Startpagina Veeteelt

Wolf blijft Vlaanderen beroeren

Momenteel is er één roedel wolven in Vlaanderen, meer bepaald in Limburg. Het gaat om een ouderpaar en nog 10 wolven. Vorig seizoen zijn er in Vlaanderen ook 5 zwervende wolven waargenomen, waarvan er geen enkele is gebleven. Dit seizoen zijn er bij ons geen zwervende wolven gezien. Dat neemt niet weg dat de aanwezigheid van de wolf steeds meer en meer beroering veroorzaakt. De wolvenaanvallen op gedomesticeerde dieren nemen toe.

Leestijd : 4 min

In de commissie Leefmilieu van 17 januari vestigde volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v) er de aandacht op dat er ieder jaar om en bij de 180 gedomesticeerde dieren slachtoffer worden van de wolf. Tussen september en december 2021 vielen er om de 5 dagen gemiddeld 3 dieren ten prooi van een wolf. Vorig jaar waren dat 3 dierlijke slachtoffers om de 4 dagen.

Niet alleen schapen

Aanvankelijk werd er voor gewaarschuwd dat vooral schapen de wolf moesten vrezen. Ondertussen is vastgesteld dat ook andere gedomesticeerde dieren sterk onder druk staan. Twee jaar geleden waren 76% van de aanvallen door de wolf op schapen gericht. Dit verschoof vorig jaar naar 63% en maar liefst 37% naar andere dieren. Onder de slachtoffers waren er 17 pony’s en 2 paarden.

De door de wolf aangerichte slachtpartijen veroorzaken volgens Tinne Rombouts een immense ongerustheid op het platteland. Bovendien is de gewenning van de wolven bijzonder groot. Steeds vaker worden dieren overdag waargenomen.

Geen abnormaal gedrag

Minister Zuhal Demir (N-VA) gaf mee dat er in Vlaanderen op dit ogenblik geen aanwijzingen zijn dat de wolven abnormaal gedrag vertonen. Het blijft volgens haar een uitdaging om samen te leven met de wolf. Ze is niet gelukkig met allerlei facebookposts die sommige burgemeesters verspreiden en die daarmee de bevolking angst aanjagen.

Het beleid zet volgens Demir in op preventieve maatregelen om schade door wolven zoveel mogelijk te vermijden. In het Vlaams Wolvenplatform zijn de administraties, het departement Landbouw, de betrokken sectoren en het kabinet Leefmilieu vertegenwoordigd. Er is ook een platform waarin de burgemeesters van de gemeenten die binnen het territorium van de roedel liggen, inspraak hebben.

Wolf Fencing Team

Als initiatieven om aan de bezorgdheden rond de aanwezigheid van wolven tegemoet te komen, verwijst de minister naar het Wolf Fencing Team en naar de sensibilisering rond wolfwerende omheiningen. Voor schapenhouders worden regelmatig infosessies georganiseerd. De commissies Landbouw en Leefmilieu zullen ook dit jaar samenwerken om deze acties te herhalen.

Het agentschap Natuur en Bos (ANB) vraagt naast Europese steun voor landbouwers ook middelen voor de particuliere veehouders.

Minister Demir is er gerust in dat wolven nooit de draagkracht van een natuurgebied overschrijden omdat ze territoriale dieren zijn. Een populatie wolven reguleert zichzelf. Indien een gebied geen draagkracht heeft, kan er zich ook geen roedel vestigen. Als er in de toekomst al roedels bijkomen, zullen die zich, vanwege de grootte van hun territoria, waarschijnlijk vestigen in de grensregio’s en niet uitsluitend in Vlaanderen. Daarom wordt dit aantal ook regio-overschrijdend bepaald.

De minister beweerde ook dat, mochten er plots geen gevestigde wolven zijn, er nog steeds een risico op schade is. Er zullen volgens haar altijd zwervende wolven Vlaanderen doorkruisen, ook als er geen roedels meer in Vlaanderen zouden zijn. Het beschermen van het vee is dus bijzonder belangrijk.

Wat het percentage wolfproof afrastering aangaat, is er overleg tussen de commissies Leefmilieu en Landbouw. Demir ziet de laatste jaren een grote stijging in het aantal aanvragen.

Uitdaging

Voor volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege (Groen) is samenleven met de wolf geen evidentie, maar wel een uitdaging. Uit recente wetenschappelijke studies leert zij dat het doden van de wolf – hetzij preventief, hetzij curatief – de schade niet beperkt, maar slechts het draagvlak vermindert. Volgens haar is werken aan preventieve maatregelen, zoals wolf fencing, het meest effectief.

Duits onderzoek zegt dat de hoeveelheid schade die een roedel aanricht, niet afhangt van het aantal dieren in de roedel, maar wel van het al dan niet aanwezig zijn van de wolf en van de kans op het tegenkomen van onbeschermd vee.

Leo Pieters (VB) ging ook even in Duitsland informeren. Hij leerde daar dat er vorig jaar in mei in Duitsland om en bij de 600 welpen geboren werden. De helft daarvan overleeft het niet en de andere helft zwermt verder uit naar Nederland en andere buurlanden, maar ook naar Vlaanderen (lees ook Landbouwleven van 19 januari).

In Zweden beperkt men het aantal wolven tot een 80-tal. De rest wordt er geliquideerd. Ook in Duitsland en Nederland worden er in bepaalde regio’s wolven geliquideerd, omdat de groepen te groot worden.

In het jongste wolvendebat in de parlementaire commissie Leefmilieu had minister Demir het terzijde ook over het plaatsen van wolvenklemmen, wat zij nog gevaarlijker vindt dan de wolven zelf. De natuurinspectie houdt zich met de zaak bezig en heeft een aantal van die klemmen gevonden. De minister waarschuwt voor het risico van ongevallen met wolvenklemmen: “Het zal maar je kind zijn dat in zo’n klem valt!”

Fons Jacobs

Lees ook in Veeteelt

Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder

Veeteelt Vanaf 1 januari 2024 past elk BFA-lid ten minste één goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toe op 10% van het geproduceerde rundveevoeder die bedoeld zijn voor Vlaamse klanten. Met dit collectief engagement neemt de diervoedersector het voortouw om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen.
Meer artikelen bekijken