Startpagina Varkens

Zorgt vaccinatie voor een betere beheersing van salmonella-infecties?

Vaccinatie van zeugen tegen Salmonella typhimurium heeft een positief effect op de hoeveelheid maternale antilichamen in de biggen. Vaccinatie verlaagt ook het aantal besmette lymfeklieren van slachtvarkens. Dat blijkt uit resultaten van het project Susalvac. Vaccinatie kan echter wel eventuele nationale monitoringsprogramma’s bemoeilijken.

Leestijd : 3 min

Salmonellose is een belangrijke zoönose, een ziekte die van dieren op mensen kan overgaan. Salmonella typhimurium is het belangrijkste salmonella-serotype dat bij mensen ziekte veroorzaakt, en het varken is de belangrijkste bron. Het is dus essentieel om slachtvarkens aan te leveren die een verwaarloosbaar risico vormen voor Salmonella typhimurium-overdracht naar de mens.

Project Susalvac

Doel van het project Susalvac was dan ook om de beheersing van salmonella-infecties bij varkens verbeteren. Specifiek werd nagegaan in welke mate de vaccinatie van zeugen en/of biggen een rol speelt bij het onder controle krijgen van de Salmonella typhimurium besmetting onder Belgische varkensproductieomstandigheden. Er werd ook onderzocht hoe vaccinatie kan worden ingesloten in een nieuw salmonellacontroleplan, zoals de opvolging van de besmettingstoestand van de bedrijven en het bepalen van de salmonellastatus van varkensloten tijdens de slacht.

De Universiteit Gent, projectcoördinator van dit project, testte op drie gesloten varkensbedrijven verschillende vaccinatieschema’s uit, waarbij zeugen, biggen en/of vleesvarkens gevaccineerd werden met een commercieel levend verzwakt S. typhimurium-vaccin. Het effect van groepsvaccinatie werd bepaald bij zeugen op drie vermeerderingsbedrijven. Naast serologisch onderzoek, werd ook de salmonella-uitscheiding in de mest tijdens de opfok van de dieren en het salmonelladragerschap in de lymfeklieren tijdens de slacht bepaald via bacteriologisch onderzoek.

De rol van het ILVO bestond erin om enerzijds de bekomen salmonellaisolaten verder te identificeren op serotypeniveau en anderzijds de bekomen Salmonella typhimurium-isolaten verder te karakteriseren op stamniveau. De identificatie op serotypeniveau werd uitgevoerd om na te gaan of er geen verschuiving gebeurde in de serotypes, namelijk dat door het gebruik van een vaccin tegen Salmonella typhimurium als het ware andere serotypes vrij spel krijgen. De karakterisatie tot op stamniveau had tot doel om na te gaan of de gebruikte vaccinstam, ook al was deze verzwakt, toch niet in staat was tot besmetting van de varkens en of vaccinatie een verschuiving veroorzaakte in binnen de Salmonella typhimurium stammen binnen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen en matrices (feces, lymfeklieren).

Beperkt positief effect

Al zijn de resultaten over het algemeen minder gunstig dan gehoopt, er blijkt dat vaccinatie van zeugen een positief effect had op de hoeveelheid maternale antilichamen tegen salmonella in de biggen van gevaccineerde moederzeugen. Vaccinatie verlaagde ook het aantal met S. typhimurium besmette lymfeklieren van slachtvarkens. Dat was zowel het geval na vaccinatie van zeugen en biggen, van zeugen en vleesvarkens of van alleen de biggen, met de meest consistente reductie in de groep waarbij zeugen en biggen gevaccineerd werden.

De vaccinstam kon wel persisteren in de lymfelieren, wat implicaties kan hebben voor salmonellamonitoringsprogramma’s gebaseerd op salmonelladetectie in slachthuisstalen. Naast de vaccinstam, werden per bedrijf slechts een beperkt aantal verschillende Salmonella typhimurium-stammen gevonden en dit bleken dezelfde te zijn zowel voor als na vaccineren.

Groepsvaccinatie van alle zeugen op de vermeerderingsbedrijven induceerde een serologische respons in de zeugen en resulteerde in significant lagere serologische ratios van de vleesvarkens op slachtleeftijd. S. typhimurium-uitscheiding daalde wel op de vermeerderingsbedrijven, maar niet significant. Met deze vaccinatiebehandeling werd de vaccinstam echter niet gedetecteerd tijdens de slacht van de vleesvarkens. Op elk bedrijf werd een dominante Salmonella typhimurium-stam gevonden die zowel voor als na de groepsvaccinatie terug te vinden was.

Nieuwsbrief ILVO

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken