Startpagina Recht

Wat mag of juist niet met landbouwtrekkers in een carnavalstoet?

Carnaval, met veel uitbundige mensen in een optocht met praalwagens, komen er stilaan aan. Heel dikwijls worden deze wagens, met of zonder dansende mensen erop, getrokken door landbouwtractoren. Vaak betreft het tractoren van landbouwers die in bruikleen worden gegeven. Omdat het zowel voor de eigenaar als de bestuurder van dergelijke tractoren belangrijk is om de diverse regels te respecteren, volgt hier een overzicht.

Leestijd : 4 min

Volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, moeten voertuigen in specifieke categorieën worden opgedeeld.

Aparte categorie voor tractoren

Bij lezing van de definities in dit KB blijkt onmiddellijk dat landbouwtrekkers niet als andere voertuigen worden behandeld. Meer zelfs, niet elke tractor wordt door de wet gelijk behandeld. Daarnaast is ook de inschrijving van het voertuig van belang om uit te maken voor welk gebruik hij op de openbare weg kan en mag komen. In dit artikel gaan we niet dieper in op de diverse niet-landbouwgerelateerde aanwendingen.

Inschrijving

Landbouw- en bosbouwtrekkers kunnen ingeschreven worden als landbouwvoertuig. Bij zo’n inschrijving krijgen deze voertuigen een kentekenplaat met witte tekens en buitenrand op een rode achtergrond en beginnende met de letter ‘G’ toegekend. Enkel wie het voertuig inschrijft in het kader van de exploitatie van land- of bosbouw of van horticultuur (tuinbouw) of piscicultuur (visteelt), kan een rode kentekenplaat krijgen. De inschrijver moet bovendien beschikken over een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit’, ook wel ‘contingentvergunning’ genoemd, uitgereikt door de administratie Douane en Accijnzen. Wie aan al deze voorwaarden voldoet en een rode G-plaat krijgt, mag met rode diesel rijden.

Is een tractor ouder dan 25 jaar, dan kan hij worden ingeschreven als oldtimer en krijgt hij een zogenaamde O-plaat. Oldtimers mogen wel maar beperkt gebruikt worden. Zo mogen oldtimers niet gebruikt worden voor commercieel of professioneel gebruik, voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, voor bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer en als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten. Het gebruik van een oldtimer als trekker voor een praalwagen in een carnavalstoet lijkt derhalve wel mogelijk.

Zowel een tractor die is ingeschreven als landbouwvoertuig als een tractor die is ingeschreven als oldtimer kunnen gebruikt worden in een carnavalstoet.

Rijbewijs

Een aandachtspunt van de bestuurder van de tractor die een praalwagen trekt, is het rijbewijs van de bestuurder. Voor personen die geboren zijn na 30 september 1982 geldt dat zij, minstens, over een rijbewijs G moeten beschikken. Bestuurders die geboren zijn voor 1 oktober 1982 moeten geen rijbewijs bezitten voor het besturen van een landbouwtractor of van een voertuig traag vervoer tot 40 km/uur.

Omdat er in het verleden discussie was gerezen over het type rijbewijs dat de chauffeur van een tractor voor een praalwagen moet beschikken, klaarde de toenmalige federaal minister van mobiliteit Bellot deze vraag uit. Volgens de minister volstaat een rijbewijs G voor het trekken van een praalwagen in een folkloristische stoet.

Voor personen die geboren zijn na 30 september 1982 geldt dat zij, minstens, over een rijbewijs G moeten beschikken. Bestuurders die geboren zijn voor 1 oktober 1982 moeten geen rijbewijs bezitten voor het besturen van een landbouwtractor of van een voertuig traag vervoer tot 40 km/uur.
Voor personen die geboren zijn na 30 september 1982 geldt dat zij, minstens, over een rijbewijs G moeten beschikken. Bestuurders die geboren zijn voor 1 oktober 1982 moeten geen rijbewijs bezitten voor het besturen van een landbouwtractor of van een voertuig traag vervoer tot 40 km/uur. - Foto: TD

Technische keuring

Landbouwtrekkers die uitsluitend voor landbouw- en bosbouwactiviteiten worden ingezet, genieten een vrijstelling van de periodieke technische keuring. De vraag rijst evenwel of dit ook nog geldt indien deze tractoren worden ingezet in een carnavalstoet, wat natuurlijk moeilijk als een landbouwactiviteit kan worden gezien.

Volgens artikel 2, §2, 12° van het reeds vermelde KB van 15 maart 1968 zijn de zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen en de voertuigen die een praalaanhangwagen trekken en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten folkloristische manifestaties, ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties, ofwel om zich naar die manifestaties te begeven, met een snelheid van ten hoogste 25 km per uur, en indien zij voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging, niet onderworpen aan hoofdstuk IV (autokeuring) van dit besluit. Een specifieke technische keuring van de landbouwtractoren die worden ingeschakeld in een carnavalstoet is dus niet noodzakelijk, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dit bleek uit het antwoord van de toenmalige Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts in 2018.

Verzekerd?

Hoewel de federale en Vlaamse ministers van mobiliteit het licht op groen zetten voor het gebruik van een landbouwtractor in een carnavalstoet, blijft waakzaamheid geboden. Elke tractoreigenaar die zijn voertuig uitleent, doet er immers goed aan na te gaan of zijn voertuig wel verzekerd is voor zo’n stoet. In de verzekeringspolis kan immers sprake zijn van een gebruikelijke chauffeur en een specifiek verzekerde activiteit. Navraag bij de verzekeringsmakelaar kan hierbij veel onheil voorkomen. Soms kan een specifieke evenementenverzekering voor één dag een goede oplossing blijken.

Praalwagens

En de praalwagens zelf? Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 stelt dat “praalwagens voor folkloristische manifestaties vrij zijn van de inschrijving van voertuigen, van sommige bepalingen van het technisch reglement en van de wegcode, op voorwaarde dat de bestuurder niet sneller rijdt dan 25 km/uur”.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Is de onmogelijkheid om mijn aardappelen te rooien overmacht?

Recht In het voorjaar sloot ik een contract af voor het leveren van 380 ton aardappelen. Ik heb ruim voldoende aardappelen geplant, maar kan door het aanhoudende slechte weer al maanden mijn aardappelen niet rooien. Ik zou nu mijn aardappelen moeten leveren, maar kan dit door de weersomstandigheden niet doen. Kan ik mij beroepen op overmacht?
Meer artikelen bekijken