Startpagina Vleesvee

Bilateraal akkoord met Italië in het kader van blauwtong

Het opduiken van blauwtong in België heeft aanzienlijke gevolgen voor de handel met andere lidstaten van levende gevoelige dieren, hun sperma, eicellen en embryo’s. Het voedselveiligheidsagentschap FAVV heeft nu een bilateraal akkoord gesloten met Italië, zodat runderen, schapen en geiten, zowel jonger als ouder dan 90 dagen, vanaf 2 juli 2019 ook onder bepaalde andere voorwaarden verzonden kunnen worden.

Leestijd : 3 min

Begin dit jaar werd de aanwezigheid van het blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) bevestigd en sinds 28 maart 2019 is België een gereglementeerde zone voor BTV8. De maatregelen voorzien in de Belgische en de Europese wetgeving moeten worden toegepast. Voor de handel naar lidstaten of gebieden met beperkingen betreffende BTV8, zoals Frankrijk, zijn er geen bijkomende voorwaarden.

Verkeer naar lidstaten of gebieden die vrij zijn van BTV8 is enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de Europese Verordening (EG) nr. 1266/2007. Het FAVV bedong een bilateraal akkoord met Italië, onder volgende voorwaarden.

Voorwaarden voor uitvoer van dieren jonger dan 90 dagen naar Italië:

Het verplaatsen naar Italië van runderen, schapen en geiten jonger dan 90 dagen is toegelaten, mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. de dieren zijn geboren uit moederdieren die vóór de dracht het volledige vaccinatieprogramma tegen BTV8 hebben ondergaan;

OF

2. - de dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 7 dagen beschermd tegen aanvallen door vectoren (Culicoïden) door behandeling met insecticiden; en

- de dieren zijn minstens 7 dagen na het begin van de bescherming tegen vectoren en ten vroegste 7 dagen vóór de datum van verzending aan een PCR-test voor BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten); en

- tijdens de periode waarin de vector actief is, zijn de transportmiddelen verplicht insectenvrij gemaakt met behulp van insecticiden.

Voorwaarden voor uitvoer van dieren ouder dan 90 dagen naar Italië

Het verplaatsen naar Italië van runderen, schapen en geiten ouder dan 90 dagen is toegelaten mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

de dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8 en dit sedert minstens 10 dagen (na de 2de injectie) indien een vaccin werd gebruikt waarvoor 2 dosissen als primovaccinatie vereist zijn of sedert minstens 4 weken indien een vaccin werd gebruikt waarvoor slechts één enkele dosis als primovaccinatie vereist is (NB: een dier wordt beschouwd als gevaccineerd wanneer het zijn laatste geldige vaccinatie minder dan één jaar geleden heeft gekregen en het een correcte primovaccinatie heeft ondergaan) ;

OF

2. - de dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 7 dagen beschermd tegen de vectoren (Culicoïden) door behandeling met insecticiden; en

- de dieren zijn minstens 7 dagen na het begin van de bescherming tegen vectoren en ten vroegste 7 dagen vóór de datum van verzending aan een PCR-test voor BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van volbloedstalen is niet toegelaten); en

- tijdens de periode waarin de vector actief is, zijn de transportmiddelen verplicht insectenvrij gemaakt met behulp van insecticiden.

Dit protocol zal in werking treden op 2 juli 2019 Vanaf die datum zal het FAVV loten runderen, schapen of geiten bestemd voor Italië, die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, kunnen certificeren.

Het FAVV heeft eerder reeds een bilateraal akkoord met Nederland en Spanje afgesloten om dieren vanuit België te kunnen exporteren naar deze landen. De voorwaarden voor uitvoer van dieren die werden overeengekomen tussen België en ieder individueel land, hetzij Nederland, Spanje of Italië, zijn allemaal verschillend en dus niet onderling uitwisselbaar. Voor ieder individueel dier zal worden nagegaan of deze voorwaarden werden nageleefd.

Via onderstaande link vindt u een overzichtstabel van de verschillende voorwaarden voor de uitvoer naar Nederland, Spanje en Italië.http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/maatregelen.asp

De Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”DG Controlebeleid – FAVV

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken