Landbouwers krijgen aanleg van erosiedam terugbetaald

Landbouwers krijgen voortaan de aanleg van een erosiedam volledig terugbetaald.
Landbouwers krijgen voortaan de aanleg van een erosiedam volledig terugbetaald. - Foto: Peter Maris

Tijdens hevige of langdurige regenbuien zorgt afstromend modderwater zowel op akkers als in lagergelegen gebieden voor problemen. Zaaigoed spoelt weg of raakt begraven, wat opbrengstverlies veroorzaakt. Daarnaast leidt wegspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen tot vervuiling en eutrofiëring van waterlopen en waterbodems.

Straten en gebouwen kampen met water- en modderoverlast, en de modder zorgt voor aanslibbing van riolen, waterlopen en wachtbekkens. Op lange termijn vermindert ook de bodemkwaliteit, wat de landbouwopbrengsten niet ten goede komt.

Oplossingen via maatwerk

Een mirakeloplossing om deze problemen te voorkomen is er niet. De ervaring van de voorbije jaren wees uit dat maatwerk noodzakelijk is. De praktijk leert dat vaak een mix van maatregelen nodig is om de situatie te velde te verbeteren. Hierbij is een brongerichte aanpak onontbeerlijk om de vruchtbare bodems zoveel mogelijk vast te houden. Daarnaast blijft een effectgerichte aanpak nodig om weggespoelde bodemdeeltjes en afstromend water tegen te houden.

Bufferzones, dammen en buffergrachten bewezen al hun nut om de gevolgen van erosie in te perken.

VLIF-steun voor plantaardige dammen

Plantaardige dammen onderaan hellende akkers bleken op diverse locaties bijzonder effectief om modderstromen op te vangen.

Een landbouwer die een plantaardige dam tegen erosie aanlegt, recupereert voortaan zijn uitgaving, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. Want het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen.

Bovendien geniet de landbouwer van ondersteuning van een ervaren erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Er is hulp bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.

Wie wil genieten van deze steun bij de aanleg van een plantaardige erosiedam kan contact opnemen met de erosiecoördinator die actief is in zijn gemeente.

West-Vlaanderen: Inagro vzw, franky.coopman@inagro.be ,051 27 33 45

Oost-Vlaanderen: provincie Oost-Vlaanderen, erosie@oost-vlaanderen.be ,09 267 89 34

Limburg: Watering van Sint-Truiden, info@land-en-water.be ,0497 54 94 04

Vlaams-Brabant: provincie Vlaams-Brabant, erosie@vlaamsbrabant.be ,016 26 75 73 en IGO, erosie@igo.be ,0496 25 85 13.

Provincie Vlaams-Brabant

Meest recent

Meest recent