Koud en nat: kenmerkende begrippen in maïsseizoen 2021

Akkerbouw

Koud en nat zijn begrippen die de maïsteelt in 2021 perfect omschrijven. Dit geldt zowel voor het voorjaar, de zomer als het najaar.

In maïs wordt zowel de chemische, mechanische als combinatie chemisch/mechanisch onderzocht.

Onkruidbestrijding in maïs onderzocht

Akkerbouw

Omwille van het gekende virus kon er vorig jaar geen bezoek doorgaan aan de proefhoeve van de Universiteit Gent en Hogeschool Gent te Bottelare. Dit jaar konden beide instituten met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen wel een bezoek organiseren.

Pak tijdig de  onkruidbestrijding in maïsvelden aan, is nog steeds het beste advies.

Efficiënte oplossingen op doorlevende onkruiden

Akkerbouw

In voorgaande artikels belichten we al de mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding in maïs

Het zijn geen ideale weersomstandigheden om de maïsteelt in te starten.

Hoe diep maïs zaaien?

Akkerbouw

De uitzaai van maïs is gestart bij schrale weersomstandigheden met koude omgevings- en bodemtemperaturen.

Hooibeekhoeve had in 2020 een proef aanliggen in het kader van het demonstratieproject ‘4J Vruchtwisseling’ waarbij verschillende rij-afstanden met elkaar vergeleken werden.

Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu

Akkerbouw

Vanwege de steeds hoger wordende druk op het milieu onderzoeken het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de Hooibeekhoeve meerdere opties om het nitraatresidu in de bodem te verminderen. Zo werd ook gekeken naar de rijafstand. Zo bevestigt een proef in 2020 dat na het scheuren van grasland een verkleinde rij-afstand vooral effect heeft op het zetmeelgehalte, en niet altijd op het nitraatresidu.

Tijdstip inzaai groenbedekkers beïnvloedt opbrengst maïs

Maïs

Groenbedekkers hebben heel wat voordelen, zoals het aanbrengen van extra organische stof in de bodem. Het tijdstip van inzaaien is echter van belang voor het welslagen van de teelt. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven: “Gelijktijdige zaai of onderzaai heeft voordelen naar nitraatresidu toe.”

Door de selectie hebben de meeste van de huidige rassen een vrij goed stay-green karakter. Dit maakt het zeer moeilijk om zich enkel te baseren op de uitwendige visuele kenmerken van de gehele plant voor het bepalen van het optimale oogsttijdstip.

Opbrengstresultaten zeer vroege tot late kuilmaïsvariëteiten

Akkerbouw

Het CIPF, LCV, Carah en CPL-Vegemar voerden ook in 2020 uitgebreide post-inscriptie rassenproeven met zeer vroege tot late kuilmaïsvariëteiten voor het VarMaBel normaal netwerk. Het maïsteeltseizoen 2020 werd echter gekenmerkt door aparte weersomstandigheden die hun invloed hadden op het verloop van de rassenproeven.

Zowel qua opbrengst als qua kwaliteit van de maïsoogst in 2020 kon er een sterke variatie bestaan tussen regio’s en percelen.

Het was weer een bijzonder jaar om maïs te telen

Akkerbouw

Ook dit jaar werd weer een bijzonder jaar om maïs te telen. Na een natte winter kwamen regelmatig droge, hete perioden voor. Gelukkig viel hier en daar nog net op tijd de broodnodige regen. Zo droog het seizoen echter startte, zo nat en verzopen eindigde de oogstwerkzaamheden in sommige regio’s.

Rietzwenkgras onder maïs.

Problemen proberen oplossen of veroorzaken?

Akkerbouw

De maïsteelt is nog steeds veruit de grootste teelt in Vlaanderen. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij hoe we deze kunnen optimaliseren. In de vorige edities van Landbouwleven stonden reeds vele artikels over nieuwe inzichten om de productie te verhogen. Nieuwe zaai- en onderzaai technieken, zaaizaadcoatings, rijenbemesting en granulaattoepassingen kwamen reeds aan bod.

Ook in 2019 hadden de klimatologische omstandigheden een invloed op de maïsteelt.

Opbrengstresultaten zeer vroege tot late kuilmaïs-variëteiten

Akkerbouw

Net zoals in 2018 was 2019 een teeltjaar met uitdagende klimatologische omstandigheden. De verschillen tussen regio’s, en ook binnen percelen, waren opnieuw erg groot. De koude periode aan het begin van het teeltjaar, gevolgd door een warme en droge periode hadden een grote impact op de groei van de maïs.

Waar er voldoende neerslag is gevallen, waren de opbrengsten meestal behoorlijk.

Evaluatie van het maïsteeltjaar 2019

Akkerbouw

Het maïsteeltjaar van 2019 startte met een tijdige uitzaai, gevolgd door een trage opkomst. Vervolgens was er opnieuw droogte en hitte, maar met een kleinere impact dan vorig jaar voor de maïsteelt.

Maïskopbrand is een schimmel in de maïskolf onder de schutbladeren.  Soms is dit moeilijker zichtbaar. Ook kan verwarring ontstaan met builenbrand.

Syngenta vestigt aandacht op maïskopbrand

Akkerbouw

Eind vorige week namen de technische medewerkers van Syngenta ons mee naar het Nederlandse Megen om de ziekte maïskopbrand (Sphacelotheca reiliana) onder de aandacht te brengen.

Heel veel maïspercelen zijn hakselrijp

Akkerbouw

Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs.

Diverse toestand in afrijping maïspercelen

Veeteelt

De afgelopen week heeft de maïs wat kunnen herademen dank zij de regen. Alle problemen zijn hiermee natuurlijk niet opgelost maar de neerslag zal de percelen met enigszins normale planten helpen om de kolven te vullen en af te rijpen.

In sommige regio’s is men bezig met de ‘noodoogst’ van snijmaïs.

Droogte en hitte maakt maïs sneller (nood)rijp

Akkerbouw

Maïs begint onder normale omstandigheden vanaf half à eind augustus af te rijpen. Dit jaar is er door de droogte en de hoge temperaturen in heel wat regio’s nauwelijks sprake van het natuurlijk afrijpingsproces.

Door de ondergrondse uitlopers en de vele gevormde knolletjes, kan de uitbreiding van het woekeronkruid zeer snel gaan.

Knolcyperus:bestrijden steeds moeilijker, voorkomen steeds belangrijker

Akkerbouw

In een eerder artikel werd de onkruidsoort al voorgesteld. Hier werd duidelijk dat knolcyperus door zijn snelle vermeerdering, snelle groei, groot concurrentievermogen en lage gevoeligheid aan bestrijdingsmiddelen een te duchten onkruid is. In de toekomst zal de bestrijding enkel nog bemoeilijkt worden door de genetische variantie binnen de knolcyperussoort.

Nederlandse maïstelers beslissen laat over rassenkeuze

Akkerbouw

Van de maïstelers in Nederland beslist bijna 40 procent op het laatste moment welk ras ze telen of laat de keuze over aan zijn leverancier of loonwerker. Dit blijkt uit zojuist verschenen onderzoek door Geelen Consultancy. Over de Belgische situatie werd niets meegedeeld.

Figuur 1: Organisch koolstofgehalte (%), zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC) en opbrengst van de hakselmaïs  (DS, ton/ha) in kaart gebracht voor het perceel in Brecht.

Inspelen op variatie in bodem voor opbrengstverhoging maïs

Teelttechniek maïs

Een evenwichtige bodemvruchtbaarheid vormt de basis voor een goede maïsteelt. Toch wordt het effect van bepaalde bodemeigenschappen op de maïsopbrengst vaak nog onderschat. Door enerzijds de variatie van deze bodemeigenschappen binnen een perceel en anderzijds de maïsopbrengst in kaart te brengen, kan men nagaan in welke mate verschillen in bodemeigenschappen leiden tot opbrengstverschillen binnen eenzelfde perceel.

Om te weten welke strategie er het beste past, is het van belang te weten welke onkruiden
 er voorkomen.

Geef onkruid geen kans in de maïsteelt

Teelttechniek maïs

Er zijn verschillende methoden om het onkruid aan te pakken in de maïsteelt. Dat verschilt echter ook van bedrijf tot bedrijf en van de weersomstandigheden. Jan Vanherck van Belchim gaf een overzicht van de mogelijkheden tijdens de Agridagen.

Figuur 1: Schoffelmachine met pneumatische zaaimachine

Gras in de maïs zaaien

Teelttechniek maïs

De onderzaai van gras kwam in 2015 in de belangstelling door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB. Grasonderzaai is echter niet eenvoudigweg gras tussen de maïs zaaien. Om tot een geslaagde groenbedekker te komen zijn er wel enkele belangrijke randvoorwaarden.