Startpagina Recht

Met tractoren en landbouwmateriaal de weg op

Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs vereist om met landbouwtractoren en mobiel landbouwmateriaal op de openbare weg te rijden. Hoewel iedereen op de hoogte is van het bestaan van het rijbewijs G, ontvangen wij regelmatig nog vragen over dit onderwerp. Dat is een goede aanleiding om de belangrijkste regels nog eens in herinnering te brengen.

Leestijd : 3 min

Om met een landbouw- of bosbouwvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, moet de bestuurder beschikken over een rijbewijs categorie G.

Categorie G

Onder categorie G vallen land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens, en de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, motorploeg of maaimachine.

Het KB van 23 maart 1998 omschrijft het begrip ‘landbouw- en bosbouwvoertuig’ als het motorvoertuig op wielen of rupsbanden dat ten minste 2 assen heeft en dat voornamelijk bestemd is om een aanhangwagen voort te trekken. Dit voertuig is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen en machines of van aanhangwagens die gebruikt worden in land- of bosbouw. Deze voertuigen worden slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen voor personen- of goederenvervoer gebruikt.

Voor het besturen van een landbouwvoertuig op privéterrein, bijvoorbeeld op de bedrijfszetel of op het veld, is geen rijbewijs vereist.

Voor wie verplicht?

Om te bepalen voor wie het rijbewijs G verplicht is, moet gekeken worden naar de geboortedatum van de bestuurder. Indien de bestuurder geboren is vóór 1 oktober 1982, dan is het rijbewijs G niet vereist, zelfs niet wanneer het voertuig wordt gebruikt voor doeleinden die niet land- of bosbouwgericht zijn. In dat laatste geval blijft de bestuurder wel gehouden aan een snelheid van maximaal 40 km/uur.

Is de bestuurder evenwel geboren na 1 oktober 1982, dan is het rijbewijs G wel verplicht. De bestuurder zal aan de nodige theorie- en praktijkexamens moeten deelnemen om dit rijbewijs te behalen.

Bestuurders die een rijbewijs categorie CE behalen, krijgen automatisch ook het rijbewijs voor categorie G.

Tot slot mogen houders van een rijbewijs B, BE, C1, C1E, C of CE een voertuig van de categorie G besturen waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) gelijk is aan die van de voertuigen waarvoor zij een rijbewijs hebben.

Rijbewijs G behalen

Het behalen van het rijbewijs categorie G vereist het slagen voor 2 examens: een theorie-examen en een praktijkexamen. Om het theorie-examen te kunnen afleggen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van minimum 15 jaar en 9 maanden. De algemene kennis van het verkeersreglement, alsook specifieke kennis over het technisch reglement van landbouwvoertuigen en aanhangwagens, worden getoetst. Voor dit examen zijn theorielessen niet verplicht, maar optioneel. Er staat geen beperking op het aantal keer dat het theorie-examen mag afgelegd worden.

Vervolgens moet het praktijkexamen worden afgelegd, dit kan vanaf 16 jaar. De deelnemer kan kiezen tussen 8 uur praktijkles of het zelf aanleren om met het landbouwvoertuig te rijden.

Kiest men voor het zelf aanleren, dan oefent men op privéterrein. Oefenen op de openbare weg is dan verboden.

Het behaalde rijbewijs categorie G is enkel geldig in België en dit voor onbeperkte tijd.

Aandachtspunten

Tussen 16 en 18 jaar rijdt de bestuurder met code 205 op zijn rijbewijs, wat inhoudt dat er slechts met een voertuig met sleep (trekker en aanhangwagen) van maximaal 20 ton mag worden gereden. Vanaf 18 jaar wordt deze beperking opgeheven en mag er met een voertuig tot 44 ton worden gereden. Wanneer deze maximale tonnages niet worden gerespecteerd, zal de bestuurder niet over het vereiste rijbewijs beschikken en een veroordeling door de politierechter riskeren.

Ook wie een landbouwvoertuig laat besturen door een ander moet opletten dat deze bestuurder wel over het passende rijbewijs beschikt. Artikel 32 van de Wegverkeerswet bestraft immers degene die wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan een persoon die niet voorzien is van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig. Wie zijn landbouwvoertuig ter beschikking stelt van een derde, moet dus controleren of de persoon aan wie hij zijn voertuig toevertrouwt, over het vereiste rijbewijs beschikt. Doet hij dit niet, dan dreigt ook voor de eigenaar van het landbouwvoertuig die zijn trekker of ander landbouwvoertuig uitleent een veroordeling door de politierechter.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

De gevolgen van natuurbeheersplannen correcter afgelijnd

Recht In een eerdere uitvoerige bijdrage werden de natuurbeheerplannen (NBP) gesitueerd en de gevolgen ervan geschetst. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wees ons terecht op het feit dat een natuurbeheerplan op basis van de huidige regelgeving geen afstandsregels voor varkenshouderijen of pluimveebedrijven in werking stelt.
Meer artikelen bekijken