Knolcyperus:bestrijden steeds moeilijker, voorkomen steeds belangrijker

Akkerbouw

In een eerder artikel werd de onkruidsoort al voorgesteld. Hier werd duidelijk dat knolcyperus door zijn snelle vermeerdering, snelle groei, groot concurrentievermogen en lage gevoeligheid aan bestrijdingsmiddelen een te duchten onkruid is. In de toekomst zal de bestrijding enkel nog bemoeilijkt worden door de genetische variantie binnen de knolcyperussoort.

Nederlandse maïstelers beslissen laat over rassenkeuze

Akkerbouw

Van de maïstelers in Nederland beslist bijna 40 procent op het laatste moment welk ras ze telen of laat de keuze over aan zijn leverancier of loonwerker. Dit blijkt uit zojuist verschenen onderzoek door Geelen Consultancy. Over de Belgische situatie werd niets meegedeeld.

Figuur 1: Organisch koolstofgehalte (%), zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC) en opbrengst van de hakselmaïs  (DS, ton/ha) in kaart gebracht voor het perceel in Brecht.

Inspelen op variatie in bodem voor opbrengstverhoging maïs

Teelttechniek maïs

Een evenwichtige bodemvruchtbaarheid vormt de basis voor een goede maïsteelt. Toch wordt het effect van bepaalde bodemeigenschappen op de maïsopbrengst vaak nog onderschat. Door enerzijds de variatie van deze bodemeigenschappen binnen een perceel en anderzijds de maïsopbrengst in kaart te brengen, kan men nagaan in welke mate verschillen in bodemeigenschappen leiden tot opbrengstverschillen binnen eenzelfde perceel.

Om te weten welke strategie er het beste past, is het van belang te weten welke onkruiden
 er voorkomen.

Geef onkruid geen kans in de maïsteelt

Teelttechniek maïs

Er zijn verschillende methoden om het onkruid aan te pakken in de maïsteelt. Dat verschilt echter ook van bedrijf tot bedrijf en van de weersomstandigheden. Jan Vanherck van Belchim gaf een overzicht van de mogelijkheden tijdens de Agridagen.

Figuur 1: Schoffelmachine met pneumatische zaaimachine

Gras in de maïs zaaien

Teelttechniek maïs

De onderzaai van gras kwam in 2015 in de belangstelling door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB. Grasonderzaai is echter niet eenvoudigweg gras tussen de maïs zaaien. Om tot een geslaagde groenbedekker te komen zijn er wel enkele belangrijke randvoorwaarden.

Vruchtwisseling: perspectieven op korte én lange termijn

Teelttechniek maïs

Bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid vormen de basis voor goede opbrengsten. In Vlaanderen heeft echter 35 % van de akkerbouwgronden een te laag organische stofgehalte en een pH onder de streefzone.

Korrelmaïs telen viel doorgaans goed mee in 2017

Akkerbouw

De oppervlakte die in 2017 in België werd ingenomen door korrelmaïs bedroeg 48.971 hectare. Dit kwam neer op een daling met 6% ten opzichte van 2016. De eerste percelen korrelmaïs werden rond 10 april ingezaaid. De zaai verliep vlot en de meeste korrelmaïs kon ingezaaid worden vóór eind april.

De snijmaïsteelt kende in 2017 een moeilijke start, maar aan het einde van de rit vielen de opbrengsten meestal mee.

Snijmaïsteelt in 2017: na een moeilijke start, toch behoorlijke opbrengsten

Akkerbouw

In tegenstelling tot het voorjaar van 2016 was het voorjaar van 2017 zeer droog. Ondanks de moeilijke omstandigheden waren de opbrengsten over het algemeen behoorlijk goed. Dit toont nogmaals aan hoe groot het recuperatie-vermogen is van de huidige maïsrassen in het geval van aanhoudende droogtestress vooraleer de kolf zich begint te vullen.

Bladluizen vormen momenteel niet echt het probleem in de maïs, het is eerder de aanhoudende droogte die problematisch wordt.

Nog steeds weinig of geen bladluizen in maïs

Actueel

Uit de waarnemingen van de afgelopen dagen is gebleken dat de bladluizendruk in de maïs nog steeds zeer beperkt blijft.

Bodembewerking en maïs zaaien in één werkgang met de Polploeg.

Proefveldwerking gestart op de Hooibeekhoeve

Actueel

De medewerkers van de Hooibeekhoeve zijn de voorbije weken druk geweest met de aanleg van de verschillende proefvelden. In de wijde omgeving van Geel liggen er momenteel een 40-tal proeven met voedergewassen aan.