Startpagina Stikstof

Opinie: "Landbouw en veeteelt produceren veel minder NH3-depositie dan uit de VMM-berekeningen blijkt”

Burgers en ondernemers hebben recht op een correcte, neutrale en onpartijdige benadering en behandeling door overheidsdiensten, zegt de vzw Verenigde Veehouders. De vereniging wil in deze open brief de bewering van Bart Schols in De Afspraak "dat de landbouw nog niets gereduceerd heeft” weerleggen en wijzen op fouten in de voorliggende stikstofberekeningen.

Leestijd : 6 min

De emissie en depositie van ammoniak en NOx door stikstofgerelateerde biochemische processen wordt niet ontkend. Landbouw en veeteelt hebben een aandeel, maar zijn niet de enige bron van ammoniak-emissie en produceren veel minder NH3-depositie dan uit de VMM-berekeningen zou moeten blijken.

Het huidige beleid van het Departement Omgeving biedt geen toekomst aan de Vlaamse landbouw, het wordt gestuurd door een fanatieke groene doctrine zonder normbesef, die zich de laatste 30 jaar genesteld heeft in alle geledingen van het openbaar bestuur en er in slaagt de politieke agenda te bepalen.

Hierbij schrikt men niet terug om op grote schaal bedrog te plegen om de landbouwsector en individuele bedrijven te schaden, landbouwgrond te verwerven om die dan over te dragen aan een natuurorganisatie die wij beschouwen als de stuwende kracht achter deze georganiseerde misdaad.

Rechter en partij

Milieumetingen, handhaving, impactscoreberekening in verband met vergunningen, beslissingen over vergunningen gebeuren door één en dezelfde instantie.

Vijandige houding tegenover de landbouwsector

Uitstekende en betere resultaten dan de vooropgestelde doelstellingen, bij de reductie van de NH3-emissie gedurende de laatste decennia worden genegeerd en niet in aanmerking genomen bij de vervolgmaatregelen. (https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-ammoniak)

De doelsteling voor 2020 uit het Vlaams luchtbeleidsplan 2030 voor de reductie van N0x en NH3 werd gehaald. (Bron: VMM). De doelstelling voor 2020 werd met 23% overschreden of 4,2 maal beter dan de doelstelling. Zelfs de doelstelling voor 2030 is al verwezenlijkt met een overschrijding van 18% voor NH3. Toch worden door de Vlaamse regering bijkomende strenge maatregelen opgelegd (Stikstofakkoord en PAS).

Het Departement Omgeving (minister Zuhal Demir) weigert op een humane manier het zogenaamde stikstofprobleem op te lossen, niettegenstaande de technologie hiervoor bestaat en al wordt toegepast.

Wetenschappelijk Comité

Gebruik van technologie voor de reductie van de NH3-emissie wordt al jaren onmogelijk gemaakt door het ontbreken van een Wetenschappelijk Comité dat de technologie moet evalueren voor gebruik.

PAS-maatregelen worden opgesteld en toegepast zonder voorafgaande socio-economische studie en zonder rekening te houden met de toekomstige evolutie van de sector door de demografische ontwikkeling.

Geen langetermijnvisie

Het voorziene budget van 3,6 miljard € is samen met de toepassing van de PAS een kapitaalverlies zonder voorgaande. Het is verspilling van gemeenschapsgeld.

Tot heden heeft het Departement Omgeving nog geen enkel fysiek bewijs kunnen leveren dat de uitstoot van de ‘piekbelasters’ meer impact heeft op een natuurgebied dan de uitstoot van andere gelijkaardige bedrijven. Impactscoreberekening is geen exacte wetenschap, maar ‘pseudo-wetenschap’.

De verplichte vroegtijdige stopzetting van bedrijven met een geldige vergunning is een ‘contractbreuk’ vanwege de overheid.

Het is eveneens een schending van grondwet artikel 11. Verbod op discriminatie, art. 16. Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte ,… en art 23. o.a. recht op vrije beroepskeuze.

De proportionaliteit tussen de gevolgen van de genomen maatregelen en het bekomen resultaat maakt dit beleid onverantwoord en is een schending van de mensenrechten.

Op de website van het Departement Omgeving staat misleidende en onjuiste informatie die beschouwd kan worden als framing, agro-bashen en brainwashing.

Deze framing tekst is bijna copy-paste met teksten op de website van Natuurpunt.(https://omgeving.vlaanderen.be/stikstofbeleid-pas-programmatorische-aanpak-stikstof#paddle_components_text_block_a74c8b1d-bd27-4b79-9c97-96e1980d29fa ). (https://www.natuurpunt.be/stikstof)

Het nieuwe, onwerkbare MAP7-voorstel, dat zonder democratische samenspraak en overleg met de stakeholders geschreven werd, is het bewijs van onkunde en/of opzettelijke agro-bashing.

Foute cijfers, fraude, bedrog en manipulatie

Het aandeel van 95,17% in de emissie van NH3 dat door VMM aan de landbouw toegewezen wordt, is fout. Niet-agrarische bronnen van NH3 zijn goed voor minstens 20% van de NH3-emissie. (o.a. human waste, 10 miljoen huisdieren, wild fauna, industrie?). Een overschatting van 15 tot 20%.

Bij de berekening van de stikstof-depositie per ha per jaar in de 9 meetpunten, wordt naast de NOx-en uit de verbranding van fossiele brandstof, voor de bijdrage van de landbouw de natte- en droge depositie van ammoniak bepaald.

3 vormen van depositie worden onderscheiden: droge depositie, natte depositie en occulte depositie. Occulte depositie is depositie in mist, dauw en laaghangende wolken en is vooral relevant in bergachtige gebieden. Daarom wordt deze normaal verwaarloosd in Vlaanderen.

Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen waarbij uitregenen plaatsvindt in de wolken en uitwassen plaatsvindt onder de wolken. Het uitregenen ontstaat doordat de vervuilende stoffen zich gedragen als condensatiekernen. Dit zijn deeltjes waarrond de wolkendruppeltjes ontstaan. Op die manier ontstaan wolken en wanneer deze uitregenen verdwijnen de vervuilende stoffen uit de atmosfeer en worden ze gedeponeerd op de grond. Onderweg kunnen deze neervallende druppels nog extra vervuiling opnemen, dit is het uitwassen. Over het algemeen zijn beide termen belangrijk. Op korte afstanden, waarbij de pluim zich nog volledig onder de bewolking bevindt is vooral uitwassen belangrijk.

Droge depositie is het afzetten van een stof op een oppervlak. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Voorbeelden zijn het absorberen van gasvormige vervuiling door bv. de bodem, gebouwen of vegetatie, het bezinken van deeltjesvormige vervuiling (fijn stof) door de zwaartekracht, …

Met de draagbare ammoniakmeter hebben we kunnen vaststellen dat ammoniak na natte depositie bij het opdrogen van de bodem, terug in emissie gaat.

Natte depositie wordt fysiek bepaald (± 190 dagen) (4,4 kg in 2020). Voor het aandeel van de veeteelt moet deze 4,4 kg nog met 20% niet-agrarische ammoniak verminderd worden. Is dus 3,6 kg. En dat uit een atmosferische laag van 2 tot 5 km hoog. Ammoniak heeft een soortelijk gewicht van 0,76 en lucht 1,29. Het is dan ook vrijwel zeker dat een nog deel van de ammoniak-depositie bij opdrogen terug in emissie gaat.

Droge depositie kan moeilijk gemeten worden beweert de VMM en dus wordt een ‘schatting’ gemaakt met theoretische modelberekening (VLOPS) (8,3 kg in 2020). En dus gemanipuleerd bedrog: want tijdens de kortere periode van droge depositiedagen (± 175/jaar) kan onmogelijkbij ongeveer constante emissie, de dubbele hoeveelheid ammoniak aanwezig zijn in de atmosfeer dan tijdens de langere periode van de natte depositie dagen, laat staan dat die hoeveelheid door luchtturbulentie uit de onderste luchtlagen op de grond gelegd wordt en dan ook nog zou blijven liggen, terwijl het s.g. van ammoniak 0,76 is en s.g. van lucht 1,2.

Hoe moeilijk kan het zijn om ook de droge depositie te meten? Kan evengoed opgevangen worden in een recipiënt met geschikt substraat. Er worden wel jaarlijks ± 30.000 grondstalen ontleed op N-residu.

Zelfs als de droge depositie toch nog gelijk zou zijn aan de natte depositie is er al minstens 50% te veel aangerekend. Maar aangezien in droge omstandigheden ammoniak opstijgt, bestaat droge depositie gewoonweg niet.

De impactscoreberekening via VLOPS-model wordt gemanipuleerd.

De toegekende depositiehoeveelheden van totale stikstof per oppervlakte-eenheid in het theoretische computermodel stemmen niet overeen met de cijfers in de fysieke meetpunten. Afwijking van > 20 % te veel. (https://geo.irceline.be/www/vlops/viewers/vlops_tmd_anmean_1km_NL.html)

Pseudo-wetenschap

Theoretische modellen zoals Aerius of Vlops die beschreven worden in honderden pagina’s literatuur met gewichtige en complexe formules, maar waarin geen enkele fysieke meting te vinden is die de theorie kan staven, is geen wetenschap maar ‘pseudo-wetenschap’ gemaakt om te manipuleren.

Aandeel van NH3-emissie, die bij neerslag in de directe omgeving van de bron (stal) neerkomt en dus niet meer in een natuurgebied kan terechtkomen, wordt niet in mindering gebracht: ± 665 uren effectieve neerslag tijdens de 190 regendagen is minstens 7,6 % te veel.

Het totaal aan teveel stikstof bij de impactscoreberekening is minstens 62,7 tot meer dan 70%.

Vzw Verenigde Veehouders

Lees ook in Stikstof

Jambon wil vrijdag stikstofakkoord sluiten mét cd&v

Actueel Vlaams minister-president Jan Jambon wil vrijdag een nieuwe poging doen om samen met cd&v een akkoord te vinden in het stikstofdossier. "Geraken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien", zo zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. "Ik zal alles blijven doen om door dit dossier te geraken", klonk het.
Meer artikelen bekijken