Startpagina Economie

Aardappelsector bundelt krachten in Belpotato.be

De nieuwe brancheorganisatie Belpotato.be, moet de aardappelsector helpen een serie uitdagingen aangaan, zoals verduurzaming, werken zonder CIPC, het bewaken van de pootgoedkwaliteit en het komen tot eerlijke contracten.

Leestijd : 4 min

Zo’n 2 jaar geleden kondigden de landbouworganisaties en de aardappelketen aan de intentie te hebben tot de oprichting van een brancheorganisatie voor de aardappelsector. Afgelopen maandag werden deze plannen geconcretiseerd met de ondertekening van de oprichtingsakte van ‘Belpotato.be’. De partners van dit initiatief zijn enerzijds de landbouworganisaties ABS, Boerenbond en het Waalse FWA (allen verenigd in het Agrofront). Anderzijds zijn ook Fiwap (Filière Wallonne de la pomme de terre) en Belgapom partners namens de aardappelverwerkende bedrijven en handelaars.

Sterke groei

De afgelopen jaren kende de Belgische aardappelsector een enorme groei. De voorbije 30 jaar werd het volume verwerkte aardappelen vertienvoudigd tot 5 miljoen ton aardappelen. België is hiermee de grootste exporteur ter wereld van aardappelproducten (friet, puree, chips, vlokken en granulaten). Verwacht wordt dat de Belgische aardappelverwerking blijft groeien. De aardappelteelt is hiermee ook de motor van de Belgische akkerbouw.

Brancheorganisatie als antwoord op uitdagingen

Maar de aardappelketen kent vele uitdagingen. De 5 voornoemde partners die het initiatief namen voor de brancheorganisatie, stellen duidelijk dat enkel door samenwerking binnen de keten, de sector zich kan aanpassen aan de noden van de tijd en toonaangevend blijven op de Belgische- en wereldmarkt.

Door de brancheorganisatie hopen de vijf partners de toekomstige positie van de aardappelsector te vrijwaren. Zij staan ook voor een gestructureerd overleg, zodat ze met een passend antwoord op de vele uitdagingen naar buiten kunnen treden.

Evenwichtige samenstelling

Op 20 januari werd op het aardappelbedrijf van de gebroeders Peeters in Huldenberg de oprichtingsakte van Belpotato.be ondertekend.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt gewaakt over evenwichten tussen telers, handelaars en verwerkers én tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Jean-Pierre van Puymbrouck (teler in Waals-Brabant) heeft de eer om de eerste voorzitter te worden. Steven De Cuyper (agrodirecteur Agristo) is de eerste ondervoorzitter. Het secretariaat wordt in het eerste werkjaar waargenomen door Pierre Lebrun (Fiwap) en Kurt Cornelissen (PCA).

8 prioritaire acties

De stichtende leden van Belpotato.be hebben samen 8 prioriteiten vastgelegd voor de komende weken en maanden. Deze prioriteiten hebben betrekking op thema’s die tot dusver te weinig (of helemaal niet) in de aardappelsector op Belgische schaal zijn aangepakt en die belangrijke uitdagingen vormen voor alle schakels in de keten.

Sleutelbegrippen bij de acties van Belpotato.be zijn interprofessioneel overleg en efficiënte, doelgerichte communicatie, zowel intern als naar buiten toe.

1. Duurzaamheid

De duurzaamheid van de sector is een grote zorg voor de hele aardappelketen. Dit niet enkel op teelttechnisch/milieugebied, maar zeker ook maatschappelijk en vooral economisch.

Vanuit economisch en sociaal oogpunt zal Belpotato.be aandacht besteden aan de winstgevendheid van elk onderdeel van de sector en het concurrentievermogen van de hele keten op middellange en lange termijn.

Maatschappelijke duurzaamheid vereist een betere communicatie met het grote publiek over de voortdurende verbeteringen van de sector, de gegenereerde economische activiteit en de aantrekkelijkheid van de sector (als beroep of werkgever).

2. Onderzoek

De aardappelketen heeft enorme behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Belpotato.be wil dan ook ijveren om hier meer middelen voor te hebben. Dit zowel voor teelttechnisch onderzoek, als voor onderzoek op het gebied van aardappelverwerking.

3. Pootgoed

De voorradigheid en de kwaliteit van pootgoed is voor Belpotato.be een belangrijk aandachtspunt. Hoofdzakelijk wordt pootgoed uit Nederland en Frankrijk geïmporteerd, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. Hierom wil de brancheorganisatie streven naar een hogere zelfvoorzieningsgraad van gecertificeerd pootgoed.

4. Contracten

De contractuele relaties tussen de verschillende schakels in de keten is een andere prioriteit voor Belpotato.be. Onder de huidige vorm bieden de contracten onvoldoende risicodekking voor de telers. Gesteld wordt dat de contracten moeten evolueren om beter aan veranderingen in risico en productiekosten te beantwoorden.

5. Marktinfo

Belpotato.be streeft ernaar om alle schakels van de aardappelketen ten allen tijde een zo volledig mogelijk overzicht en een verwachting op korte termijn van het aanbod, de vraag en de prijzen van industrieaardappelen te bieden voor wat België en de rest van Europa betreft.

6. Bewaren zonder CIPC

Belpotato.be verwacht een zware taak te hebben om de verandering naar een bewaring zonder CIPC zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit thema vormt dan ook één van de prioritaire acties.

7. Vertegenwoordiging

Het is een heel belangrijke doelstelling van Belpotato.be om de aardappelsector te vertegenwoordigen in openbare en particuliere structuren waarvan de acties en besluiten rechtstreeks betrekking hebben op aardappelvraagstukken aangaande technologie, economie, milieu, volksgezondheid, handel, ...

8. Ontvangstvoorwaarden

Tot slot zal er aandacht zijn voor de ontvangstvoorwaarden voor aardappelen. Dit om naar transparantie bij de beoordeling van de kwaliteit van industriële aardappelen te gaan, o.a. door duidelijke en ondubbelzinnige protocollen uit te werken.

Voornoemde opsomming van de 8 prioritaire thema’s is geen sluitende, limitatieve lijst. Andere thema’s kunnen worden aangepakt al naar gelang de behoeften van de sector en de ontwikkelingen die zich voordoen.

Tim Decoster

Lees ook in Economie

Agrofront wil snelle rechtzetting registratieverplichtingen van landbouwpachten

Economie Het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) is tevreden dat minister van financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. Agrofront roept de federale regering op om de aanpassingen aan de wetgeving snel door te voeren zodat dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer die gronden pacht.
Meer artikelen bekijken