Startpagina Covid 19

Covid-19 heeft beperkte impact op bedrijfsvoering van Nederlandse landbouwers

Uit onderzoek van AgriDirect, de Nederlandse specialist in Agrimarketing, blijkt dat het coronavirus een beperktere impact heeft op de bedrijfsvoering van de Nederlandse boeren en tuinders dan in ons land.

Leestijd : 4 min

Belangenorganisaties in de agrarische sector luidden bij het uitbreken van Covid-19 terecht de noodklok. Wat is de impact van het virus op de markten, prijzen, arbeid en export? Welke sectoren zouden economisch worden getroffen door de schade van het virus? En naast de te verwachten financiële gevolgen, wat is de impact van de coronacrisis op het mentale welbevinden van de Nederlandse boeren en tuinders? Voor AgriDirect en Branches & Trends waren dit voldoende redenen dit te onderzoeken.

Het bureau deed medio mei online onderzoek bij 548 representatieve agrarische bedrijven in de sectoren akkerbouw, glastuinbouw, opengrondstuinbouw, graasdier, varkens- en pluimveehouders en overig. Op een schaal van 1-10 gaven respondenten aan welke impact corona op hun bedrijfsvoering heeft.

Invloed op het bedrijf

Op de vraag welke inwerking de coronacrisis begin mei op hun bedrijf had, geeft 12,5% van de agrariërs in de akkerbouw aan dat de impact op dit moment zeer groot is. Voor tuinbouw glas geldt een percentage van 25,4%. Tuinbouw openlucht scoort 4,3%. Bedrijven met graasdieren komt uit op 6,5%, voor varkens- en pluimvee geldt 11,8%. Overig scoort 16,1%.

Gevolgen afzet/export

Agrariërs schatten in dat de draagwijdte van het coronavirus gevolgen heeft voor hun afzet/export. In de akkerbouw verwacht 22,9 % een zeer grote impact op afzet/export. Voor tuinbouw glas geldt een percentage van 35,8%. Tuinbouw openlucht scoort 11,4%. Graasdier komt uit op 17,1%. Varkens- en pluimvee scoort 22,1%. Overig is 10,6%.

Investeringen

De vraag naar mogelijke investeringsplannen toont een divers beeld. Enerzijds geven boeren en tuinders aan dat corona geen impact heeft op hun investeringsplannen. Anderzijds ervaren ze juist een zeer grote impact. Dat blijkt uit onderstaande cijfers:

Geen impact: Akkerbouw: 20,8%. Tuinbouw glas: 23,9%. Tuinbouw open: 28,6%. Graasdier: 18,8%. Varkens- en pluimvee: 29,4%. Overig 20,4%.

Zeer grote impact: Akkerbouw 19,8%. Tuinbouw glas: 35,8%. Tuinbouw open: 17,1%. Graasdier: 11,8%. Varkens- en pluimvee: 13,2%. Overig 6,1%.

Zomer

Met de zomer voor de deur verwachten agrariërs geen grote verschillen qua impact van het virus met de huidige situatie. Op de 1-10 schaal van geen impact (1) tot zeer grote impact (10) is de gemiddelde score van alle sectoren 6,5.

Externe ondersteuning

Op de vraag of de deelnemers in het onderzoek zich gesteund voelen door externe organisaties antwoordt 22% daadwerkelijk steun te ondervinden, 21,8% vindt van niet.

Het tevredenheidspercentages over steun van belangenorganisaties als LTO, ZLTO, LLTB, POV, NAV, NMV, NVP en NOP laat over de hele linie een percentage zien van 34,8%. De gemeente toont een percentage van 4,1%. De Nederlandse overheid behaalt een score van 13,8% en de EU komt uit op 2,1%.

De respondenten geven aan goed op de hoogte te zijn van steun- en noodmaatregelen. De 650 miljoen euro aan extra noodmaatregelen voor de agrarische sector is bij 70,4% van alle deelnemers aan het onderzoek bekend. De financiële noodgift van 4.000 euro kan bij de agrariërs rekenen op een bekendheidspercentage van 82,2%. Van de 650 miljoen aan extra noodmaatregelen maken akkerbouw (12,5%), tuinbouw glas (10,4%) en tuinbouw open (4,3%) daadwerkelijk gebruik. Alle sectoren samen geven aan van bovenstaande regeling in de zomer van 2020 gebruik te willen maken (13,5 %).

Fysieke en geestelijke gezondheid

De coronacrisis doet weinig af aan het werkplezier van boeren en tuinders. Op de 1-10 schaal scoort de vraag of het werkplezier is afgenomen een gemiddelde van 3,9. Hetzelfde geldt voor slapeloosheid: score 3.0. Het gevoel er alleen voor te staan behaalt een score van 3,6. Gevoelens van machteloosheid geven een gemiddelde score van 5,7. Gevoelens van onzekerheid geven voor alle sectoren een gemiddelde score van 6,1.

Langere termijn

Deelnemers aan het onderzoek is de vraag voorgelegd welke impact de coronacrisis voor de langere termijn op hun bedrijf heeft. Bij akkerbouw voorziet 18,8% dat de huidige crisis ook op langere termijn een grote impact op het bedrijf zal hebben. Bijna geen impact scoort 8,3%. Tuinbouw glas laat een score van 19,4% zien van grote impact ten opzichte van 6 % van bijna geen impact. Bij tuinbouw open ligt de verhouding exact gelijk (5,7%). Bij graasdier verwacht 15,3% van de respondenten een grote impact; tegenover een score van bijna geen impact van 10,0%. Bij varkens- en pluimveehouders is de verhouding 13,2% grote impact, 2,9% procent bijna geen impact. Overig scoort 14,8% grote impact tegenover 17,7%. bijna geen impact.

Grotere bezorgheid in ons land

In ons land becijferde Boerenbond verlies van de omzet op 25%. Boerenbondleden konden begin april en begin mei een ERMG-enquête invullen over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf. Hieruit bleek dat de land- en tuinbouwers zich met 7,3 op 10 uitermate bezorgd toonden over de impact van de coronacrisis. 1 op 4 noemt zich zelfs ‘10 – sterk bezorgd’, 69% duidt 7 of meer aan. Vóór de coronacrisis was dit amper 14% en scoorde de commerciële bezorgdheid maar 3 op 10.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken