersteuning van bedrijven met een concrete transitievraag naar toepassing van agroforestry. CAV werkt rond het inpassen van agroforestry in een ruime diversiteit aan bedrijfstypes: akkerbouwsystemen, vrije uitloop voor kippen, varkens of andere dieren, fruit- of notenboomgaarden met begrazing, CSA groentenbedrijven, etc.

Verhogen toepasbaarheid boslandbouw

Met het nieuwe project ‘Agroforestry 2025’ mikt het consortium op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem, alsook via de screening en ontwikkeling van haalbare financierings- en verdienmodellen.

Vertrekpunt van ‘Agroforestry 2025’ is het gegeven dat er een wisselwerking nodig is tussen de ontwikkeling van innovatieve agroforestry-systemen op perceels- en bedrijfsniveau enerzijds en de ontwikkeling van innovatieve businessmodellen en arrangementen anderzijds, zo stelt het consortium. Anders gezegd, de ontwikkeling van beide moet samen gebeuren; men kan niet eerst een businessmodel ontwikkelen zonder te weten of landbouwers de producten en diensten die hierin ‘verhandeld’ zullen worden, willen en kunnen leveren en in welke mate.

Het is ook niet mogelijk om eerst een agroforestry-systeem te ontwikkelen op bedrijfsniveau, en dan pas te werken aan een businessmodel om de producten en diensten die hieruit voortkomen te verhandelen.

Het project ‘Agroforestry 2025’ is dan ook zo opgebouwd dat er ontwikkeling in wisselwerking kan gebeuren, aan de hand van veranderings- of innovatietrajecten die als rode draad doorheen het project lopen. Dit gebeurt in sterke interactie met landbouwers en andere actoren, die als projectambassadeurs een sturende rol zullen opnemen.

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen heeft met dit project als doel om het volledige potentieel van breed gedragen, efficiënte en rendabele agroforestry-systemen, in hun diverse vormen, te ontsluiten.

Meer info via de platformwebsite www.agroforestryvlaanderen.be.

Meest recent

Meest recent