Startpagina Granen

Geef tijdig eerste stikstoffractie in koolzaad

Het Praktijkpunt Landbouw uit Herent maakte eind februari terug zijn eerste koolzaadbericht van het huidige seizoen op. Ze kijken hierin vooral naar de bemesting die er spoedig aan komt.

Leestijd : 3 min

Door de vele neerslag die de graanoogst in 2021 bemoeilijkte, kwamen koolzaadtelers pas in september aan zaaien toe. Het meeste koolzaad ging voldoende ontwikkeld de winter in dankzij het zachte najaar. Op praktijkpercelen werd er meestal preventief slakkenkorrel gestrooid en curatief ingegrepen tegen aardvlooien. Het grootste gevaar komt deze winter van duiven. Nog even en dan is het gevaar geweken.

Eind februari – begin maart kan de eerste fractie stikstof en zwavel in koolzaad reeds toegediend worden. De hoge kunstmestprijzen zijn een goede reden om even stil te staan bij de bemesting. We blikken ook vooruit naar de waarnemingen van de koolzaadglanskever.

Duiven

Vorig seizoen leek het alsof duiven hun interesse in koolzaad verloren hadden, maar de voorbije maanden bleven weinig percelen gespaard van vraatschade. Vooral op percelen met een lage plantdichtheid is duivenvraat problematisch. De ideale plantdichtheid na de winter ligt tussen 20 en 40 planten/m2. Dankzij het grote herstelvermogen van koolzaad kunnen 15 planten/m2 ook nog een normale opbrengst genereren. De ondergrens om een perceel met een slechte gewasstand te handhaven, zijn 5 goed ontwikkelde planten/m2.

Op het proefveld in Herent hernam het Praktijkpunt Landbouw de werkzaamheden in de laatste week van februari. Ze planden dan de bemesting met stikstof en zwavel. Voor de stengels zich beginnen strekken, zullen er ook waarnemingen gebeuren op de koolzaadplanten en tellingen van het onkruid. Het betreft namelijk een strokenproef van koolzaad in mengteelt met vlinderbloemigen, waarbij in het najaar 3 strategieën voor de onkruidbestrijding toegepast werden. Behalve naar overblijvende onkruiden kijken ze ook naar het effect op de vlinderbloemigen (Alexandrijnse klaver en wikken).

Eerste stikstof tijdig toedienen

De akkers liggen er momenteel nat bij, dus vergt het inplannen van de bemesting enig geduld. Toch is het bij koolzaad belangrijk dat de eerste stikstof tijdig wordt toegediend. Als de aangekondigde weersverbetering zich doorzet in de laatste dagen van februari, dan ligt daar al een eerste kans voor de bemesting van goed berijdbare koolzaadpercelen. Bij het hernemen van de vegetatieve groei mag het koolzaad niet op zijn honger blijven zitten.

Bij de eerste fractie kan je kiezen tussen vaste of vloeibare meststoffen. Kom je relatief laat met de eerste fractie verkies dan vaste meststoffen die sneller opneembaar zijn dankzij het grotere aandeel nitraatstikstof. Met een samengestelde korrelmeststof kan je bovendien meer zwavel aanbrengen in één werkgang, en vermijd je een gewasreactie in geval van schrale weersomstandigheden na toepassing.

Bemestingsproeven die in 2017 en 2018 aangelegd werden in Gembloux onderschrijven het belang van een vroege en voldoende grote eerste fractie. De terugval in opbrengst door het weglaten van de tweede stikstofgift of het beperken van de totale stikstofgift is relatief beperkt. Wie vanwege de hoge kostprijs wil besparen op kunstmest heeft daar in koolzaad dus mogelijkheden voor.

Denk eraan dat zuinig omspringen met meststoffen begint bij het laten bepalen van de bodemvoorraad aan stikstof, en bij het besef dat zwavel en sporenelementen zoals boor zeker zo belangrijk zijn. In de praktijk blijft de dosis stikstof leidend bij het gebruik van samengestelde meststoffen. Kijk er toch het analyseverslag op na want de zwavelbehoefte zal in veel gevallen groter zijn dan de circa 30 eenheden die je met een samengestelde meststof kan toedienen in de eerste fractie. Koolzaad heeft een zwavelbehoefte van 50 à 75 eenheden SO3/ha. Het zwavelgehalte in de bodem wordt gemeten bij een standaard grondontleding.

Glanskever

Net als vorig seizoen zal Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vanaf de knopvorming van het koolzaad (tweede helft van maart, nvdr.) de verspreiding van de glanskever opvolgen. De waarnemingen op 10 koolzaadpercelen in Hageland, Dijleland en Pajottenland zullen ons toelaten om telers tijdig te waarschuwen. Akkerbouwers die graag meewerken aan de waarnemingen mogen zich nog altijd kenbaar maken. Tellingen gebeuren op de planten, maar gele vangkommen geven al een eerste idee van de plaagdruk. Het Praktijkpunt kan een groepsaankoop van zulke vangkommen uitvoeren als daar voldoende belangstelling voor is. Een vangkom kost 10 euro. Stuur een mailtje in geval van interesse naar wim.fobelets@vlaamsbrabant.be.

Wim Fobelets, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken