Startpagina Akkerbouw

Bemest enkel als bodem het toelaat en als de teelt het nodig heeft

Op 16 februari start het nieuwe bemestingsseizoen. In afwachting van een nieuw mestactieplan (MAP 7) blijven de maatregelen uit het zesde mestactieplan (MAP 6) van kracht. Er is wel een nieuwigheid door het stikstofdecreet.

Leestijd : 3 min

Om de emissies te beperken, moet drijfmest op niet-beteelde landbouwgrond voortaan onmiddellijk worden ingewerkt.

Drassige en bevroren gronden

Er mag nooit bemest worden op drassige of bevroren gronden. Dat heeft ook geen zin. De meststoffen spoelen dan te snel af naar het oppervlaktewater en kunnen niet in de bodem dringen. Ook om de bodemstructuur te beschermen, is het belangrijk om het land niet te vroeg te bewerken.

Geen derogatiemogelijkheden

Net zoals vorig jaar is er geen derogatie (afwijking) mogelijk op de bemestingsnormen. De Europese Commissie laat dit niet toe door de slechte waterkwaliteit in een groot deel van de gebieden in landbouwgebruik.

De maximale bemestingsnormen van 170 kg N/ha uit dierlijke mest blijven van kracht. Mest die niet gebruikt kan worden, wordt opgeslagen of verwerkt.

Onmiddellijk onderwerken

Door het stikstofdecreet gelden er nieuwe regels rond vloeibare dierlijke en andere meststoffen (de zogenaamde ‘type 2’ meststoffen). Op niet-beteelde landbouwgronden moet de mest voortaan altijd onmiddellijk ingewerkt worden of via mestinjectie in de bodem gebracht worden.

Ook ureumhoudende kunstmeststoffen moeten voortaan onmiddellijk ingewerkt worden. Alternatieven zijn toediening via injectie of gebruikmaken van ureaseremmers.

Onmiddellijk betekent dat het spreiden en inwerken van de meststoffen ofwel in één werkgang gebeurt, ofwel met 2 vervoerscombinaties. Dat wil zeggen dat op hetzelfde perceel al een tweede vervoerscombinatie aanwezig is bij de start van het spreiden van de meststoffen, zodat onmiddellijk gestart kan worden met het onderwerken van de meststoffen nadat de eerste mesttank leeg is.

Aangezien het om een nieuwe maatregel gaat, zal de Mestbank in de eerste maanden sensibiliserend optreden.

Grasland en beteelde landbouwgronden

Bij bemesting op grasland worden dierlijke en andere meststoffen zo emissiearm mogelijk toegediend via zode-injectie, zodenbemester of sleufkouter. Tot 1 januari 2028 kan dat ook nog met sleepslangtechniek. Op grasland dat gescheurd zal worden, moeten de meststoffen ook direct ingewerkt worden na het spreiden.

Op beteelde landbouwgronden die geen grasland zijn, kunnen de meststoffen aangewend worden met mestinjectie, met een zodenbemester, een sleufkouter of met sleepslangtechniek.

Afstand tot waterlopen

De regels rond de minimumafstand van 5 m tot waterlopen, waterbekkens, waterlichamen en moerassen blijven hetzelfde. Concreet mag je niet bemesten met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen in een strook van 5 m tot de waterloop of tot een waterlichaam. In VEN-gebieden en aan steile hellingen bedraagt die afstand 10 m.

Wil je weten welke waterlopen en waterlichamen er op jouw grond liggen? Controleer het via de foto-plannen op het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, via de app LV-AgriLens of via het Geoloket landbouw.

Geen bemesting voor percelen met de norm van 2GVE/ha

Percelen in natuurgebied waar de norm van 2GVE/ha (grootvee-eenheden per hectare) op jaarbasis van toepassing is, mogen niet worden bemest. Er is alleen begrazing door maximaal 2 grootvee-eenheden per hectare toegestaan.

Ben je niet zeker of je percelen hebt met deze norm, dan kun je dat nakijken op het Mestbankloket onder de rubriek ‘gronden’, doorklikken naar ‘bemestingsnormen’ en verder nog doorklikken naar ‘berekening bedrijfsafzetruimte 2023’.

Aandacht voor goede bemestingspraktijken

Heb je al gehoord van niet-kerende bodembewerking om het bodemleven te stimuleren? Of van bladbemesting waardoor meststoffen sneller worden opgenomen?

In de documentaire Mestmeesters zet de VLM 4 landbouwers in de kijker die dankzij duurzame technieken erin slagen om lage nitraatresidu's te behalen. Zij dienen meststoffen gefractioneerd toe en maken gebruik van een bemestingsadvies om de juiste dosis te bepalen. Door daarnaast goed voor hun bodem te zorgen, dragen ze bij aan een betere waterkwaliteit en zorgen ze voor voedselproductie die in evenwicht is met de omgeving.

B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, gefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij, staat ook dit jaar weer voor je klaar met tips voor een correcte en beredeneerde bemesting, voor een gezond nitraatgehalte en voor een duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer. In thematische uitwisselingsmomenten getuigen landbouwers zelf over hoe ze dit aanpakken. Via de blogs kan je bovendien de overtuigingsvelden op de voet opvolgen.

Bekijk ook zeker de tools die ontwikkeld zijn om landbouwers te ondersteunen om beredeneerd de basisbemesting te bepalen in aardappelen en groenten. Met de meststofkiezer kan je je bemestingsadvies invullen met verschillende meststoffen en ze juist doseren.

Meer info op: https://www.b3w.vlaanderen.be

VLM

Lees ook in Akkerbouw

Bruine roest breidt uit in wintertarwe

Granen Waarnemingen in graanpercelen tonen een zekere uitbreiding van bruine roest, zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Septoria blijft uiteraard aanwezig en zal door het buiige weer verder moeten opgevolgd worden. Ook de gevoelige variëteiten voor gele roest moeten in het oog worden gehouden.
Meer artikelen bekijken