Toekomst van vzw CVBB onduidelijk

Duurzaam bemesten is heel belangrijk in de bedrijfsvoering.
Duurzaam bemesten is heel belangrijk in de bedrijfsvoering. - Foto: LBL

In 1991 werd de Europese Nitraatrichtlijn van kracht voor alle lidstaten van de Europese Unie. Met deze richtlijn wilde men de aanrijking van nitraten afkomstig uit agrarische bronnen in het grond- en oppervlaktewater reduceren. In Vlaanderen is de Nitraatrichtlijn vertaald in het Mestdecreet en de Mestactieplannen, vandaag zitten we aan MAP6.

Sensibilisering over duurzame bemesting

Ter ondersteuning van de Vlaamse land- en tuinbouwers bij het behalen van deze doelstellingen werden bij het in werking treden van MAP4 enkele flankerende maatregelen getroffen. Naast het oprichten van het onderzoekplatform duurzame bemesting werd ook het CVBB, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) opgericht. Het CVBB kreeg als hoofddoel het sensibiliseren en begeleiden van Vlaamse land- en tuinbouwers met betrekking tot duurzame bemesting.

Er wordt individuele bedrijfsbegeleiding aangeboden en er werden waterkwaliteitsgroepen opgericht. De uitvoering van deze taken rust bij de praktijkcentra en meewerkende instanties die een centrale rol kregen binnen CVBB. Hiermee werd gekozen voor een ondersteunende aanpak vanuit de kennis die is opgebouwd uit praktijkgericht onderzoek. De vzw CVBB werd opgericht door Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en BioForum, de Vereniging der Vlaamse Provincies en de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw.

In een schriftelijke vraag van Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, stelt Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister voor Omgeving en Milieu, dat er “vragen zijn gerezen bij de performantie” van het CVBB. “Na een evaluatie van het CVBB werd dit opgenomen in het Regeerakkoord. Daarom zet ik eind 2020 de subsidie aan het CVBB stop”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven

“Ik heroriënteer de voorlichting en de begeleiding van oordeelkundige bemesting en geïntegreerd bodembeheer bij de land- en tuinbouwers in Vlaanderen, zodat zij beter op de hoogte zijn van de beste en innovatieve landbouwpraktijken en deze toepassen. Kennisoverdracht is hierbij van het grootste belang.” Vlaams minister Zuhal Demir schreef hiervoor een overheidsopdracht uit.

“Vanaf 2021 zal een nieuwe aanpak worden uitgerold, onder mijn aansturing, om de beoogde effectiviteit en efficiëntie in voorlichting en begeleiding te bereiken om mee bij te dragen aan het in lijn brengen van de waterkwaliteit met de Europese doelstellingen. Omdat dit nog voorwerp is van een overheidsopdracht, kan ik daar op dit moment verder weinig details over geven”.

Bodemkundige Dienst extra partner

Sinds 2011 wordt elk jaar de subsidie door de Vlaamse overheid aan de vzw Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) verlengd. Het gaat voor 2020 om om ruim 2 miljoen euro. Voor 2021 werd echter een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven en gaat de Vlaamse subsidiekraan dicht.

“We maken ons sterk dat we de beste papieren hebben”, zegt CVBB-coördinator Brecht Catteeuw. “Naast de bekende actoren nemen we ook de Bodemkundige Dienst als nieuwe partner mee.” Eerstdaags gaat de offerte voor de overheidsopdracht op de bus. Het is dan afwachten wie uiteindelijk wordt gekozen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent