Startpagina Vleesvee

Stand van zaken betreffende de vaccinatie van blauwtong (BTV)

Sinds 28 maart 2019 geldt het volledige Belgische grondgebied als ‘beperkingsgebied voor BTV serotype 8’. De vaccinatie is nog steeds vrijwillig. De autoriteiten moedigen vaccinatie echter wel aan en herinneren aan het belang van preventieve vaccinatie in de strijd tegen deze ziekte.

Leestijd : 3 min

Het blauwtongvirus serotype 8 (BTV-8) werd vastgesteld in een rundveebeslag in de provincie Luxemburg. De rundveebedrijven en schapenhouderijen gelegen in een straal van 5 km rondom het besmette bedrijf werden bemonsterd. Hieruit is gebleken dat vijf andere bedrijven ook besmet waren. Dit bevestigt dat de ziekte die wordt verspreid via besmette vectoren (culicoïden) circuleert of heeft gecirculeerd in het betreffende gebied.

België heeft de haarden aangegeven bij de Europese Commissie en heeft daardoor zijn statuut vrij van blauwtong verloren. Sinds 28 maart 2019 geldt het volledige Belgische grondgebied als ‘beperkingsgebied voor BTV serotype 8’.

BTV-8 positief

Sinds midden december 2018 maken de Franse autoriteiten trouwens in meerdere departementen in Frankrijk melding van kalveren die blind worden of sterven in enkele dagen tijd of die een gebrek aan levensvatbaarheid vertonen bij de geboorte.

Sinds januari 2019 is het aantal meldingen van dit soort gevallen aanzienlijk toegenomen. De PCR-test die werd uitgevoerd op meer dan 400 bloedmonsters van deze kalveren heeft aangetoond dat 94% van betrokken dieren positief was voor BTV-8. Een besmetting met het Schmallenbergvirus kon echter worden uitgesloten.

De vaststelling van BTV-8 bij kalveren jonger dan één week die geboren zijn tijdens een vectorvrije periode doet vermoeden dat deze kalveren besmet raakten in de baarmoeder. In de getroffen bedrijven was 2 tot 15 % van de pasgeboren dieren besmet. Er worden momenteel nog andere analyses uitgevoerd. In 2008 maakten we een gelijkaardige situatie mee.

Vaccinatie

De vaccinatie is nog steeds vrijwillig. De autoriteiten moedigen vaccinatie echter wel aan en herinneren aan het belang van preventieve vaccinatie in de strijd tegen deze ziekte.

De FOD Volksgezondheid herinnert eraan dat de vaccins tegen BTV-8 die gratis ter beschikking werden gesteld door het Sanitair Fonds niet langer beschikbaar zijn. De federale autoriteiten hebben het echter mogelijk gemaakt om vaccins tegen de serotypes 4 en 8 op de Belgische markt te brengen (mits registratie). Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) blijft contact houden met de houders van vergunningen voor het in de handel brengen van andere vaccins tegen BTV-8. De mogelijkheid om diergeneesmiddelen op de Belgische markt te brengen, kan worden nagegaan in de databank voor vergunde geneesmiddelen (link).

Het vaccin tegen BTV-8 is momenteel in beperkte hoeveelheden beschikbaar op de Belgische markt, maar er zijn op korte termijn leveringen van grote hoeveelheden voorzien. De dierenarts moet het vaccin aankopen via het klassieke distributiecircuit voor diergeneesmiddelen. Indien de vaccins van het gewenste serotype effectief niet beschikbaar zijn, dan mag gebruik worden gemaakt van het cascadesysteem.

Intracommunautair handelsverkeer

In het merendeel van de gevallen is de vaccinatie tegen BTV-8 noodzakelijk om dieren te kunnen uitvoeren naar gebieden die vrij zijn van dit serotype van BTV. In dat geval komen enkel conforme vaccinaties die werden uitgevoerd en gecertificeerd door de dierenarts in aanmerking voor de certificering.

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor de uitvoer van dieren naar landen of gebieden van de EU die ook onderworpen zijn aan beperkingen m.b.t. BTV-8. De uitvoer van slachtrunderen is toegelaten naar alle Nederlandse slachthuizen zonder vaccinatievoorwaarden, onder voorbehoud van een voorafgaande melding 48 uur vóór het vertrek.

De uitvoer van jonge dieren die nog niet werden gevaccineerd, bijvoorbeeld nuchtere kalveren, naar landen of gebieden die vrij zijn van BTV-8, is momenteel niet mogelijk. Het FAVV stelt alles in het werk om deze uitvoer onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken door middel van akkoorden met de betrokken landen.

De bedrijfsdierenartsen en de veehouders moeten samen bekijken wat de beste vaccinatiestrategie is, al naargelang de situatie. Daarbij moeten ze in het achterhoofd houden dat BTV-4, het serotype dat momenteel al overal in Frankrijk te vinden is, ‘morgen’ al in België kan zijn. De procedure ‘verhoogde waakzaamheid’, die werd ingesteld door het FAVV, blijft van toepassing voor dit serotype.

Voor meer informatie over blauwtong en de maatregelen die de federale autoriteiten hebben getroffen, kunt u terecht op de website van het FAVV, meer bepaald via de volgende link: Blauwtong.

FAVV - FOD Volksgezondheid - FAGG

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken