Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket

Actueel

Telers die in 2017 pootaardappelen vermeerderen, moeten hun teeltinschrijving indienen via het e-loket. De einddatum voor het inschrijven van de teelt is 15 mei 2017.

Veldkeuring zaaizaadteelten

Actueel

Het Departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Borsus wil Waalse actie tegen everzwijnen

Wetgeving

Federaal landbouwminister Willy Borsus (MR) toont zich dinsdag bezorgd over het groeiende aantal everzwijnen in Wallonië. Borsus vraagt actie van zijn Waalse cdH-collega René Collin, met wie hij volgend jaar wellicht de strijd aangaat om de de burgemeestersjerp in Marche-en-Famenne.

Wallonië stelt verbod uit tot na offerfeest 2019

Wetgeving

Wallonië stelt het verbod op onverdoofd ritueel slachten uit tot 1 september 2019, na het offerfeest. Het decreet werd vrijdagochtend goedgekeurd in de commissie Leefmilieu van het Waals parlement.

Geen reden voor Europees verbod op glyfosaat volgens Andriukaitis

Actueel

De stof glyfosaat is Europees vergund, maar dat belet niet dat EU-lidstaten het gebruik en de verkoop verbieden van producten waarin glyfosaat zit. Dat stelde Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis gisteren (2 mei) in de Kamer, waar hij toelichting gaf over zijn beleid in het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. Een Europees verbod op glyfosaat is volgens hem vandaag niet aan de orde.

Voorzichtigheid bij nivellerings- en grondwerken in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is steeds aanbevolen.

Opvullen van een zonk in een akker met grond van een aannemer

Actueel

In de Rechtskundige kroniek van een paar weken geleden las ik over de mogelijkheid om beperkte nivelleringswerken uit te voeren zonder dat een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Kan dit ook door beperkt grond te laten opvoeren?

Borsus plant verbod op verkoop glyfosaat en andere herbiciden voor particulier gebruik

Wetgeving

Federaal landbouwminister Willy Borsus (MR) plant een verbod op het op de markt brengen van "herbiciden bestemd voor particulieren", met uitzondering van biopesticiden. Ook het veelbesproken glyfosaat - dat onder meer opduikt in de bekende onkruidverdelger Roundup - zal verboden worden. Voor het professioneel gebruik verandert er voorlopig niets.

Architecten vragen om uitstel voor omgevingsvergunning

Wetgeving

De architecten maken zich grote zorgen over de volledige omschakeling op de omgevingsvergunning op 1 juni 2017. Zolang het systeem blijft haperen, kan de invoering het best uitgesteld worden. Dat zegt de beroepsvereniging Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV). De organisatie steunt ook het voorstel van Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) om een crisiscel op te richten.

Pak minder deelnemers aan jachtexamen in Flanders Expo

Wetgeving

Er zijn dit jaar 29 procent minder deelnemers aan het jachtexamen dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zaterdag in Flanders Expo in Gent organiseerde.

Ook het omgekeerde, de omzetting van natuur naar landbouw vond plaats, zij het in veel minder mate.

863 ha landbouwgrond werd natuur

Wetgeving

In 2015 werd er 863 ha landbouwgrond omgezet naar de categorie bos, overig groen & natuur en reservaat. Voor het eerste semester van 2016 gaat het om 204 ha.

Als het gaat om het reduceren van pesticiden, dan is samenwerking tussen de gewesten wel mogelijk. Als het over het behouden van pesticiden gaat, ligt dit iets  moeilijker , stelde Maarten Trybou.

Intrafederale onenigheid holt federale wetgeving gewasbescherming uit

Actueel

Het FAVV controleert de veiligheid van de voedselketen, maar de wetgeving errond vorm geven, dat is het domein van het directoraat-generaal (DG) Dier, Plant en Voeding. Denk onder andere aan ggo’s, maar ook aan de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op nationaal niveau. Vooral op dat laatste domein zit er nog wel eens ruis op de verbinding tussen de verschillende overheidsniveaus.

Limburg wil gemeentelijke reglementen omtrent distelbestrijding schrappen

Wetgeving

De provincie Limburg roept op om bestaande gemeentelijke reglementen inzake distelbestrijding te schrappen, totdat er vanuit Vlaanderen duidelijkheid geschapen wordt. Die maatregel komt er nadat de Raad van State, op basis van een dertig jaar oud koninklijk besluit, oordeelde dat provincies en lokale overheden terreineigenaars niet langer kunnen verplichten om vier distelsoorten integraal te verdelgen.

De pachter zal mogelijks op het einde van de pacht de ploegvoor moeten herstellen.

Pachter beslist vrij over samenvoeging van verschillende percelen

Wetgeving

Ik heb sinds dit jaar drie aanpalende percelen van verschillende eigenaren in gebruik. Deze percelen werden tot voor kort gescheiden door een duidelijke ploegvoor, omdat ze bij verschillende boeren in gebruik waren. Ik zou nu de drie percelen in één blok willen gebruiken. Moet ik hiervoor toelating vragen aan mijn verpachters?

Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verpachter is een pachtoverdracht naar een (familiale) vennootschap van de pachter onmogelijk.

De vennootschap van de pachter als nieuwe pachter?

Actueel

Mijn pachter heeft onlangs een BVBA opgericht en betaalde de laatste keer zijn pachtprijs vanop een rekening van die vennootschap. De vennootschap is wel volledig in handen van de familie van mijn pachter, want hij heeft deze BVBA samen met zijn zoon opgericht en beiden zijn zaakvoerder.

Departementen LNE en RV vormen samen Departement Omgeving

Actueel

Op 1 april 2017 gaan de departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Departement Omgeving.

Tevredenheid over Vlaams verbod op onverdoofd slachten

Actueel

Afgelopen woensdag 29 maart hebben de meerderheidspartijen, gesteund door de oppositie, na jaren van discussie een politiek akkoord bereikt rond het onverdoofd slachten.

Aanpassing richtlijnen geïntegreerde gewasbescherming vanaf 1 april

Actueel

Vanaf 1 april 2017 gelden een aantal aanpassingen aan de richtlijnen geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Deze aanpassingen werden opgenomen in de checklist, een bijlage bij de Praktijkgidsen gewasbescherming.

Akkerdistel op grasland bestrijden blijft verplicht

Wetgeving

Naar aanleiding van een arrest van de Raad van State ging de voorbije week heel wat aandacht naar de distelbestrijding. Dit arrest heeft echter geen impact op de verplichting van de landbouwers om de akkerdistel te bestrijden op graslanden.

Brochure met randvoorwaarden GLB valt online te consulteren

Actueel

De volledige brochure ‘Randvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid’, met alle geldende beheerseisen en normen, en een beknopte fiche met focus op de belangrijkste wijzigingen in 2017 zijn nu te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.

Een opzeg van pacht kan niet gegeven worden bij gewone brief, fax of e-mail. De opzeg moet verplicht bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot worden betekend.

Vraag tot vrijgave gelijk aan opzeg van pacht?

Recht

Ik ben een zeventigjarige landbouwster die een bedrijf van ongeveer 20 ha uitbaat. Ik zette dit bedrijf verder na het overlijden van mijn man. Een deel van de gronden die ik bewerk, zijn eigendom maar een deel van de gronden wordt gewoon gepacht. Nu ontving ik van één van mijn eigenaren een schrijven met de vraag om de grond die ik van hen pacht, ter beschikking te stellen.

Pachtprijs-coëfficiënt Zandleemstreek Limburg

Actueel

Eind vorig jaar werden de nieuwe pachtprijscoëfficiënten bekend. Men meldt ons nu een correctie voor wat de zandleemstreek in Limburg betreft.

Geen oppervlaktewater in aardappel

Aardappelen

De ervaring leert dat het niet mogelijk is de bruinrotbacterie uit te roeien in de waterlopen van de provincies Antwerpen en Limburg waar ze reeds gevonden werd in het verleden.

Callcenter en winkelpunten geven de consument info bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Actueel

Bij de tuincentra en de doe-het-zelf zaken is er de laatste tijd veel veranderd op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. En dus ook voor de klant en tuinliefhebber.

Het gaat dan onder andere over controles op diervoerder.

Voedselinspecties versterkt van ‘boer tot bord’

Actueel

Vier jaar na het paardenvleesschandaal heeft Europa een nieuw wetgevend kader voor voedselinspecties ‘van boer tot bord’ klaar. De voorstellen die het Europees Parlement woensdag goedkeurde, moeten de opspoorbaarheid verbeteren, fraude bestrijden en het vertrouwen van de consument in de integriteit van de voedselketen herstellen.

Erosiemaatregelen onder randvoorwaarden

Akkerbouw

Om het land in een goede landbouw- en milieuconditie te houden, moeten landbouwers bodemerosie bestrijden onder de randvoorwaarden. Deze erosiebestrijdingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat betekenisvolle afspoeling van water en bodemdeeltjes van het perceel voorkomen of beperkt wordt.