Transport landbouwdieren: wat heb ik nodig?

Veeteelt

De dienst Dierenwelzijn ontvangt geregeld vragen uit de landbouwsector over de vergunningen en andere documenten die nodig zijn bij het transport van landbouwdieren. Via een eenvoudige beslissingsboom kan voor elk transport bekeken worden wat de vereisten zijn.

Om te kunnen genieten van het gunstregime, moet een eenmanszaak een of meerdere landbouwactiviteiten onafgebroken uitvoeren.

Vlaams gunstregime voor overdrachtfamiliebedrijven

Wetgeving

Onder bepaalde voorwaarden kan een familiaal bedrijf worden geschonken onder toepassing van het Vlaams gunstregime. Dit betekent dat u het bedrijf kan schenken zonder dat schenkbelasting verschuldigd is, ook niet bij een overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. “Als je sterft, loop je niet meer het risico erfbelasting te moeten betalen”, vertelt advocaat Pieter Souffriau.

Wat gebeurt er met het landbouwbedrijf als je sterft?

Overdragen na overlijden: Wat als u niets regelt?

Wetgeving

Als u niets regelt tijdens uw leven, dan vererft het landbouwbedrijf volgens het wettelijk erfrecht. Het erfrecht is ingrijpend gewijzigd sinds september 2018, waarbij een grote vrijheid naar verdeling van het vermogen centraal staat.

De resolutie vraagt de regering om de consument beter te informeren over de betekenis van de houdbaarheidsdata.

Kamer vraagt betere informatie rond houdbaarheidsdata op voeding

Wetgeving

Om voedselverspilling tegen te gaan, moet de overheid consumenten beter informeren over de betekenis van houdbaarheidsdata. De plenaire Kamer heeft daarover donderdag unaniem op 27 onthoudingen na een resolutievoorstel van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) goedgekeurd. Meer producten, zoals koffie, pasta of rijst, zouden volgens die tekst vrijgesteld moeten worden van houdbaarheidsdata.

Een beschermde diersoort als de wolf mag slechts worden gevangen en vervoerd wanneer de bevoegde nationale instantie een expliciete afwijking heeft toegestaan.

Wolf ook buiten natuurlijke habitat Europees beschermd

Schapen

De Europese habitatrichtlijn beschermt de wolf ook wanneer het dier zijn natuurlijke leefomgeving verlaat en terechtkomt in gebieden waar mensen wonen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag geoordeeld in een Roemeense zaak.

Volgens notaris.be staat er een leeftijdsgrens op 65 jaar om te kunnen pachten.

Gemeente Beernem naar rechter vanwege niet betalende pachter

Wetgeving

Een 65-jarige landbouwer in Beernem moet zijn grond vrijgeven, maar weigert dat. De gemeente Beernem nam daarom juridische stappen tegen de pachter. Dat wordt meegedeeld door Het Nieuwsblad vandaag, 16 april.

Het VAC ziet graag enkele administratieve aanpassingen gebeuren naar aanleiding van de coronacrisis.

Het VAC vraagt pragmatische maatregelen ivm coronacrisis

Wetgeving

Het Vlaams Agrarisch Centrum verwelkomt de maatregelen die door Minister Crevits zijn aangekondigd om de sector door de coronacrisis te leiden. Doch vindt het uitstel voor het indienen van de verzamelaanvraag tot 15 mei onvoldoende om iedereen gezond door deze periode te loodsen.

Je krijgt een volledige vrijstelling als je goederen transporteert als particulier die voor  persoonlijke of huishoudelijke activiteiten bedoeld zijn.

Gevaarlijke producten veilig vervoeren voor veld of stock

Wetgeving

Landbouwers krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke stoffen, voor gebruik op het veld of - simpel - om schoon te maken. Sommige stoffen zijn brandbaar, andere zijn giftig. Soms gaat het om bijtende stoffen of stoffen met andere gevaarlijke eigenschappen. Het vervoer van deze producten is Europees vastgelegd in het ADR en moet strikt worden nageleefd. Toch krijg je in bepaalde gevallen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling op die wetgeving. Hier een overzicht waarmee elke landbouwer veilig de weg op kan.

Om een goede sociale bescherming te krijgen, moet de vrouw stilstaan bij de keuze rond het sociaal statuut, de samenlevingsvorm en de rechten in de opbouw van het vermogen, maar ook haar loopbaan kan veel bepalen.

Te vaak zet de landbouwersvrouw zichzelf in de slechtste positie

Economie

Een landbouwbedrijf wordt vaak geleid door een man, máár… met een erg sterke vrouw aan zijn zijde. De vrouw neemt veel taken op zich, zoals de administratie, het huishouden, en zelfs in het technische werkt ze vaak mee. Fiscaal en boekhoudkundig focust de dienstverlening zich vooral op het bedrijf. De persoonlijke belangen van de meewerkende partner verdwijnen dan gemakkelijk naar de achtergrond. Met als gevolg dat vaak de vrouw de dupe is als ze het verkeerd loopt: weinig rechten, een zeer klein pensioen en vaak deelde ze ook niet in de vermogensopbouw, zegt An Deneffe van Landelijk infopunt Vrouwen (Liv, van Ferm voor agravrouwen).

Friese boeren betrokken bij afvalzwendel uit België

Akkerbouw

Twee Nederlandse melkveehouders uit Koudum en Oudemirdum worden verdacht van betrokkenheid bij een nieuw soort afvalzwendel. Tegen betaling hebben zij restafval aangenomen uit Belgische serres, melden de Leeuwarder Courant en AD.nl afgelopen zaterdag.

Nederlandse (land)bouwvoertuigen kunnen in de toekomst allemaal een kenteken (nummerplaat) krijgen. Tot op heden was enkel het ‘grensverkeer’ hiermee uitgerust.

Nederlandse (land)bouwvoertuigen krijgen kentekenplicht

Mechanisatie

De Nederlandse Tweede Kamer heeft afgelopen week met grote meerderheid ingestemd met de invoering van een kenteken voor (land)bouwvoertuigen. Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt er dus een nummerplaatverplichting voor (land)bouwvoertuigen die in Nederland op de openbare weg rijden.

Verplichte stikstofanalyses moeten digitaal aangevraagd worden

Akkerbouw

Na de fosfaatstalen en de nitraatresidustalen moeten landbouwers vanaf nu ook hun aanvragen voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies indienen via de staalnameapplicatie SNapp op het Mestbankloket.

Aandachtspunten bij de start van het bemestingsseizoen

Wetgeving

Met MAP 6 werden gerichte maatregelen ingevoerd die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Waarmee moeten de landbouwers rekening houden bij de start van het uitrijseizoen? De VLM zet in dit artikel een aantal aandachtspunten in de kijker.

Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen, meest gelezen artikel in 2019

Wetgeving

Ons artikel van 28 november 2019 over de nieuwe eisen die gelden voor het in verkeer brengen van landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020 was het best gelezen artikel van 2019 op de website van Landbouwleven.

Voor ieder gebiedstype zijn er andere regels. Daarom is het van belang te weten in welk gebied een perceel ligt.

In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

Wetgeving

In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes (groen, geel, oranje en rood). Voor je eigen percelen weet je doorgaans wel tot welk gebiedstype ze behoren. Voor percelen in pacht is dat niet altijd het geval. Inagro legt uit waar je kunt vinden welk gebiedstype van toepassing is.

Gebruik van synthetische onkruidverdelgers door particulieren verboden

Wetgeving

Het gebruik van synthetische onkruidverdelgers door particulieren is vanaf 1 januari verboden. Eerder was het gebruik van totaalherbiciden op basis van glyfosaat, zoals het omstreden Roundup, ook al verboden voor particulieren.

Mestbankaangifte tijdig indienen is vanaf 2020 een must

Akkerbouw

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro.

Carlos Vanlerberghe (Delvano) gaf meer toelichting bij de nieuwe voertuigeisen. Hij wijst hier o.a. op de versterkte remmen.

Fedagrim wijst op impact van nieuwe voertuigeisen

Mechanisatie

Bij de start van Agribex wees Fedagrim op de impact van de nieuwe voertuigeisen die gelden vanaf Nieuwjaar, en dan vooral betreffende de beremming en afmetingen. De eisen stuwen de verkoopprijs omhoog.

Op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050

Wetgeving

Terwijl Vlaanderen worstelt met zijn klimaatdoelstellingen, schakelt Europa alweer een flinke versnelling hoger. In het Europees Parlement onthult Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze middag (woensdag 11 december) haar strategie om van het Europese continent tegen 2050 het eerste klimaatneutrale ter wereld te maken.

Over de keuring en het kleur van de diesel

Mechanisatie

Misschien bezoekt u de komende Agribex-landbouwbeurs wel met in het achterhoofd om een tractor te kopen. Prima plan, maar bij elk ‘type’ van tractorgebruik is een specifieke wetgeving van toepassing. Wees aandachtig. We zochten het uit.

De omgevingsvergunning wordt dus in principe voor onbepaalde duur toegekend,  in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning.

Evaluatie van de omgevingsvergunning

Recht

We hebben gelezen dat de nieuwe omgevingsvergunning voor onbeperkte duur kan worden verleend. Houdt dit in dat onze vergunning niet meer moet worden vernieuwd na 20 jaar?

Landbouwloonwerken vormen een aftrekbare kostenpost.

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingaangifte

Wetgeving

Wie nog een papieren belastingaangifte ontving, weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

De ondertekening van het charter gebeurt op de jaarlijkse Demerdag in de Herk- en Mombeekvallei.

Vlaamse partners bundelen krachten in Water-Land-Schap

Wetgeving

Op Vlaams niveau engageren de partners van het programmateam Water-Land-Schap zich tot verdere samenwerking. De VLM, de VMM, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, ILVO, VITO-Vlakwa, het Agentschap voor Natuur en Bos en Architecture Workroom zullen een charter ondertekenen tijdens de jaarlijkse Demerdag op maandag 30 september.

Joris Relaes.

Gedragen landbouwbeleid verricht wonderen

Wetgeving

Iedereen kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe Vlaamse regering. De uitdagingen zijn ook in de landbouw groot. “Kansen zijn geen bedreigingen.” In een eerste deel formuleren Joris Relaes (ILVO), Sonja De Becker (Boerenbond) en Hendrik Vandamme (ABS) hun prioriteiten voor het Vlaams landbouwbeleid.

Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen.

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Recht

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?