De helft van het in België geconsumeerde vlees is varkensvlees

Actueel

In 2020 is de totale netto-vleesproductie in België met 2,8% gestegen, tot een niveau dat bijna gelijk is aan dat van 2018. Deze stijging was grotendeels te wijten aan de stijging van de netto-productie van varkensvlees (+5,8%). Het slachten van varkens is zelfs toegenomen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van StatBel.

Door verschillende redenen, onder meer door de dalende vraag naar landbouwproducten door de lockdown als gevolg van Covid-19 is voor de eerste keer in Vlaanderen de globale mestverwerking gedaald.

Covid-19 heeft ook impact op mestverwerking: die daalt voor het eerst in Vlaanderen

Actueel

Voor de eerste keer in Vlaanderen is de verwerking van mest gedaald. Dat is deels te wijten aan de lagere vraag naar landbouwproducten als gevolg van de horecasluitingen door Covid-19. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van het Vlaams Centrum voor Mestverwerking (VCM).

Om de kloof die vaak nog bestaat tussen consumenten en het productieproces achter hun dagelijkse voeding te verkleinen, worden binnen de reportage de verschillende schakels die deel uitmaken van de sector in beeld gebracht.

Jimmy Kets fotografeert, in opdracht van VLAM, de Vlaamse vleessector van boer tot bord

Actueel

VLAM publiceert in samenwerking met persfotograaf Jimmy Kets een fotoreportage waarin de Vlaamse vleessector, van bij de boer tot op het bord, in beeld gebracht wordt. Bij de reportage staan de authenticiteit en het lokale karakter centraal, net als het vakmanschap van de mensen.

Walter en Lief startten bijna 40 jaar geleden als pioniers in de konijnenhouderij in België.

Konijnenhouders op pensioen: “Ik zal het verzorgen van de konijnen nooit kunnen loslaten”

kleinvee

Walter Segers (66) en Lief Proost (65) gingen onlangs met pensioen na een lange carrière als konijnenhouders. Bijna 40 jaar geleden sprongen ze in het diepe toen ze hun konijnenkwekerij opstartten. Er waren in België nog niet echt voorbeeldbedrijven, waardoor ze hun eigen research moesten doen. In 2005 richtten ze samen met hun dochter Nele en schoonzoon Yves het vennootschap Konzo (Konijnen Zondereigen) op.

Het ruwvoeder is zoveel mogelijk zelf geteeld. Door met productiegroepen te werken, krijgt elke koe krachtvoer naar behoeften.

Kurt Claeys wil een duurzaam melkveebedrijf: “Door in te zetten op duurzaamheid, zet ik in op mijn bedrijf”

Melkvee

Kurt Claeys uit Lembeke leidt samen met zijn vrouw Veerle een melkveebedrijf met iets meer dan 200 koeien. In 2020 namen ze een gloednieuwe ligboxenstal in gebruik. Die maakten ze alvast future-proof op vlak van dierenwelzijn en duurzaamheid.

Op korte termijn worden de subsidiemogelijkheden voor professionele landbouwers om hun rundvee te beschermen via niet-productieve investeringen uitgebreid. Het VLIF komt sinds 1 juli tot 100% van de investeringskosten tussen.

ILVO werkt aan wetenschappelijk advies over risico’s van wolven voor professionele veehouders

Actueel

Op vraag van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits werkt ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, aan een wetenschappelijk advies over de risico’s van wolvenpopulaties op de Vlaamse veehouderij. De vzw Vlaamse Schapenhouderij lanceerde al het project ‘De wolf: wees op je hoede’.

De voorbije 30 jaar werd de ammoniakuitstoot met de helft verminderd. Zo moeten ook sinds 2011 vleeskippen (bij bouw nieuwe stallen) in ammoniakemissiearme stalsystemen worden gehouden.

Ketenpartners uit vitale en duurzame veehouderij bundelen de krachten in het Vlaams stikstofdebat

Actueel

Op initiatief van Boerenbond scharen ketenpartners in de veehouderij zich achter een gezamenlijk standpunt in het stikstofdossier. In de proactieve communicatie staan de woorden ‘vitaal’ en ‘duurzaam’ centraal. “De partners willen oplossing- en toekomstgericht meewerken aan en ijveren voor een stabiel en rechtszeker kader.”

DGZ raadt de vaccinatie tegen blauwtong aan.

Neospora nog altijd een belangrijke oorzaak van abortus bij runderen

Actueel

DGZ, Dierengezondheidszorg Vlaanderen, monitort voortdurend de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen, met financiële steun van het FAVV. Jaarlijks wordt ook een rapport opgesteld. Uit de resultaten van het arbortusprotocol blijkt dat Neospora nog altijd een belangrijke oorzaak is van abortus bij runderen.

Antoine en Francine gingen vorig jaar met pensioen.

Antoine Houwenhuyse: “Zonder opvolger gaan wij een rustig pensioen tegemoet”

Varkens

In 1978 begonnen Antoine Houwenhuyse en Francine Van de Velde als varkenshouders in Eeklo. Beiden waren toen 22 jaar oud en getrouwd, waarna ze het bedrijf konden overnemen en de bedrijfszetel konden aankopen. In hun carrière hebben Antoine en Francine tegenslagen gekend, maar ze bleven hun job met veel plezier doen.

Het Europese Roadmap-project werkt aan antibioticareductie in de veehouderij.

Project Roadmap: verantwoord omgaan met antibiotica

Veeteelt

Verantwoord omgaan met antibiotica en de verspreiding van antibioticaresistentie tegengaan, blijven belangrijk werkpunten binnen de veehouderij. Het Europees project Roadmap denkt hieromtrent innovatieve strategieën uit met betrokken stakeholders. Hierbij is input van veehouders welkom

Wim, Ptra, Ante en Stiene met hun 10.000 kg prijzenkoe Meltoy.

Werchter speelt muziek op basis van koeienmest

Veeteelt

Op de Laerhoeve in Kalmthout staan 170 melkkoeien die zorgen voor groene stroom op Werchter Parklife. Wim Verbreuken en Petra Thys zetten al jaren in op duurzaamheid en kunnen nu door middel van een biogascentrale 60 gezinnen voorzien van groene energie.

Een macroscopische vergelijking van ulceratieve mammaire dermatitis (links) en de ziekte van Mortellaro. Beide aandoeningen worden gekenmerkt door de karakteristieke exsudatieve, pijnlijke open letsels.

Is er een link tussen uierspleet dermatitis en de ziekte van Mortellaro?

Melkvee

Uierspleet dermatitis (UCD) of ulceratieve mammaire dermatitis (UMD) is een huidaandoening bij oudere koeien die zich situeert aan de voorste uieraanhechting of tussen de voorste en achterste uierhelft. Het is belangrijk om de letsels in het milde stadium zo snel mogelijk te behandelen. Er zijn gelijkenissen maar ook verschillen met de ziekte van Mortellaro.

De melk die onze Vlaamse melkveehouders en hun koeien leveren is van topkwaliteit.

Centraal auditsysteem ‘lastenboeken.net’ zou stap voorwaarts zijn in administratieve vereenvoudiging

Actueel

Landbouwers ondervinden het dagelijks: het bestaan van verschillende lastenboeken maakt de administratieve last – die al zo hoog is – alleen maar groter. Eén centraal systeem ‘lastenboeken.net’ zou die last verminderen én ook de digitalisatiegraad verhogen. Het ILVO onderzoekt met ‘de lastenboeken’ meerdere mogelijkheden.

Tot voor kort zag ik geen reden om te monitoren, maar door de resultaten van onze eerste PRRS-Monitor Biggen weet ik nu zeker: ik blijf dit doen, want ik wil een tijdbom vermijden.

PRRS-Programma: Geen problemen? Toch monitoren!

Varkens

Bedrijven starten vaak pas met monitoring als ze problemen hebben. Dat het ook zonder problemen interessant kan zijn om PRRSV op het bedrijf te monitoren, bleek tijdens het PRRS-webinar dat DGZ onlangs organiseerde. Het zette deze zeugenhoudster aan het denken.

Drie jaar geleden gingen Marc en Chantal met pensioen. Nu genieten ze van lange fietsvakanties.

“Ik volgde cursussen om op pensioen te gaan”

Melkvee

Tussen de velden, op wandelafstand van het centrum van Diksmuide, wonen Marc Desimpel (64) en Chantal Falin (63) in een gerenoveerde hoeve. Tot 3 jaar geleden baatten ze daar nog een melkveebedrijf met 80 koeien uit. Nu genieten ze van hun pensioen door in de tuin te werken, tijd met familie door te brengen of weken aan een stuk in het buitenland te fietsen met een tent bij de hand.

In de komende jaren zou het aantal melkkoeien in Vlaanderen nog verder stijgen.

Meer melkvee, minder zoogkoeien en afmeststieren

Actueel

In 2019 werd het convenant Enterische Emissies Rundvee opgestart om een reductie van de enterische emissies te bekomen. Uit het verslag 2020 komt de werkgroep die de marktevolutie van de rundveehouderijsector tot volgende prognoses: tussen 2019-2025 zou het melkvee met 8% stijgen, het aantal zoogkoeien (na info afschaffing premie) zou met 21% dalen.

De stijging van het antibioticumgebruik van 60% bij de leghennen is deels te wijten aan de uitbraak met het influenzavirus type H3 in 2019.

Antibioticumconvenant 2016-2020: Twee van de 3 doelstellingen niet gehaald

Veeteelt

In de strijd tegen antibioticumresistentie bij dieren in België maakte Amcra op 22 juni de resultaten bekend van de 3 doelstellingen uit het antibioticumconvenant 2016-2020. Cijfers over antibioticagebruik tussen 2011 en 2020 werden daarvoor vergeleken. Twee van de 3 doelstellingen werden jammer genoeg niet gehaald, toch daalde het antibioticagebruik aanzienlijk ten opzichte van 2011.

Dankzij een betere productie en efficiëntie daalde de koolstofvoetafdruk per l melk de voorbije 20 jaar met 30%.

Koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk daalde met 30% op 20 jaar

Melkvee

Volgens een onderzoek van de KU Leuven verminderde de koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk de voorbije 20 jaar met 30%. De koolstofvoetafdruk daalde naar een mooie 0,93 kg CO2-equivalent in 2019 per gemiddelde l melk die de boerderij verlaat. De dalende emissies zijn voornamelijk toe te schrijven aan een hogere productiviteit per koe en aan een betere verteerbaarheid van de voeders.

Preventie is belangrijk om vergiftiging van landbouwdieren door planten te voorkomen.

Opgelet met giftige planten en landbouwhuisdieren

Actueel

Occasioneel komt het voor dat -vooral grazende- landbouwhuisdieren vergiftigd worden doordat ze giftige planten eten. In een recent verleden kwam deze problematiek onder de aandacht door de link tussen vergiftigde paarden en de opname van jacobskruiskruid. Vergiftigingen beperken zich echter niet tot deze specifieke plant of diersoort. Het Departement Landbouw & Visserij geeft tekst en uitleg.

Voor runderen wordt er in Vlaanderen nog geen reversibele bedwelmingsmethode gebruikt , antwoordt Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn.

Praktijktesten in slachthuizen met reversibele bedwelming van volwassen runderen gepland

Actueel

Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn, wil enkele praktijktesten met reversibele bedwelming van volwassen runderen in slachthuizen doen. “Elektrische bedwelming via de kop en het niet-penetrerend penschiettoestel zijn beloftevolle technieken.”

België staat, sinds jaren, op de 8ste plaats in de lijst van de meest producerende landen binnen de EU-28. Die lijst wordt aangevoerd door Duitsland.

Omzet diervoederindustrie nam met 3,2% toe in ons land

Actueel

De omzet van de Belgische diervoederindustrie is volgens BFA in 2020 met 3,2% gestegen in vergelijking met 2019. Iets meer dan de helft van de geproduceerde mengvoeders zijn voor varkens. Op de lijst van de 10 meest producerende landen in de EU staan we al jaren op de 8ste plaats, achter Polen en voor Ierland. In de sector werken 7.753 medewerkers.

Wetenschappers van het instituut voor Natuur- en bosonderzoek (INBO) nemen DNA-stalen op het dode schaap.

Vergoeding voor schade door wolven wordt gekoppeld aan preventieve maatregelen

Actueel

Bij de geactualiseerde subsidieregeling rond wolfwerende maatregelen wordt het nemen van preventieve maatregelen gekoppeld aan het verkrijgen van een schadevergoeding, weliswaar met een overgangsperiode. Het subsidiepercentage wordt opgetrokken tot 90%. Het aantal kleinveesoorten wordt uitgebreid, zo blijkt uit een debat in de commissie Leefmilieu.

Onder meer Inagro voert testen uit met pocketvergisters.

Er wordt hard gewerkt om pocketvergisters nog performanter en robuuster te maken

Actueel

49 van de 60 pocketvergisters hebben verleden jaar elektriciteit of warmte geproduceerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) opvroeg. In verschillende operationele groepen wordt intussen hard gewerkt om de pocketvergisters nog performanter te maken, onder meer met een nieuw aanbod.

Conny van den Top: “Als de ene agrarische tak in een prijsdip zit, dan heeft de andere agrarische tak meestal nog wel redelijke of zelfs goede prijzen. Daardoor krijg je nooit te maken met echt grote verliezen.”

Conny van den Top (NL): Een gemengd bedrijf heeft voor- en nadelen

Pluimvee

Conny van den Top en Jan Vaarkamp uit Lunteren hebben zowel 60 stuks melkvee als 5.000 biologische leghennen. Een gemengd bedrijf heeft zowel voor- als nadelen. In ieder geval willen ze met het melkvee groeien naar 75 stuks melkvee en hebben ze daarvoor in 2016 hun ligboxenstal verlengd.

De consument en de supermarkten bepalen voor een heel groot deel hoe we ons vlees kweken.

Pluimveesector reageert op commotie rond het woord ‘kiplekker’

Pluimvee

In een radiospotje dat donderdag 24 juni voor de eerste keer te horen was, stelt Herman Brusselmans dat het woord ‘kiplekker’ hem al jaren de voeten uithangt. Als we het woord ‘kiplekker’ opzoeken in Van Dale, krijgen we volgende betekenis: ‘zich lichamelijk bijzonder goed voelen’. Daar zijn GAIA en Herman Brusselmans het niet mee eens. Danny Coulier, voorzitter van de Pluimveesector, reageert verontwaardigd.