Startpagina Veeteelt

PAS-reeks (8): Wat betekent het stikstofdecreet voor gemengde veebedrijven?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd. Daarin zijn de reductiedoelstellingen voor de verschillende diercategorieën opgenomen. Een exploitant kan de PAS-referentie 2030 ook realiseren binnen het geheel van de diersoorten varkens, pluimvee en rundvee op het bedrijf. Dit is het principe van ‘intern salderen’.

Leestijd : 3 min

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij geeft in dit artikel een aantal voorbeelden van intern salderen. Daarnaast wordt ook een extra aandachtspunt bij rundveebedrijven besproken.

PAS-referentie 2030

De PAS-referentie 2030 wordt berekend op basis van de gemiddelde dierbezetting in het productiejaar 2021. Deze dierenaantallen worden, afhankelijk van de diercategorie, verhoogd met een leegstandspercentage en vermenigvuldigd met de emissiefactor van het stalsysteem. De maximale uitstoot tegen eind 2030 (PAS-referentie 2030) wordt dan berekend door de generieke reductiedoelstellingen per sector in rekening te brengen (tabel 1).

16-3441-PAS1-web

In tabel 2 geven we een voorbeeld van een fictief gemengd bedrijf met varkens, melk- en vleesvee.

16-3441-PAS2-web

Intern salderen

Voor het realiseren van de PAS-referentie kan op gemengde bedrijven de zogenaamde ‘interne saldering’ toegepast worden. Dit betekent dat er kan gekozen worden om binnen de exploitatie (IIOA = ingedeelde inrichting of activiteit) voor de ene diersoort een grotere reductie te realiseren dan opgelegd. Daardoor kan de landbouwer dan een lagere reductie voor de andere diersoorten bekomen.

Voorbeeld 1: In het opgegeven fictieve bedrijf (tabel 2) wensen we de onderstaande maatregelen te nemen:

- Een luchtwasser plaatsen op de niet-emissiearme vleesvarkensstal met een reductie van 70%.

- Een mestschuif in de ligboxenstal 10 keer laten schuiven en de melkkoeien 1.400 uren per jaar beweiden (inclusief digitale registratie). Deze combinatie van maatregelen levert een reductie op van 24%.

- Bij het jongvee en de zoogkoeien worden geen reductiemaatregelen genomen.

Met deze maatregelen kan een reductie gehaald worden van 1.650 kg NH3/jaar en wordt voldaan aan de PAS-referentie 2030 met een berekende reductie van 1.620 kg NH3/jaar (tabel 3).

16-3441-PAS3-web

Tussendoelstelling 5% bij rundvee

Voor de rundveehouderij is een tussendoelstelling van 5% reductie tegen eind 2025 opgenomen in het stikstofdecreet. De doelstelling van 5% moet gerealiseerd worden binnen het rundveegedeelte van het bedrijf. Reducties bij de varkens of bij pluimvee mogen daarvoor niet in rekening gebracht worden.

Voorbeeld 2: In het opgegeven fictieve bedrijf (tabel 2) wordt de varkensstal van 800 vleesvarkens stopgezet. Met het afbouwen van de 800 vleesvarkens hebben we een reductie van 2.000 kg NH3/jaar en is er voldoende om de doelstelling eind 2030 te realiseren.

In dit tweede voorbeeld moet er dus ook een reductie gerealiseerd worden van 5% bij het rundveegedeelte. Om dat te realiseren, werd er in dit voorbeeld gekozen om een mestschuif in de ligboxenstal 6 keer te laten schuiven, met een reductie van 10%. Met deze PAS-maatregel bij de melkkoeien hebben we voldoende reductie om de 5% doelstelling voor het melkvee en het jongvee te realiseren (tabel 4).

16-3441-PAS4-web

15% reductie voor vrijstelling opkoping NER’s

In 2026 is een evaluatie gepland van de ammoniak-emissies in de rundveesector. Indien de deelsectoren niet halfweg zijn in het reductiepad, dan kan er na een vrijwillige opkoopregeling van nutriëntenemissierechten (NER’s) in 2028 een gedwongen opkoop komen van NER’s in de rundveehouderij.

Voor die gedwongen opkoopregeling zullen regels opgesteld worden voor de bedrijven waarop de opkoopregeling van toepassing zal zijn. Enkel bedrijven waar de ammoniakreductie voor de dieren van de diersoort rundvee al met 15% is gedaald ten opzichte van 2021, worden vrijgesteld van een gedwongen opkoop van NER’s.

Op dit moment kan niet opgemaakt worden of de 15% moet gerealiseerd zijn binnen het rundveegedeelte, dan wel of interne saldering op het gemengde bedrijf in rekening kan gebracht worden. Dat zal pas duidelijk worden wanneer het uitvoeringsbesluit omtrent de gedwongen opkoopregeling gepubliceerd wordt.

Conclusie

Op gemengde pluimvee- en varkensbedrijven kunnen er grotere reducties gerealiseerd worden bij één diercategorie en minder bij de andere diercategorie om de PAS-referentie 2030 te halen via interne saldering.

Intern salderen is ook mogelijk voor gemengde bedrijven met rundvee. We moeten er echter rekening mee houden dat er zeker minstens 5% reductie moet gehaald worden bij het rundveegedeelte en mogelijk zelfs 15%, indien de verplichte opkoopregeling in 2028 van toepassing zou worden.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Veeteelt

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken