Gedachten uitwisselen over het toedienen van drijfmest op wintertarwe

Akkerbouw

Het nieuwe B3W, de begeleidingsdienst voor een betere bodem en waterkwaliteit, hield op 31 maart een online thematisch uitwisselingsmoment over de voorjaars-toediening van drijfmest in wintertarwe.

De afgelopen 50 jaar is de ernst van de impact van hittegolven en droogte op de Europese oogsten verdrievoudigd.

Impact van droogte op oogsten in Europa op 50 jaar verdrievoudigd

Akkerbouw

De afgelopen 50 jaar is de ernst van de impact van hittegolven en droogte op de Europese oogsten verdrievoudigd. Dat blijkt uit een studie die onlangs werd gepubliceerd. Er moet nagedacht worden over teelten die wel aangepast zijn aan de klimaatverandering, beklemtonen de onderzoekers.

De Belgische pils Cristal maakt voortaan gebruik van lokale gerst en hop in samenwerking met Belgische boeren.

Cristal kiest voor lokaal geteelde gerst en hop

Actueel

Cristal, de Belgische pils uit Alken, maakt voortaan gebruik van lokale gerst en hop in samenwerking met Belgische boeren. De brouwerij heeft begin maart in Riemst testen gestart voor het inzaaien van haar eerste Vlaamse veld met brouwersgerst. Cristal hoopt om tegen volgend jaar 1 op de 5 Cristal-pilsjes te brouwen met Belgische gerst.

In 1999 besloot Jos Kwanten om zijn percelen te laten draineren, en later besliste hij ook om waterstuwen te plaatsen.

Jos Kwanten investeert in watergerelateerde maatregelen: “Je moet op lange termijn durven denken”

Akkerbouw

Op de Heikanthoeve in Pelt zijn melkveehouder Jos Kwanten en zijn zonen Roel en Wim zich bewust van de uitdagingen waar de landbouw voor staat. “We hebben natte jaren gekend en de laatste jaren meer droge jaren. Met peilgestuurde drainage en waterstuwen willen we zowel de bewerkbaarheid van het perceel als de oogst van onze gewassen verzekeren”, vertelt Jos.

Zodra de uiterlijke datum voor het aanduiden van een equivalente maatregel op perceelsniveau overschreden is (30 april of 31 oktober), moet de landbouwer de voorwaarden van die equivalente maatregel naleven op de aangeduide percelen.

Equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aangeven in verzamelaanvraag kan tot 31 oktober

Akkerbouw

Wie de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ toepast, krijgt van de Mestbank uitstel tot 31 oktober 2021 om de percelen aan te duiden in de verzamelaanvraag. Die beslissing geeft landbouwers meer flexibiliteit om de nateelten in te plannen waarmee ze hun doelareaal willen realiseren.

De mestregelgeving is niet eenvoudig.

Toch 1.000 overtredingen ondanks inspanningen

Akkerbouw

Hoewel de overgrote meerderheid van de landbouwers de regelgeving heel goed opvolgt, werden tussen 2016 en 2020 ruim 1.000 overtredingen op de randvoorwaarden vastgesteld.

Gedaalde Belgapomnotering houdt verder aan

Akkerbouw

De Belgapomnotering voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt op 2 april 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). De marktstemming is rustig, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag.

Wie inbreuken pleegt tegen de VLM-mestregelgeving kan ook inkomenssteun verliezen.

Aantal sancties toegepast door departement Landbouw & Visserij na VLM-inbreuken stijgt

Akkerbouw

Wie de heel ingewikkelde en verregaande mestregelgeving onvoldoende opvolgt, kan naast een boete van de VLM ook inkomenssteun verliezen. Die laatste sancties worden opgelegd door het departement Landbouw & Visserij. Uit cijfers blijkt dat het aantal door het departement toegepaste sancties jaar na jaar algemeen stijgt.

De zaden zijn een bron van plantaardig eiwit en hebben een nutritioneel interessant profiel .

Kikkererwt: een potentieel nieuw eiwitgewas voor Vlaanderen?

Akkerbouw

Kikkererwten zijn de eetbare eiwitrijke zaden van het gelijknamige gewas. Ze worden vaak gebruikt in Noord-Afrikaanse, Midden-Oosterse en Indiase gerechten en zijn door hun veelzijdigheid niet meer weg te denken uit de vegetarische keuken. Er bestaan twee types kikkererwten: Desi en Kabuli. Het laatste type, dat typisch grote, lichtkleurige zaden produceert, wordt ook in Europa geteeld. In het voorjaar 2020 werden een zevental Kabulirassen uitgetest op de proefvelden van het ILVO en Inagro in een eerste verkennende rassenproef.

In de koolzaadvelden blijken veel glanskeves aanwezig te zijn.

Veel glanskevers in koolzaadvelden aanwezig

Akkerbouw

Zowel voor als na het voorbije weekend deed Praktijkpunt Landbouw tellingen van glanskever op 10 koolzaadpercelen in Hageland, Dijleland en Pajottenland.

Beroepsfederaties zijn teleurgesteld in de invoering van het digitale kunstmestregister in zijn huidige vorm.

Vlaams kunstmestregister: nieuwe belasting gaat digitaal

Akkerbouw

De beroepsfederaties Fegra/Ungren-Vegrom/BelFertil reageren teleurgesteld op de beslissing van de Vlaamse regering voor de invoering van het digitale kunstmestregister.

Er zijn enkele punten waar we aandacht voor moeten hebben, alvorens bieten te zaaien.

Aandachtspunten voor de uitzaai van suikerbieten

Bieten

De eerste bietenvelden zijn of worden momenteel ingezaaid. In deze optiek wijst het Bieteninstituut (KBIVB) op enkele aandachtspunten.

In Milagro zit het woord agro in, maar eigenlijk betekent Milagro mirakel in het Spaans.

Pompoenen en vee combineren: “Wij maken van Milagro een merk”

Groenten

Op nog geen 8 km van hartje Antwerpen kan je het platteland ervaren, met zelfs niet zo courante koeien. Op het biologisch landbouwbedrijf Milagro in Aartselaar paraderen meerdere Belted Galloway- runderen op een uitgebreide wei. “Die hebben we puur voor landschapsstreling en bodemvruchtbaarheid”, geeft landbouwer Erik Krosenbrink mee. Drie jaar geleden vond Dirk 's Jongers in hem een passende compagnon. Voor Erik zijn het de pompoenen die de afzet maken. “Zeg niet zomaar pompoen tegen een Milagro-pompoen. Daar zit een heel menselijk verhaal achter.”

De kunstmeststofstrooier goed afstellen levert iedereen voordeel op.

De juiste afstelling van een kunstmeststrooier is winst

Actueel

Slecht berijdbare velden verhinderden tot nu dat kunstmeststofstrooiers massaal konden uitrukken. Daarom is het hoog tijd om terug te komen op de juiste afstelling van de strooier. Het correct toedienen van kunstmeststoffen is een belangrijk aandachtspunt, dat voor ons door Geert Chys van het PCLT nog eens werd uitgelegd.

Hooibeekhoeve had in 2020 een proef aanliggen in het kader van het demonstratieproject ‘4J Vruchtwisseling’ waarbij verschillende rij-afstanden met elkaar vergeleken werden.

Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu

Akkerbouw

Vanwege de steeds hoger wordende druk op het milieu onderzoeken het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de Hooibeekhoeve meerdere opties om het nitraatresidu in de bodem te verminderen. Zo werd ook gekeken naar de rijafstand. Zo bevestigt een proef in 2020 dat na het scheuren van grasland een verkleinde rij-afstand vooral effect heeft op het zetmeelgehalte, en niet altijd op het nitraatresidu.

Groenbedekkers uitzaaien na maïs zorgt niet per se voor een nitraatresidu binnen de normen.

Groenbedekkers inzaaien na maïs: zelfs dan moeilijk binnen normen nitraatresidu te blijven

Maïs

In het kader van het CVBB werden in 2020 op 3 locaties verschillende groenbedekkers gezaaid na de maïsoogst. Hierbij zijn er een aantal zaken die bevestigd worden door proeven in het verleden. Zo is er niet één groenbedekker of mengsel van groenbedekkers dat in alle situaties kan zorgen voor een nitraatresidu dat binnen de normen ligt.

Een gelijktijdige zaai en onderzaai van groenbedekkers kan je doen omdat er geen invloed is van de rassenkeuze van maïs.

Tijdstip inzaai groenbedekkers beïnvloedt opbrengst maïs

Maïs

Groenbedekkers hebben heel wat voordelen, zoals het aanbrengen van extra organische stof in de bodem. Het tijdstip van inzaaien is echter van belang voor het welslagen van de teelt. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven: “Gelijktijdige zaai of onderzaai heeft voordelen naar nitraatresidu toe.”

De DLG Feldtage worden na een annulatie in 2020, ook in 2021 geannuleerd.

DLG-Feldtage 2021 geannuleerd omwille van pandemie

Akkerbouw

Door de aanhoudende Covid-19 pandemie wordt nu ook de DLG Feldtage editie 2021 geannuleerd. Dit Duitse evenement biedt talrijke demo’s en gewasproeven voor de professionele akkerbouwer en was voorzien in juni dit jaar, nadat het eerder om dezelfde redenen vorig jaar was geannuleerd.

Duidelijk N-tekort op de niet bemeste perceeltjes (proefveld Bodemkundige Dienst van België te Bertem)

Gebruik goede technieken voor een efficiënte stikstofbemesting

Akkerbouw

In het voorjaar van 2020 ging het demonstratieproject ‘Aardappelen telen binnen de restricties van MAP 6’ van start. Binnen dit project gaan de Bodemkundige Dienst van België (BDB), Proefcenrtum voor de Aardappelteelt (PCA) en Inagro na wat het effect is van een lagere stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit van aardappelen en trachten ze via technieken zoals fractioneren, rijbemesting en irrigatie of fertigatie stikstof efficiënter in te zetten. Tijdens het groeiseizoen 2020 werden op 3 locaties demoproeven aangelegd waar de meerwaarde van deze verschillende technieken werd nagegaan.

De overheid beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer.

Vermindering gebruik pesticiden: David Clarinval steunt gebruik biologische bestrijdingsmiddelen

Actueel

De Europese Raad van Landbouwministers heeft op maandag 22 en dinsdag 23 maart plaatsgevonden. Tot de besproken onderwerpen behoorden fytosanitaire maatregelen, het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In de periode 2000-2010 zijn er heel wat landbouwers gestopt met voederbieten te telen omdat hun bieten waren aangetast met rhizoctonia.

Voederbietenteelt wordt steeds populairder

Bieten

Jarenlang was de voederbietenteelt een teelt die door diverse voorlichters werd aangeraden, maar omwille van de nodige arbeid niet in de gunst lag van de landbouwers. De laatste jaren is de teelt echter weer in opmars en dat is terecht volgens An Schellekens van de Hooibeekhoeve. De teelt biedt heel wat voordelen, zoals een goede voederwaardeopbrengst. Door het extremere weer de laatste jaren is ook het lange groeiseizoen interessant. Toch zijn er nog enkele aandachtspunten. Het Landbouwcentrum Vlaanderen (LCV) staat echter de landbouwer bij met gericht advies.

Zowel landbouwkundig als maatschappelijk kan zo’n peilgestuurde drainage de landbouwer voordeel opleveren.

Wereldwaterdag: door peilgestuurde drainage water vasthouden op perceel

Akkerbouw

Naast de waterstuw is een andere mogelijkheid om water te bufferen en in te zetten wanneer nodig, de omschakeling van klassieke naar peilgestuurde drainage.

De hoofdfunctie van de stuwtjes is water tegenhouden, waardoor de droogte uitgesteld kan worden.

Wereldwaterdag: met waterstuwen naar een klimaatrobuuste landbouw

Akkerbouw

Niet alleen voor de mens, maar ook voor de landbouw is water onmisbaar. De beschikbaarheid van water is de laatste jaren echter een hot topic geworden. Langere droogteperiodes blijken het nieuwe ‘normaal’ te worden. Om goede opbrengsten te vrijwaren zijn verschillende maatregelen mogelijk op het landbouwbedrijf, zoals het aanleggen van een waterstuw.

De Belgapomprijs zit op hetzelfde niveau als vorige week.

Gedaalde Belgapomnotering houdt aan

Akkerbouw

De Belgapomnotering voor Bintje bedraagt op 19 maart 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). Voor deze variëteit is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag.

De aardappelteelt in ons land, die zo belangrijk is, scoort helaas slecht wat betreft  het nitraatresidu op het einde van het teeltseizoen.

Lagere bemesting leidt niet steeds tot lager nitraatresidu in aardappelen

Akkerbouw

Het voorjaar komt eraan en dus ook de bemesting van aardappelen. Dat is al lang geen evidente opgave meer voor de aardappelteler. Gelukkig kan hij steunen op praktijkonderzoek door het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA).