Startpagina Milieu

Emissiereducerende technieken hopen op erkenning

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement van 14 maart drong volksvertegenwoordigster Tinne Rombouts (cd&v) er op aan om snel werk te maken van de erkenning van innovatieve technieken om stikstofreducties waar te maken. Leefmilieuminister Demir (N-VA) antwoordde dat er momenteel 4 dossiers in behandeling zijn door het WeComV. Ze zei ook dat er nog andere in behandeling zijn bij het administratief team.

Leestijd : 3 min

WeComV is het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verleent over alle aangelegenheden betreffende luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking. Daarin zijn ook de luchtemissies ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen begrepen.

“Bedoeling is dat het comité zich wetenschappelijk buigt over stikstofreducerende technieken die werken. Daardoor kunnen landbouwers er gerust in zijn dat hun investering ook effect zal hebben”, zegt minister Demir.

Snelle erkenning

Tinne Rombouts ervaart op het terrein de nood om die nieuwe technieken zo spoedig mogelijk erkend te krijgen. De erkenningen van overheidswege hebben 3 jaar stil gelegen. Pas in november jl. heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de samenstelling van het WeComV bekendgemaakt. Volgens de VLM speelt het WeComV een rol bij de beoordeling van technieken en maatregelen om de emissies die aan de veeteelt en de mestverwerking gerelateerd zijn, te reduceren.

Er staan bij het WeComV 2 lijsten ter beschikking. Voor varkens en pluimvee is er bij het ministerieel besluit van maart 2004 vastgestelde lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, de zogeheten AEA-lijst. Voor alle diersoorten, dus ook rundvee en geiten, is er de lijst met ammoniakreducerende maatregelen en technieken in het kader van het PAS-lijst.

Volgens Rombouts worden op de website van VLM 2 soorten procedures aangegeven. Dat zijn de huidig geldende procedure die heel duidelijk beperkt is tot varkens en pluimvee en een in de toekomst geldende procedure. Nog altijd volgens Tinne Rombouts kunnen nieuwe technieken niet worden aangemeld om effectief tot erkenning over te gaan.

Technologische en voedermaatregelen

Volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts (Open VLD) treedt zijn collega Rombouts bij in haar bedenkingen. Hij stipte aan dat innovatieve technieken die de stikstofuitstoot – onder andere ammoniakuitstoot – naar beneden kunnen brengen, bestaan. Coenegrachts vindt dat er meer technologische en voedermaatregelen erkend moeten worden.

In de keten hebben 6 organisaties aan de alarmbel getrokken om te vragen dat het WeComV dat die technieken moet erkennen, versneld aan de slag kan gaan. Het gaat onder andere om meetprotocollen voor geventileerde stallen. Een van de meest bekende voorbeelden zijn de pocketvergisters. Die techniek geeft de boeren de mogelijkheid om eigen brandstof te produceren, vervangers van kunstmest te maken en fossiele brandstoffen achter zich te laten.

Coenegrachts stelt dat deze techniek in Vlaanderen wel geproduceerd wordt maar vooral in Europa geïnstalleerd wordt.

Hij telt 23 technieken die op de wachtlijst staan om beoordeeld te worden door het Wetenschappelijk Comité.

Wetenschappelijk advies

Minister Zuhal Demir herinnert er aan dat zij op 10 november van vorig jaar het besluit heeft getekend waarmee de samenstelling van het WeComV bepaald is. Het WeComV adviseert over de wetenschappelijke duidelijkheid van de emissiereducerende technieken. Het Administratief Team bestaat naast het WeComV en adviseert over alle administratieve aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, met name over ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen.

De minister heeft aan het comité een werkagenda overgemaakt met als eerste opdracht een advies op te maken over de 23 al aangemelde initiatieven.

Op basis van de adviezen van WeComV en het Administratief Team over de aangemelde technieken zegt de minister te zullen beslissen over het al dan niet erkennen van een maatregel of techniek.

Demir licht toe dat er op dit moment 4 dossiers in behandeling zijn door het WeComV. Verscheidene andere zijn in behandeling bij het administratief team. In de PAS is afgesproken dat proefstallen kunnen worden vergund als dit gebeurt op expliciete vraag van de WeComV en wanneer dit gebeurt onder strikte wetenschappelijke opvolging. De minister wil vermijden dat een proefstalvergunning een achterpoort wordt in de regelgeving.

Ze verduidelijkt dat er momenteel een formele rechtsgrond is in het Vlarem voor de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee. De lijst van andere technieken wordt beheerd door het ILVO in de PAS-lijst.

De bedoeling is, zegt minister Demir, om de AEA-lijst en de PAS-lijst samen te voegen en daar via het Stikstofdecreet rechtsgrond aan te geven. Daardoor kunnen beide lijsten samengevoegd worden tot een eengemaakt lijst van emissiereducerende technieken, de ER-lijst.

Fons Jacobs

Lees ook in Milieu

Meer artikelen bekijken