Mestsilo biedt antwoord op duurzaam mestgebruik

Maandag 25 oktober vond de officiële inhuldiging van de mestsilo plaats.
Maandag 25 oktober vond de officiële inhuldiging van de mestsilo plaats. - Foto: TD

Limburgs gedeputeerde voor Landbouw, Inge Moors (CD&V), legt uit dat deze galante oplossing past in de opmaak van een SALK2-project. Namelijk de stimulering van een duurzame Limburgse land- en tuinbouw met een duurzaam gebruik van dierlijke mest.

Door de uitvoering van dit project moet ervoor gezorgd worden dat dierlijke mest uit het noorden, op een efficiënte wijze kan ingezet worden in het zuiden van de provincie.

Dualiteit dierlijke mest en kunstmest

De veehouderijen in Noord-Limburg hebben meer dierlijke mest beschikbaar dan dat ze kunnen afzetten. Dit ‘overschot’, geschat op 30.000 ton, kan ten dienste staan van de akkerbouwers en tuinders in het zuiden van de provincie. Echter staan ze daar wat huiverachtig tegenover dierlijke mest. De samenstelling (nutriëntengehalte) kan variëren naargelang het type dierlijke mest. Van kunstmest is de juiste samenstelling ruim vooraf gekend en het zorgt voor een groot gemak van werken.

Wil de akkerbouwer correct met dierlijke mest kunnen werken, dan dient hij via analyse de exacte samenstelling te kennen. Ook de noodzaak van de akkerbouwer om op zeer korte termijn over een grote hoeveelheid mest te beschikken en voordelen van logistieke aard, zoals de eenvoudige opslag van kunstmest tegenover het complexe stockeren van dierlijke mest, bepalen mee de keuze.

Mestsilo als antwoord op vraagstukken

Om in te spelen op voornoemde bekommernissen en ervoor te zorgen dat het afzetpotentieel van het mest uit noord-Limburg maximaal wordt benut in het zuiden van de provincie, werd het SALK-project opgestart.

De landbouwonderzoekscentra (PIBO-Campus vzw en PVL vzw) kregen de opdracht om een logistieke structuur voor mestverplaatsing met ingebouwde kwaliteitsgarantie op te zetten. De kwaliteitsgarantie is bedoeld om de mestafnemer precies te informeren over de hoeveelheid nutriënten.

Lokale noden matchen

Door een marktonderzoek werd vraag en aanbod bevraagd. Een bevraging bij akkerbouwers legde bloot dat de vraag en interesse naar mest het grootst was in Gingelom, Sint-Truiden, Heers en Tongeren. Een gelijkaardige enquête bij veehouders in Noord-Limburg leverde interesse uit Bocholt, Bree, Oudsbergen en Pelt. Na het bepalen van de gemeenten van aan- en afvoer richtten 7 akkerbouwers en 12 veehouders samen met PVL en PIBO-campus de coöperatie Limcomest op. 2 collega’s sloten later aan.

“Op basis van de input uit de eerste fase werd een pilootproject opgestart waarbij we mest van varkens en runderen vermengden om een samenstelling te bekomen die afgestemd is op de behoeften van de teelt”, aldus Sander Palmans, coördinator van PVL vzw te Bocholt.

“Na afloop, werd op basis van de eindevaluatie een plan van aanpak opgemaakt dat moest leiden tot bestendiging en opschaling van het concept door het bouwen van een mestsilo.”

Er werd gekozen voor de bouw en exploitatie van de mestsilo op een terrein in Kerkom (Sint-Truiden) dat pcfruit vzw van de provincie Limburg in concessie heeft. De uitbating van de mestsilo is een opdracht van de coöperatie Limcomest.

Praktijkwinst Limburgse landbouw

De realisatie werd volledig gefinancierd met provinciale middelen (565.000 euro) die grotendeels gereserveerd waren voor de uitvoering van SALK-projecten.

“Met het bouwen van deze mestsilo in Zuid-Limburg hebben akkerbouwers uit de regio toegang tot dierlijke mest met een homogene en gekende samenstelling om exact hun nutriëntenbehoefte in te vullen en kunnen ze hun benodigde hoeveelheden kunstmest beperken”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Win-winsituatie

Met het duurzaam inzetten van dierlijke mest worden er naast economische ook ecologische winsten geboekt. “Wanneer akkerbouwers meer dierlijke mest accepteren, daalt het gebruik van kunstmest én worden de landbouwgronden meer verrijkt met organische koolstof. Het gevolg hiervan is een verminderde uitspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater hetgeen een gunstig effect op de bodem- en waterkwaliteit heeft en voor hogere opbrengsten zorgt”, verduidelijkt Inge Moors verder.

Bovendien is ook de productie van kunstmest een proces dat heel wat energie vergt. Concreet worden er door het in gebruik nemen van deze mestsilo op jaarbasis 22.000 eenheden stikstof vanuit dierlijke in plaats vanuit kunstmest gebruikt. Aanvullend, ook een winst voor ons klimaat!

Uitbating via Limcomest

De coöperatie Limcomest heeft de taak om de aan- en afvoer van drijfmest op mekaar af te stemmen. De voorbije jaren verliep dit via rechtstreeks transport. Deze manier van werken stoot op haar grenzen aangezien de grote afstand op korte tijd logistiek erg moeilijk te organiseren is. Bovendien beschikken niet alle veehouders over de mogelijkheid om mest te mixen op hun bedrijf zodat niet iedereen in aanmerking komt om rechtstreeks te transporteren.

Praktisch

De site is afgesloten met een poort en de mestsilo is uitgerust met een debietmeter waarmee de hoeveelheid mest die aan- en afgevoerd wordt nauwkeurig kan worden nagemeten. Het aanvoeren en uitrijden van mest gebeurt met een beperkt aantal contacten. Vanaf nu kan de mestsilo ook in de winterperiode gevuld worden.

De gemiddelde afstand van de mestsilo naar de te bemesten percelen is 6 km. Voor het rechtstreeks transport was die 76 km. Daarom waren er voor het bevoorraden van de injecteur vaak 6 à 7 tractoren nodig. Dit kan nu in het drukke seizoen met 2 à 3 tractoren gebeuren waardoor de loonwerker in de drukke periodes een 4-tal tractoren extra ter beschikking heeft om voor andere landbouwers te werken of waardoor we 2 injecteurs tegelijk kunnen bevoorraden en dus dubbel zo snel kunnen bemesten.

Voordelen

De mestsilo zorgt voor homogene mest doordat hij gemixt is en er dus geen dikke en dunne fractie meer is. Nog doordat de mest tijdig gemixt is, kan er na staalname een correcte mestanalyse zijn om de verdere bemestingsstrategie op te baseren.

Doordat de mest al ter plaatse in de regio van afzet is, geeft dit een logistiek voordeel. Als de omstandigheden goed zijn om dierlijke mest uit te rijden, zit de mest in de nabijheid klaar.

De mestsilo biedt dus niet alleen een antwoord op een praktijkvraag, maar levert ook nog meerdere voordelen op.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent