Groeiende belangstelling voor project MastiMan

Melkvee

Het project MastiMan begeleidt veehouders op weg naar een betere uiergezondheid door het monitoren van herstel bij mastitis. Eind 2020 waren er al 89 bedrijven waar een projectgerelateerde innovatie of verandering was opgestart. Het streefdoel is 150 bedrijven. Er werden intussen ook al 220 adviezen uitgebracht. Dat advies wordt altijd op maat van het veebedrijf opgemaakt.

Het huidige PRRS-programma spitst zich volledig toe op PRRSV en heeft als doel PRRS onder controle te krijgen in de Belgische varkenshouderij.

Het PRRS-virus ligt steeds op de loer, blijf je bedrijf dus continu monitoren

Varkens

PRRS blijft een belangrijk thema voor alle varkenshouders. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) wijdde daarom een eerste webinar aan het PRRS-programma.

We zien dat gewoon mineraalwater hier duurder verkocht wordt dan melk, aldus Vandamme.

Boeren voeren actie bij supermarkt Aldi tegen lage melkprijzen

Melkvee

Een tiental boeren heeft dinsdag actie gevoerd bij een Aldi-supermarkt om te protesteren tegen de lage prijs voor melk. "Mineraalwater wordt hier duurder verkocht dan melk", zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Verschillende tractoren trekken later naar het distributiecentrum van Aldi in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere, waar een delegatie van het Algemeen Boerensyndicaat wordt ontvangen.

De bijdragen voor de sector runderen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2020 tot 31/08/2021.

Inning begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

Veeteelt

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de inning voor van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2021.

In totaal vielen 43 varkens door de stalvloer.

13 varkens sterven in mestput

Varkens

In Beveren-Kalsijde, vlak aan de Franse grens bij Veurne, is vrijdagochtend een stalvloer boven een mestput ingestort. 43 mestvarkens kwamen zo in de mestput terecht. De mest stond ongeveer 60 cm hoog en werd zo 13 varkens fataal. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Percelen en watervoorraden in de overstroomde regio’s kunnen gecontamineerd zijn.

Landbouwers getroffen door de watersnood krijgen ondersteuning van FAVV

Veeteelt

De watersnood van juli zorgt nog voor naweeën. Percelen en watervoorraden kunnen gecontamineerd zijn. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft daarom enkele adviezen aan landbouwers in de getroffen regio. Federaal minister van Landbouw Clarinval zorgde voor financiele ondersteuning voor de noodzakelijke analyses.

De Angusvaarzen die droog staan lopen tussen het melkvee.

Cis van De Oostveehoeve: “Pas als het verdienmodel oké is, pas ik mijn management aan”

Melkvee

Cis Oostvogels uit Essen (46) baat een melkveebedrijf uit met 120 melkkoeien en enkele Black Angus-vleesrunderen. Hij zet sterk in op koolstofopslag in de bodem en past daarom al 15 jaar niet-kerende bodembewerking toe. Verder streeft Cis naar een gesloten circulair systeem en doet hij aan thuisverkoop van Angus-vlees.

Deze schapen staan in te hoog gras.

Aandachtspunten op een schapenbedrijf in augustus

Schapen

Gezien de geslachtsactiviteit van de ooien voor de meeste van onze rassen daglengte-afhankelijk is, vormt de langste dag, 21 juni, eigenlijk, zij het met enkele weken tot maanden vertraging, de start van een nieuw productieseizoen. In deze periode moet de aandacht gaan naar de gezondheid van onze opgroeiende lammeren en tegelijk naar de planning voor het komende productiejaar.

De VBS2000 bestaat uit een blauw achtergrondscherm met geleidingsstaven, 2 camera’s, belichting en een computer.

UGent begeleidt project rond automatisch classificeren van karkassen

Vleesvee

De Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van UGent is in 2 slachthuizen bezig met een project met een VBS2000-toestel dat karkassen van runderen automatisch classificeert. “We organiseren als CBKc de kalibratieproef, leveren 1 classificatie-expert en helpen bij de verwerking van de data. Verder geven we advies en feedback aan het slachthuis en de producent”, zegt ingenieur Toon Rombouts van de CBKc van UGent.

Bij de overstomingen van midden juli kwamen ook heel wat weilanden blank te staan.

‘Afwijkende’ huisvesting van vee in overstroomde gebieden langer mogelijk

Veeteelt

Een maand na de rampzalige overstromingen van 14 en 15 juli 2021 kunnen sommige veehouders nog steeds geen gebruik maken van hun weiden en/of gebouwen om hun kuddes te huisvesten. Mits melding werd daarom de afwijking op huisvesting verlengd tot uiterlijk 31 oktober.

De rundveestapel nam vorig jaar lichtjes af.

Rundveestapel neemt af, varkensstapel en pluimvee nemen toe

Veeteelt

De rundveestapel is met 37.660 dieren afgenomen, of met 1,6%. Er werd een afname in alle leeftijdscategorieën waargenomen. Bij de dieren ouder dan 2 jaar was er bij de vaarzen voor de vetmesting een stijging van 12,9%, zo meldt Statbel.

De biologische landbouw is nu goed voor 7,2% van de gebruikte landbouwoppervlakte.

7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

Akkerbouw

In 2020 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden, zo meldt Statbel.

Voederbomen voor rundvee.

Verlenging van project over voederbossen is onduidelijk

Veeteelt

Het project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ van het CCBT is relevant voor biorundveehouders. Er zijn echter geen concrete plannen om dit project na afloop eind 2021 ook voort te zetten. Vlaanderen voorziet voor dit project 64.000 euro. Er werden al verschillende acties gehouden.

We hadden nooit gedacht dat onze eigen gekweekte gelten een risico konden vormen voor PRRS. We bekijken nu hoe we een quarantaine of opfokafdeling kunnen voorzien voor onze jonge gelten.

PRRS-programma: waarom monitoring van eigen gelten zinvol is

Varkens

Om PRRS onder controle te krijgen, is het niet alleen belangrijk dat je weet wat er op je bedrijf gebeurt, maar ook wat er binnenkomt op je bedrijf. Wist je dat de jonge gelten die je toevoegt aan je zeugenstapel een belangrijke bron van PRRSV zijn? Sinds dit jaar biedt het PRRS-programma aan zijn trouwe deelnemers de mogelijkheid om ook deze gelten te monitoren, zo ook aan dit gesloten bedrijf met eigen aanfok.

Jan-Willem (links), Jan en Désirée Spronk tonen trots in hun beenhouwerij de foto’s van hun dieren en de prijzen die ze wonnen op Nederlandse vleesveekeuringen.

Vleesveehouderij Spronk in Zoeterwoude (NL): ‘Belgische witblauwe inkruisen zorgt voor de kilo’s’

Vleesvee

De familie Spronk uit het Nederlandse Zoeterwoude behoort tot de meest fanatieke vleesveehouders van Nederland. Dat dat vruchten afwerpt, is duidelijk: sinds 1955 hebben ze enorm veel prijzen binnengehaald op wedstrijden. Bijzonder is dat de familie het vleesvee ook melkt. Ze streven ernaar om de dieren minimaal 3 keer te laten afkalven en daarna worden de koeien pas afgemest.

Het voormalige varkensbedrijf Dassenaarde wordt natuurgebied.

Varkensbedrijf wordt natuurgebied

Varkens

In het najaar buigt de Vlaamse regering zich verder over een definitieve aanpak van het stikstofbeleid in Vlaanderen. Toch wordt in tussentijd niet stilgezeten. Daar waar landbouwbedrijven door hun ligging en uitstoot een te grote impact hebben op ons leefmilieu, worden stappen ondernomen om zogenaamde ‘rode bedrijven’ aan te kopen.

Chief Roxy met de familie Van Hoof-Boonen Holsteins en hun crew, samen met de jury.

Bogaarden, de eerste veeprijskamp in het coronatijdperk

Melkvee

Na 2 jaar was het een prettig weerzien van prijskampliefhebbers in Bogaarden. Met 160 inschrijvingen was er veel interesse en werd er uitgekeken naar nieuwe exterieurtoppers. En het wordt stilaan een traditie dat het mooi weer is in Bogaarden. De ‘drash national’ behoort tot het verleden.

Veel schapenhouders moeten nu op zoek naar een nieuw slachthuis dat waarschijnlijk een pak verder gelegen is.

Sluiting laatste schapen- en geitenslachterij in provincie Antwerpen

Schapen

In alle stilte ging op 21 juli de laatste schapen- en geitenslachterij Salembier in de provincie Antwerpen dicht. De exploitatievergunning van het bedrijf op de Slachthuislaan werd niet verlengd. De gebouwen worden onteigend voor een herontwikkeling van de slachthuissite.

Kuddebeschermingshonden zijn de belangrijkste preventiemaatregel tegen aanvallen door wolven.

Welkom Wolf lanceert crowdfunding voor getroffen schapenhouder

Veeteelt

Welkom Wolf, de campagne van natuurvereniging Landschap vzw, lanceert een crowdfundingscampagne om kuddebeschermingshonden te kopen voor een schapenhouder waarbij vorige week schapen werden doodgebeten. De honden moeten de landbouwdieren beschermen tegen aanvallen door wolven.

Het totaalbeeld van de schade is tot op heden nog niet duidelijk.

ABS reageert op waterschade: ‘Vergeet indirecte gevolgen niet!’

Akkerbouw

De rol van de overheid bij de opgelopen waterschade van midden juli is cruciaal. Sommige vooropgestelde deadlines halen is op dit moment onmogelijk geworden, en dat is wat het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) de overheid duidelijk wil maken. Bovendien zijn ze ervan bewust dat nog niet alle schade zichtbaar is.

De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie Milcobel werd geschorst.

Voorzitter ondernemingsrechtbank schorst uittredingsstop Milcobel

Melkvee

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde velde op 20 juli 2021 een beslissing in het kort geding dat enkele coöperanten van Milcobel tegen de zuivelcoöperatie hadden aangespannen. De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie werd geschorst. Wij konden de tekst van de beschikking inkijken en duiden de uitspraak.

Onder meer de reis- en rusttijden voor transport van landbouwdieren worden herbekeken.

Vlaanderen schrijft mee aan nieuwe regelgeving voor meer dierenwelzijn in Europa

Actueel

Komt er een verbod op kooihuisvesting voor legkippen? Worden normen opgesteld voor het houden van kalkoenen? Europa werkt aan een nieuwe regelgeving rond dierenwelzijn. Daar werkt Ben Weyts, Vlaams minister voor Dierenwelzijn, aan mee.

Restmethaan zou kleinschalig en lokaal kunnen worden omgezet.

Onderzoekers KU Leuven ontdekken mechanisme om restmethaan om te zetten in methanol

Actueel

Scheikundigen van de KU Leuven hebben samen met internationale collega's ontdekt hoe het vervuilende broeikasgas methaan kan worden verwerkt. Ze deden daarvoor inspiratie op bij de natuur, blijkt uit het onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke magazine Science.

Amcra zet in het One Health-programma niet alleen in op de veehouderij.

Amcra reageert op kritiek van Bond Beter Leefmilieu op actieplan One Health

Actueel

Amcra, het kenniscentrum inzake antibioticumgebruik, reageert op de communicatie van de Bond Beter Leefmilieu, waarin gesteld wordt dat ‘Woekerende antibioticaresistentie noopt tot aanpak industriële veehouderij’. “De veehouderij is niet de enige en belangrijkste bron van antimicrobiële resistentie”, reageert Amcra.

Als dezelfde wolf opnieuw een rund doodt, komen er maatregelen.

Actie als dezelfde wolf voor tweede keer rund aanvalt

Actueel

Eind mei werd een volwassen koe in een weide doodgebeten door een wolf. DNA-onderzoek heeft de ‘dader’ geïdentificeerd. “Als bij een nieuw incident zou blijken dat, na DNA-onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van UGent, het dezelfde wolf is, dan zullen we maatregelen nemen”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.