Startpagina Melkvee

Voorzitter ondernemingsrechtbank schorst uittredingsstop Milcobel

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde velde op 20 juli 2021 een beslissing in het kort geding dat enkele coöperanten van Milcobel tegen de zuivelcoöperatie hadden aangespannen. De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie werd geschorst. Wij konden de tekst van de beschikking inkijken en duiden de uitspraak.

Leestijd : 4 min

De coöperanten van Milcobel kregen dit voorjaar via een aangetekend schrijven van 6 april 2021 te horen dat de raad van bestuur van hun coöperatie besliste om alle uittredingen vanaf 5 april 2021 tot en met 1 juli 2021 te weigeren. Door deze beslissing werd het effectief uittreden uit Milcobel tijdelijk onmogelijk gemaakt tot minstens 1 april 2022.

Deze beslissing van de raad van bestuur was volgens Milcobel het gevolg van een toenemend aantal verzoeken tot uittreding van vennoten-melkveehouders. Een groot volumeverlies op korte termijn zou de financiële stabiliteit van de coöperatie in gevaar hebben kunnen brengen.

Kort geding

Een aantal coöperanten trokken tegen deze beslissing van de raad van bestuur naar de rechtbank. Zij wilden immers uit Milcobel treden en aan een andere afnemer melk leveren. Omdat een normale procedure ten gronde onvermijdelijk veel te lang zou duren, startten zij een kort geding voor de ondernemingsrechtbank te Dendermonde. Procedures in kort geding worden immers wel op een vrij korte periode behandeld.

In een kort geding kan de rechter wel alleen maar voorlopige maatregelen nemen. Dergelijke maatregelen worden al of niet genomen op basis van een beperkte controle van de rechten van partijen. Er wordt dus op het eerste zicht geoordeeld. De beslissing van een kortgedingrechter mag daarbij in geen geval de rechten van de partijen op een definitieve en onherroepelijke wijze aantasten.

Een zaak kan bovendien enkel in kort geding worden behandeld als ze hoogdringend is. In het dossier tegen Milcobel argumenteerden de betrokken melkveehouders dat zij ernstige schade zouden lijden indien zij moesten wachten op de behandeling van de zaak ten gronde. In die situatie liepen zij immers altijd risico’s. Bleven zij na afloop van de opzegperiode melk leveren dan zou hun uitstap uit Milcobel als onbestaande worden beschouwd en gingen zij toch al weg voordat er een beslissing ten gronde was, dan dreigden voor hen de sancties die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement van de coöperatie. Minstens 6 maanden wachten op een vonnis van de rechter ten gronde was volgens de betrokken coöperanten niet mogelijk zonder dat zij in de problemen kwamen.

Beslissing tot schorsing

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde volgt het standpunt van de betrokken boeren en aanvaardt dat zij niet kunnen wachten op een vonnis ten gronde.

Volgens de voorzitter is de beslissing van de raad van bestuur in strijd met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In toepassing van artikel 6:120 van dat wetboek is het immers niet toegestaan om het recht om uit een coöperatie te treden, uit te sluiten via de statuten. Het was nochtans op een dergelijke statutaire bepaling dat de uittredingsstop werd gebaseerd. De kortgedingrechter komt tot op die basis tot de vaststelling dat de beslissing van de raad van bestuur van 3 april 2021 ogenschijnlijk het fundamenteel recht op uittreden aantast.

Volgens de kortgedingrechter kunnen de betreffende coöperanten daarom op het eerste zicht de nietigverklaring van de bestreden beslissing van de raad van bestuur van 3 april 2021 bekomen voor de rechter ten gronde. Om de rechten van de coöperanten intussen te vrijwaren, wordt de beslissing van de raad van bestuur daarom geschorst.

In de beslissing van de kortgedingrechter wordt ook bepaald dat de schorsing ook moet worden bekend gemaakt zodat alle aandeelhouders hiervan op de hoogte kunnen komen.

Wat zijn de gevolgen?

Aangezien een beschikking in kort geding maar voorlopige en bewarende maatregelen neemt, stelt zich de vraag wat de gevolgen van deze specifieke beslissing zijn.

Volgens meester Katrien Boterman, de advocate van de melkveehouders die de procedure opstartten, is het gevolg van deze beslissing dat haar cliënten, die hebben opgezegd in de periode waarin het uittredeverbod werd opgelegd, toch kunnen vertrekken tegen hun opzegdatum. Zij is van oordeel dat dit ook voor andere coöperanten in dezelfde situatie geldt, van zodra de beschikking wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Milcobel van haar kant stelt dat er enkel een voorlopige maatregel werd opgelegd. Volgens Milcobel betekent dit dat de beslissing van de raad van bestuur van 3 april 2021 nog steeds in voege is en rechtsgeldig blijft. Enkel het effect werd tijdelijk en beperkt geschorst. Naar het oordeel van Milcobel betekent dit ook niet dat de verzoeken tot uittreding automatisch aanvaard werden. Milcobel beschouwt de coöperanten die in de betreffende periode aangaven te willen uittreden dus nog steeds als leden van de coöperatie. Tot slot stelt Milcobel dat de beschikking ook geen verder gevolg heeft voor coöperanten die niet betrokken waren bij de procedure.

Voor elke coöperant

Meester Johan Van Driessche, advocaat bij Everest advocaten en specialist in het ondernemingsrecht, bevestigt dat een beschikking tot opschorting gevolgen heeft ten aanzien van iedere coöperant van zodra die wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals de wet bepaalt (art. 2:47 WVV). De beschikking heeft volgens hem tot gevolg dat de uitvoering van het besluit de raad van bestuur vanaf de datum van de beschikking wordt opgeschort. De opschorting van de uitvoering is slechts een voorlopige maatregel die ervoor zorgt dat de gevolgen van de beslissing van de raad van bestuur beperkt blijven. Elke coöperant kan zich hier vanaf publicatie op beroepen. Om de beslissing van de raad van bestuur uit het rechtsverkeer te halen en de situatie finaal te regelen, dient een vordering tot nietigverklaring te worden ingesteld binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het betrokken besluit kan worden tegengeworpen aan diegene die de nietigheid vordert of van de dag waarop hij kennis ervan heeft gekregen.

Voor zover ons bekend is er nog geen procedure ten gronde opgestart. Wel werd er door Milcobel hoger beroep aangetekend. Wordt dus vervolgd...

Jan Opsommer

Lees ook in Melkvee

SMP-prijzen blijven op laag niveau

Economie Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep op 3 april met ons de financiële situatie in de wereld en de internationale zuivelmarkten. De geschatte voorraad mageremelkpoeder ligt vooral door de lagere productie lager dan vorig jaar eind januari.
Meer artikelen bekijken