Grondwettelijk Hof verfijnt de regels rond schade door grof wild

Recht

In een recent arrest van 9 november 2017 deed het Grondwettelijk Hof nog eens uitspraak over de Wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade. Uit het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen twee belangrijke zaken worden afgeleid.

Bij de aanschaf van een nieuwe tractor kan men verlangen om een degelijke tractor af te leveren ofwel om de koopovereenkomst te ontbinden.

Verborgen gebrek in aangekochte tractor

Recht

Ik kocht ruim een half jaar geleden een nieuwe tractor aan van 130 pk. Sinds de aankoop heeft onze tractor ons al meer frustratie dan gebruiksgemak opgeleverd. Niet minder dan 8 keer dienden wij onze tractor terug binnen te brengen bij onze dealer omdat er steeds weer motorproblemen optraden.

Bij ontvangst van een  schrijven dat meedeelt  dat de procedure tot  bestuurlijke handhaving is gestart, begint ook uw  termijn van 30 dagen  om een verweerschrift in  te dienen.

Kan een geldboete tegen een VVZRL?

Recht

Samen met mijn vader baat ik twee landbouwbedrijven uit. Zowel vader als ikzelf hebben een eigen BTW-nr., maar naar de Mestbank en ALV toe worden wij beschouwd als één landbouwer met één landbouwnummer.

Wanneer de pachter de opzeg voor eigen gebruik niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, moet u deze pachter voor het vredegerecht brengen, anders vervalt de gegeven opzeg!

Wat met een geërfde maar verpachte grond?

Recht

Samen met mijn broer heb ik een aantal percelen akkerland geërfd van onze overleden ouders. Tijdens het leven van mijn ouders hadden zij deze gronden verpacht aan een kinderloze landbouwer.

Aan de langstlevende echtgenoot werd op grond van de Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven geen recht van overname toegekend, maar dit doet geen afbreuk aan het recht op preferentiële toewijzing aan de langstlevende echtgenoot.

Wie kan het landbouwbedrijf overnemen: de weduwnaar of de kinderen?

Recht

Kan ik gedwongen worden het landbouwbedrijf aan mijn stiefzoon over te laten? Ik zou immers liefst zelf het bedrijf verder uitbaten en het later overlaten aan onze gemeenschappelijke zoon. Wat staat mij te doen?

Discussie over scheidingslijn met nieuwe buur

Recht

Sinds een aantal maanden heb ik een nieuwe buurman, met wie ik in een discussie over de scheidingslijn tussen onze eigendommen verwikkeld ben geraakt. Met de vorige buurman had ik nooit problemen, maar deze nieuwe buur beweert dat mijn afsluiting 1,7 meter op zijn eigendom staat. Hij wil dat ik de afsluiting verplaats tot op de scheidingslijn.

Een mede-erfgenaam kan geen verkoop van  onroerende goederen bevelen. De regel is immers de verdeling in natura van de nalatenschap.

Kan een erfgenaam zijn mede-erfgenamen dwingen tot verkoop?

Recht

Twee jaar geleden overleed ons moeder, nadat eerder ook al ons vader was gestorven. Nadat we eerst een paar keer via de notaris probeerden om de nalatenschap van onze ouders te verdelen, werd ik nu door mijn broer gedagvaard. In de dagvaarding lees ik dat mijn broer een notaris wil laten aanstellen om de gronden van onze ouders openbaar te verkopen.

Tot 1 januari 2018 kunnen gemeenten onder de huidige wetgeving blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen.

Overgangsregeling Omgevingsvergunning verlengd

Actueel

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren.

Indien de pachtoverdracht voldoet aan de voorwaarden van de bevoorrechte pachtoverdracht kan bij een schade uit bovenmatige burenhinder enkel de nieuwe pachter worden aangesproken. Indien er sprake is van een gewone pachtoverdracht kan zowel de nieuwe als de oude pachter worden aangesproken.

Gevolgen van een pachtoverdracht op de aansprakelijkheid van de pachter

Actueel

Sinds een paar jaar heeft een collega-landbouwer op de percelen naast onze akker om onverklaarbare redenen bijzonder slechte opbrengsten. De landbouwer in kwestie wijt de slechte opbrengsten aan het feit dat wij ons perceel zouden overbemesten. Nu wil hij dat wij hem een schadevergoeding betalen, zo niet dreigt hij mij en mijn vader te dagvaarden voor de rechtbank.

En nog een keer over de reliëfwijziging…

Actueel

In Landbouwleven hadden we het al meermaals over de reliëfwijziging en de vraag of voor een reliëfwijziging een stedenbouwkundige vergunning moet worden afgeleverd.

Figuur 1. De aanduiding op deze kaart impliceert dat deze bossen beter beschermd kunnen worden,  en dat er een verstrengde procedure doorlopen moet worden om tot ontbossing over te gaan.

Bossen in agrarisch gebied worden nu strenger beschermd

Recht

Door bepaalde bossen buiten de groene bestemmingen aan te duiden als Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen wordt het moeilijker om die te kappen. Meer dan 12.000 ha zonevreemde bossen zou men op die manier beter willen beschermen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017, kan iedereen hierop opmerkingen formuleren.

Een opzeg van pacht kan niet gegeven worden bij gewone brief, fax of e-mail. De opzeg moet verplicht bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot worden betekend.

Vraag tot vrijgave gelijk aan opzeg van pacht?

Recht

Ik ben een zeventigjarige landbouwster die een bedrijf van ongeveer 20 ha uitbaat. Ik zette dit bedrijf verder na het overlijden van mijn man. Een deel van de gronden die ik bewerk, zijn eigendom maar een deel van de gronden wordt gewoon gepacht. Nu ontving ik van één van mijn eigenaren een schrijven met de vraag om de grond die ik van hen pacht, ter beschikking te stellen.

De pachter die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van voorkoop mag gedurende vijf jaren het gekochte goed of de exploitatie ervan niet overdragen zonder voorafgaande machtiging door de Vrederechter, zo niet dreigt voor de voorkoper een zeer zware financiële sanctie.

Wat met de persoonlijke exploitatie na uitoefening van het recht van voorkoop?

Recht

Wij kochten een drietal jaar terug een hoeve met omliggende gronden nadat ons als pachters het voorkooprecht was aangeboden. Tot op heden hebben wij het volledige aangekochte onroerend goed zelf in gebruik. Echter zouden wij binnenkort willen verhuizen naar onze nieuwe bedrijfswoning bij onze tweede en belangrijkste bedrijfszetel.

Klassieke manier van verkoop van vee overleeft juridische aanval

Recht

In een zeer recent vonnis van 27 januari 2017 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, een boer tot betaling veroordeeld die op de klassieke manier rundvee had aangekocht van een veehandelaar.

Een milieuvergunning dient  geweigerd te worden indien de aangevraagde inrichting strijdig is met de planologische voorschriften.

Wat zijn de slaagkansen van een beroep tegen onze milieuvergunning?

Recht

Op onze varkenshouderij willen wij onze eigen mestverwerking gevoelig uitbreiden. Verschillende buren hebben bezwaar ingediend tegen onze nieuw gevraagde vergunning, maar de deputatie heeft ons toch vergund. Nu zijn bepaalde buren naar de Minister getrokken om onze vergunning in beroep aan te vechten.

Fiscale barema’s 2015

Recht

Wie als landbouwer nog een papieren belastingaangifte ontving, weet dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

Meer klaarheid inzake tractorrijbewijs

Recht

In een recent antwoord op een schriftelijke vraag bracht Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming meer duidelijkheid inzake het tractorrijbewijs.

Vanaf 1 september kunt u een fytolicentie aanvragen

Recht

Vanaf 1 september kunt u een fytolicentie aanvragen. Die fytolicentie is een certificaat van de federale overheid, dat inhoudt dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan. Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming, waardoor de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Vanaf 1 juni kunnen eerste rode nummerplaten voor landbouwvoertuigen worden aangevraagd

Recht

Gebruikers van land- en bosbouwvoertuigen die genieten van een vrijstelling van accijnzen zullen vanaf 1 juni een speciale rode 'G'-kentekenplaat kunnen aanvragen. We hebben daarover reeds eerder bericht. Hierna publiceren we, ter aanvulling, een gemeenschappelijke mededeling van de FOD Mobiliteit en de FOD Financiën omtrent de nieuwe inschrijving van landbouwtrekkers