Wat met een gepensioneerde pachter?

Wetgeving

Als eigenaar van een perceel landbouwgrond word ik geconfronteerd met een gepensioneerde pachter die maar niet wil stoppen met het gebruiken van mijn perceel.

Morgen flitsactie in de land- en tuinbouwsector

Wetgeving

De sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) meldt dat zij morgen, vrijdag 21 september, een ‘flitsactie’ houdt in de land- en tuinbouwsector.

Een gracht waar drainagebuizen in uitkomen en die het hemelwater afvoert is duidelijk een situatie van dienstbaarheid.

Erfdienstbaarheid door de bestemming van de huisvader

Wetgeving

Enkele jaren geleden kocht ik een perceel akkerland dat beschikt over een goede drainage die uitgeeft op een gracht. Nu werd het perceel aan de andere kant van de gracht recent ook verkocht en beginnen er problemen met de nieuwe eigenaar.

Zaak Huts pas in december gepleit

Wetgeving

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, wordt op 11 december gepleit. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent dinsdag beslist. Ook het bedrijf van Huts dat de gronden kocht, werd gedagvaard in de zaak. “Dat doen we om te vermijden dat het OCMW onontvankelijkheid pleit”, legt advocaat van de landbouwers Nic Reynaert uit.

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten mogelijk tot 30 september 2018

Akkerbouw

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na. Mestverwerkingscertificaten (MVC) voor 2016 moeten immers tegen 30 september 2018 overgedragen worden naar de certificatenrekening van 2016.

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd

Akkerbouw

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. Daarom verlengt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten tot 10 september.

Bij een zogenaamde gesplitste aankoop verwerft één van de kopende partijen het vruchtgebruik op de verkochte zaak, terwijl de andere kopende partij de naakte eigendom verwerft.

Gesplitste aankoop als techniek van successieplanning

Wetgeving

In een recent arrest (nr. 241.761 van 12 juni 2018) vernietigde de Raad van State het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst. Door dit arrest wordt de gesplitste aankoop als techniek van successieplanning terug volop bruikbaar. Wij geven onze lezers tekst en uitleg.

Minister De Block voert vrijwillige nutri-score in

Wetgeving

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert de nutri-score in, op vrijwillige basis. Het gaat om een voedingslabel dat aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, doet het systeem af als “te simplistisch” en “stigmatiserend voor bepaalde producten”.

Steunpunt Levend Erfgoed wil einde handels- en expositieverbod voor hobbypluimvee

Wetgeving

Het Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) vroeg gisteren de opheffing van het handels- en tentoonstellingsverbod voor pluimvee van hobbykwekers aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De organisatie, die de belangen van niet-professionele dierhouderijen en -kwekerijen verdedigt, verwijt het FAVV “steevast op te treden als beschermheer van de vleesindustrie”.

Verbod op watercaptatie door blauwalg in Grimbergen

Wetgeving

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte heeft een verbod uitgevaardigd op de captatie van water en zachte recreatie ter hoogte van het insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde in Grimbergen. Aanleiding is het feit dat de NV Vlaamse Waterweg er blauwalg heeft waargenomen. Blauwalg drijft op het water en kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier.

Overhangende takken mogen bijgesnoeid worden.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende takken en doorschietende wortels

Recht

Het artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek, dat bepaalt dat ‘ het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden niet verjaart ’, was het onderwerp van een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk Hof.

Droogtemaatregelen: groenbedekkers voor vergroening inzetten voor ruwvoederwinning

Wetgeving

Veel landbouwers hebben voor de aanleg van hun ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening gekozen om percelen met een mengsel van groenbedekkers in te zaaien. Deze groenbedekkers kunnen een oplossing bieden voor het tekort aan ruwvoeder.

Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Akkerbouw

Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden van de voorbije weken, verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen.

Provincie Antwerpen behoudt waterbesparende maatregelen, boeren krijgen wel versoepeling

Akkerbouw

De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen is maandagavond samengekomen om de stand van zaken in verband met de droogte van deze zomer te bespreken.

SALV vraagt ruimte voor landbouw bij onderzoeksalternatief 9 in het kader van het Complex Project Havenontwikkeling Antwerpen (bron: VR, adviesdossier)

Haven moet landbouwgrond ontzien

Wetgeving

De havenontwikkeling in Antwerpen moet de bestaande landbouwoppervlakte zo veel mogelijk in ere houden. Dat zegt de SALV in zijn advies over het negende onderzoeksalternatief rond de ontwikkeling van meer containercapaciteit in Antwerpen.

Beregening is vanwege het te lage waterpeil op veel plaatsen aan banden gelegd.

Lichte versoepeling in West-Vlaamse droogtemaatregelen

Wetgeving

West-Vlaanderen voert een lichte versoepeling in van de droogtemaatregelen, al blijven de meeste maatregelen wel van kracht. Dat melden de provincie en gouverneur Carl Decaluwé na een samenkomst van de crisiscel woensdagmiddag. Ondertussen is wel blauwalg aangetroffen in het Kanaal Roeselare-Leie.

Plant bomen tegen droogte, mét subsidie

Wetgeving

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Boslandbouwsystemen bieden heel wat voordelen, zeker bij lange droogteperiodes zoals nu, omdat ze de onderliggende teelten beschermen.

“De uitspraak van het Hof is werkelijk absurd en zal - alvast in Europa - de broodnodige landbouwinnovatie een halt toeroepen”, meent Dirk Inzé (wetenschappelijk directeur van het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie).

Ggo-stempel op CRISPR/cas niet zonder gevolgen

Wetgeving

Vorige week maakte het Europese Hof van Justitie haar oordeel over nieuwe genetische veredelingstechnieken als CRISPR/cas bekend. Ze moeten aan dezelfde eisen voldoen als de oudere genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De ene hoek onthaalt de beslissing op gejuich, terwijl de andere vooral veel nadelen ziet. Wat betekent dit oordeel voor de landbouw?

"Vlaamse uitstoot broeikasgassen in 10 jaar amper 0,4 procent gedaald"

Wetgeving

Het klimaatbeleidsplan voor 2021-2030 van de Vlaamse regering maakt ook een stand van zaken op van de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd. Daaruit blijkt dat de doelstellingen met de huidige maatregelen zeer waarschijnlijk niet worden gehaald.

Met nieuwe technieken kan het DNA direct worden beïnvloed.

Nieuwe technieken vallen onder Europese ggo-richtlijn

Wetgeving

Nieuwe technieken zoals mutagenese om organismen genetisch te modificeren vallen onder de Europese richtlijn rond genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's). Dat heeft het Hof van Justitie woensdag geoordeeld. Dat betekent dat die gewassen onderworpen moeten worden aan dezelfde test- en etiketteringsvereisten als andere ggo's.

Foie gras is een luxeproduct gemaakt van de lever van een eend of gans.

Ook Waalse minister wil einde aan dwangvoeren

Wetgeving

Tegen het einde van deze legislatuur, volgend jaar, wil de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) werk gemaakt hebben van een verbod op het dwangvoeren van ganzen. Dat schrijft La Dernière Heure dinsdag. Zondag raakte bekend dat Di Antonio's Vlaamse collega, Ben Weyts, dwangvoeding tegen eind 2023 wil verbieden. Binnen de Waalse regering zijn minister-president Willy Borsus en landbouwminister René Collin echter gekant tegen een verbod.

Door de droogte kan de teelt van vlinderbloemigen, zoals luzerne, mislukken.

Gevolgen droogte voor agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

Wetgeving

Door de droge weersomstandigheden van de laatste weken wordt het voor sommige landbouwers moeilijk om de voorwaarden van hun agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten na te leven, zo stelt het Departement Landbouw en Visserij vast. Het departement wijst in een communiqué op mogelijke gevolgen van aanhoudende droogte.

Wat indien de reden van opzeg niet wordt verwezenlijkt?

Recht

Een aantal jaar geleden kreeg ik vanwege een verpachter opzeg voor gezinsdoeleinden van een deel van een gepacht perceel. Meer in het bijzonder vroeg de verpachter mij 20 are te laten liggen voor gezinsdoeleinden nu deze naast zijn woning waren gelegen.

Hoe bescherm ik mij nu, voor als het later niet meer gaat?

Recht

Wij zijn een koppel op leeftijd dat sinds meer dan twintig jaar in onmin leeft met onze enige zoon. Ook de kleinkinderen hebben wij al meer dan twintig jaar niet meer gezien. Nu we een jaartje ouder worden, maken we ons zorgen over de toekomst.

Schauvliege in gesprek met varkenshouder Bart Verhees uit Someren.

Vlaanderen en Nederland willen meer samenwerken

Wetgeving

Vlaanderen en Nederland trekken in de Europese politiek nog te weinig met elkaar op. Dat concludeerden de landbouwministers, respectievelijk Joke Schauvliege en Carola Schouten na een eerste uitgebreide ontmoeting in Den Bosch. “Wat betreft het nieuwe GLB, liggen de standpunten dichtbij elkaar”, aldus Schauvliege.