Startpagina Akkerbouw

Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie

In de periode 2023-2027 kunnen landbouwers die de erosie op hun percelen willen aanpakken, daarvoor geen beheerovereenkomsten erosiebestrijding meer sluiten. De beheerovereenkomsten focussen nu vooral op de biodiversiteit in het landbouwgebied.

Leestijd : 2 min

Als alternatief kunnen landbouwers ondersteuning krijgen voor erosiebestrijding via ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en niet-productieve investeringssteun. Deze informatie is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Welke ondersteuning?

Landbouwers die ervoor kiezen om de erosie op hun percelen aan te pakken, kunnen gebruik maken van de jaarlijks hernieuwbare ecoregelingen en de agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) van het Departement Landbouw en Visserij. Die kunnen in de verzamelaanvraag worden aangevraagd. Daarnaast is er nog de niet-productieve investeringssteun (NPI) van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De ecoregelingen die erosie tegengaan zijn de ecoregelingen ‘bufferstroken’, ‘behoud van blijvend grasland’ en ‘toepassing van erosiebestrijdende teelttechnieken’. Concreet gaat die laatste ecoregeling over drempels aanleggen tussen de ruggen bij ruggenteelt, niet-kerende bodembewerking toepassen en maïs vollevelds inzaaien. Daarnaast is er ook de ecoregeling ‘verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland’.

Landbouwers met erosieproblemen op hun percelen kunnen gebruik maken van de agromilieuklimaatmaatregelen ‘omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland’ of ‘inzaai van meerjarige ecoteelten’.

Niet-productieve investeringssteun

De aanleg van een erosiedam (kokosbalen-, wilgentenen- of houthakseldam) wordt ondersteund via de niet-productieve investeringssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Nog beter is de aanplant van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen of houtkanten. Ook die investeringen worden terugbetaald via het VLIF.

Binnen de conditionaliteit van het GLB, de vroegere randvoorwaarden, zijn normen en eisen opgenomen met betrekking tot erosie. Voldoet de landbouwer niet aan die normen of eisen, dan worden de rechtstreekse betalingen verminderd, zoals de basispremie, maar ook de steun voor de beheerovereenkomsten.

De beheerovereenkomsten faunarand, (kruidenrijke) akkerrand, meerjarige bloemenakker en botanisch grasland blijven bijdragen aan erosiebestrijding. Ze bedekken de bodem namelijk het hele jaar door. Op die beheerovereenkomsten zelf is voldaan aan de conditionaliteit rond erosiebestrijding. Een nieuwe beheerovereenkomst ‘akkerrand’ of ‘faunarand’ kan echter niet ingezet worden om op aanpalende productiepercelen te voldoen aan bepaalde vereisten uit de conditionaliteit. Voor beheerovereenkomsten erosiebestrijding of randenbeheer gesloten voor 2023 blijft dat wel zo.

Vragen

Met vragen over de uitvoering van de erosiebestrijdingsplannen kan u terecht bij de erosiecoördinator van de gemeente.

Met vragen over het erosiebesluit kan u terecht bij het departement Omgeving.

Met vragen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de conditionaliteit, de agromilieuklimaatmaatregelen en de ecoregelingen kan u terecht bij het Departement Landbouw en Visserij.

VLM

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken