Landschap vzw verwijt Boerenbond en jagers een "verzuurde kijk" op natuur

Wetgeving

Met de positieve boodschap 'Welkom Wild' opent de vzw Landschap de jacht op degenen die de terugkeer van wilde dieren in onze natuur als problematisch ervaren. De vzw schiet met name met scherp op de wereld van de jacht en de Boerenbond, die een "verzuurde kijk" hebben op natuur en maatschappij, aldus afgevaardigd bestuurder Jan Loos van Landschap vzw maandag in een persbericht.

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingaangifte

Economie

Wie nog een papieren belastingaangifte ontving, weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

“Het maakt niet uit hoe vaak de mensen je gezicht op zo’n affiche zien, het gaat om wat je te zeggen hebt”, vindt Liesbeth Pauly.

Liesbeth Pauly (N-VA Riemst) wil meer inspraak

Verkiezingen

Een grootvader die indertijd schepen was voor de Volksunie en een vader die samen met Jan Peumans opkwam voor N-VA: politiek zit Liesbeth Pauly in de genen. “Riemst is altijd een CD&V-gemeente geweest. Het is tijd om het monopolie te doorbreken.”

Er werden wijzigingen aan het erfrecht van de langstlevende echtgenoot doorgevoerd.

Positie van de langstlevende echtgenoot gewijzigd

Wetgeving

Door een recente wet van 22 juli 2018 heeft de wetgever de positie van de langstlevende echtgenoot gewijzigd. Meer in het bijzonder werden een aantal wijzigingen aan het erfrecht van de langstlevende echtgenoot doorgevoerd.

Sinds 1 oktober moeten individuele melkveebedrijven hun antibioticagebruik registreren.

Melkveesector start met registratie antibiotica

Melkvee

Sinds 1 oktober 2018 zijn melkveehouders aangesloten bij het IKM-QFL-QMK-lastenboek verplicht het antibioticagebruik op hun bedrijven te laten registreren in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en Bigame (voor QFL-QMK). De melkveesector treedt hiermee in de voetsporen van de varkens-, pluimvee- en vleeskalversectoren, waar het antibioticagebruik al langer op bedrijfsniveau wordt geregistreerd.

Ministerraad wapent landbouwers tegen fiscale gevolgen van extreem weer

Wetgeving

Landbouwers die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden of erg lage prijzen, zullen hun fiscale verliezen kunnen verrekenen met de winsten van vorige jaren, in plaats van met toekomstige winsten. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag 5 oktober beslist.

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien.

Voer ook dit najaar geen grondbewerkingen uit op de teeltvrije zone

Akkerbouw

De VLM vestigt via een persbericht dat vandaag verscheen de aandacht op het naleven van de wetgeving rond de teeltvrije zone.

Het bereiken van de pensioenleeftijd brengt normaal niet het einde van de pachtovereenkomst met zich mee.

Wat met een gepensioneerde pachter?

Wetgeving

Als eigenaar van een perceel landbouwgrond word ik geconfronteerd met een gepensioneerde pachter die maar niet wil stoppen met het gebruiken van mijn perceel.

Morgen flitsactie in de land- en tuinbouwsector

Wetgeving

De sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) meldt dat zij morgen, vrijdag 21 september, een ‘flitsactie’ houdt in de land- en tuinbouwsector.

Een gracht waar drainagebuizen in uitkomen en die het hemelwater afvoert is duidelijk een situatie van dienstbaarheid.

Erfdienstbaarheid door de bestemming van de huisvader

Wetgeving

Enkele jaren geleden kocht ik een perceel akkerland dat beschikt over een goede drainage die uitgeeft op een gracht. Nu werd het perceel aan de andere kant van de gracht recent ook verkocht en beginnen er problemen met de nieuwe eigenaar.

Zaak Huts pas in december gepleit

Wetgeving

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, wordt op 11 december gepleit. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent dinsdag beslist. Ook het bedrijf van Huts dat de gronden kocht, werd gedagvaard in de zaak. “Dat doen we om te vermijden dat het OCMW onontvankelijkheid pleit”, legt advocaat van de landbouwers Nic Reynaert uit.

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten mogelijk tot 30 september 2018

Akkerbouw

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na. Mestverwerkingscertificaten (MVC) voor 2016 moeten immers tegen 30 september 2018 overgedragen worden naar de certificatenrekening van 2016.

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd

Akkerbouw

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. Daarom verlengt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten tot 10 september.

Bij een zogenaamde gesplitste aankoop verwerft één van de kopende partijen het vruchtgebruik op de verkochte zaak, terwijl de andere kopende partij de naakte eigendom verwerft.

Gesplitste aankoop als techniek van successieplanning

Wetgeving

In een recent arrest (nr. 241.761 van 12 juni 2018) vernietigde de Raad van State het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst. Door dit arrest wordt de gesplitste aankoop als techniek van successieplanning terug volop bruikbaar. Wij geven onze lezers tekst en uitleg.

Minister De Block voert vrijwillige nutri-score in

Wetgeving

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert de nutri-score in, op vrijwillige basis. Het gaat om een voedingslabel dat aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, doet het systeem af als “te simplistisch” en “stigmatiserend voor bepaalde producten”.

Steunpunt Levend Erfgoed wil einde handels- en expositieverbod voor hobbypluimvee

Wetgeving

Het Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) vroeg gisteren de opheffing van het handels- en tentoonstellingsverbod voor pluimvee van hobbykwekers aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De organisatie, die de belangen van niet-professionele dierhouderijen en -kwekerijen verdedigt, verwijt het FAVV “steevast op te treden als beschermheer van de vleesindustrie”.

Verbod op watercaptatie door blauwalg in Grimbergen

Wetgeving

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte heeft een verbod uitgevaardigd op de captatie van water en zachte recreatie ter hoogte van het insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde in Grimbergen. Aanleiding is het feit dat de NV Vlaamse Waterweg er blauwalg heeft waargenomen. Blauwalg drijft op het water en kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier.

Overhangende takken mogen bijgesnoeid worden.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende takken en doorschietende wortels

Recht

Het artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek, dat bepaalt dat ‘ het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden niet verjaart ’, was het onderwerp van een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk Hof.

Droogtemaatregelen: groenbedekkers voor vergroening inzetten voor ruwvoederwinning

Wetgeving

Veel landbouwers hebben voor de aanleg van hun ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening gekozen om percelen met een mengsel van groenbedekkers in te zaaien. Deze groenbedekkers kunnen een oplossing bieden voor het tekort aan ruwvoeder.

Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Akkerbouw

Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden van de voorbije weken, verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen.

Provincie Antwerpen behoudt waterbesparende maatregelen, boeren krijgen wel versoepeling

Akkerbouw

De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen is maandagavond samengekomen om de stand van zaken in verband met de droogte van deze zomer te bespreken.

SALV vraagt ruimte voor landbouw bij onderzoeksalternatief 9 in het kader van het Complex Project Havenontwikkeling Antwerpen (bron: VR, adviesdossier)

Haven moet landbouwgrond ontzien

Wetgeving

De havenontwikkeling in Antwerpen moet de bestaande landbouwoppervlakte zo veel mogelijk in ere houden. Dat zegt de SALV in zijn advies over het negende onderzoeksalternatief rond de ontwikkeling van meer containercapaciteit in Antwerpen.

Beregening is vanwege het te lage waterpeil op veel plaatsen aan banden gelegd.

Lichte versoepeling in West-Vlaamse droogtemaatregelen

Wetgeving

West-Vlaanderen voert een lichte versoepeling in van de droogtemaatregelen, al blijven de meeste maatregelen wel van kracht. Dat melden de provincie en gouverneur Carl Decaluwé na een samenkomst van de crisiscel woensdagmiddag. Ondertussen is wel blauwalg aangetroffen in het Kanaal Roeselare-Leie.

Plant bomen tegen droogte, mét subsidie

Wetgeving

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Boslandbouwsystemen bieden heel wat voordelen, zeker bij lange droogteperiodes zoals nu, omdat ze de onderliggende teelten beschermen.

“De uitspraak van het Hof is werkelijk absurd en zal - alvast in Europa - de broodnodige landbouwinnovatie een halt toeroepen”, meent Dirk Inzé (wetenschappelijk directeur van het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie).

Ggo-stempel op CRISPR/cas niet zonder gevolgen

Wetgeving

Vorige week maakte het Europese Hof van Justitie haar oordeel over nieuwe genetische veredelingstechnieken als CRISPR/cas bekend. Ze moeten aan dezelfde eisen voldoen als de oudere genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De ene hoek onthaalt de beslissing op gejuich, terwijl de andere vooral veel nadelen ziet. Wat betekent dit oordeel voor de landbouw?