Discussie tussen Groen-fractie en minister Crevits over aanbevelingen omtrent landbouw in Natuurrapport 2020

In het Natuurrapport 2020 wordt uitdrukkelijk de hand naar de landbouwsector uitgestoken.
In het Natuurrapport 2020 wordt uitdrukkelijk de hand naar de landbouwsector uitgestoken. - Foto: NARA

In het Natuurrapport 2020 staan een aantal aanbevelingen voor de landbouwsector. Het staat zwart op wit dat de hand vanuit de natuur- naar de landbouwsector wordt uitgestoken om in gezamenlijk overleg tot betere resultaten op het vlak van biodiversiteit te komen.

Boeren leveren al veel inspanningen

Volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) levert de landbouwsector al verschillende inspanningen. “Zo wordt al jaren ingezet op bufferstroken, vanggewassen, emissiearme stallen, korte keten activiteiten, het stimuleren van biologische landbouw, het inzetten van agromilieu- en klimaatmaatregelen, verminderen van voedselverliezen, stimuleren van hergebruik van reststromen... Maar ik besef ook dat er nog werk aan de winkel is”, stelt Vlaams minister Hilde Crevits.

Chris Steenwegen.
Chris Steenwegen. - Foto: Belga

Chris Steenwegen (Groen) stelt dat in het rapport wordt gesproken over enkele taboes. “Zoals het beperken van de omvang van de veestapel, minder produceren voor de wereldmarkt en een lagere binnenlandse consumptie van vlees.” Er wordt in het NARA 2020 ook vermeld dat boeren al aanzienlijke inspanningen leveren.

Voedselvoorziening verduurzamen

“Er wordt bekeken hoe we onze voedselvoorziening verder kunnen verduurzamen. De vele aanbevelingen moeten afgestemd worden op een geïntegreerde aanpak. Dit is een denkoefening die ik zo breed mogelijk zal voeren bij de opmaak van de Vlaamse voedselstrategie. De aanbeveling ‘zorg voor een waardig inkomen voor de landbouwers’ is daarbij bijvoorbeeld minstens even belangrijk. We mogen dus de discussie niet verengen tot enkele specifieke onderdelen van de hele keten.”

Vlaams minister Hilde Crevits.
Vlaams minister Hilde Crevits. - Foto: Belga

Het Departement Landbouw & Visserij is volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe GLB Strategisch Plan. “De uitdagingen die het NARA beschrijft zijn groot en ook met het nieuwe GLB willen we bijdragen aan deze uitdagingen”, stelt minister Hilde Crevits.

Extra maatregelen in nieuw GLB Strategisch Plan

“Dit zal onder meer gebeuren via de verhoogde conditionaliteit en een aantal goed ontworpen ecoregelingen, agromilieu-klimaatverbintennissen en beheerovereenkomsten. In die groene architectuur zal ruimte zijn voor zowel laagdrempelige maatregelen, om zoveel mogelijk landbouwers te overtuigen om in te stappen, als hoogdrempelige maatregelen, die eerder maatwerk en een gebiedsgerichte aanpak vergen.”

Naast deze oppervlaktegebonden maatregelen zijn ook andere GLB-maatregelen essentieel om de uitdagingen aan te gaan. “Denken we maar aan gepaste opleidingen en adviezen en aan VLIF-investeringssteun voor productieve en niet-productieve investeringen. Samenwerking kan inderdaad ook een grote hefboom zijn in deze uitdagingen: we onderzoeken de mogelijkheden hoe we die samenwerking nog meer kunnen stimuleren via het nieuwe GLB”, aldus minister Hilde Crevits.

Mieke Schauvliege.
Mieke Schauvliege. - Foto: Belga

Volgens Groen-parlementslid Mieke Schauvliege gebeurt er te weinig en draait minister Hilde Crevits rond de pot. “Het is niet voldoende om te stellen dat we bezorgd zijn. met praten alleen komen we er niet.” Minister Hilde Crevits is blij dat Groen-parlementslid Chris Steenwegen de hand uitsteekt, maar voelde zich ‘pissed off’ bij de opmerkingen van Mieke Schauvliege. “Ik pik het niet dat boeren de oorzaak zouden zijn voor de vele problemen met betrekking tot biodiversiteit”, aldus Hilde Crevits.

Biodiversiteit is verantwoordelijkheid van alle sectoren

“Het is een complex geheel en er worden extra inspanningen in het agrarisch gebied voorzien. Er wordt hiervoor een extra budget vrijgemaakt. Ik ben ook, in samenspraak met mijn college-minister Zuhal Demir, bereid om de auters van het Natuurrapport te ontvangen. Boeren nemen verschillende rollen op, van voedselproductie maar zeker ook als landschapsbeheerder. Biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van alle sectoren, niet allen van de landbouw. Ik ben voorstander om verder de weg van de geleidelijkheid te bewandelen. Dat is de enige weg vooruit om tot grote doorbraken te komen.”

“Ik heb nooit gepleit voor de eenzijdige verantwoordelijkheid van de landbouw”, reageerde Mieke Schauvliege, Vlams parlementslid voor Groen. “Ik erken de rol van de boer als landschapsbouwer. We hebben inderdaad de landbouw nodig om de biodiversiteit op te krikken. Ik culpabiliseer de sector niet. Maar er worden nog altijd te weinig maatregelen genomen. Ik doe een oproep om het debat serieus te nemen en niet te gaan marginaliseren.”

Géén belerend vingertje

Alleen samen wordt de biodiversiteit er beter op, is de slotsom. En daar past de uitgestoken hand tussen natuur en landbouw perfect in. “De landbouwsector heeft geen belerend vingertje nodig”, aldus Bart Dochy, Vlaams parlementslid voor CD&V en voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement.

Bart Dochy.
Bart Dochy. - Foto: Belga

“Het grote probleem is dat er een verschil bestaat tussen de theoretische modellen en de visie op lange termijn en anderzijds de concrete situatie van de lanbouwer op zijn bedrijf, niet het minst rekening houdend met de moeilijke economische omstandigheden. Die verantwoordelijkheid mag niet worden afgeschoven op de individuele landbouwer. Waar hij kan doet die inspanningen, binnen dat economisch kader. Misschien kan er meer gebeuren, maar ook dat moet worden ingekaderd. Niemand wil een bloedbad.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent