Vroege behandeling tegen gele roest kan nodig zijn

Granen

Deze week werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en partners op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. Bij 5 percelen was de behandelingsdrempel voor gele roest al bereikt.

Volg de onkruidontwikkeling in bietenvelden nauwgezet op.

Volg de onkruidontwikkeling in bietenvelden op

Bieten

In de proefvelden van het KBIVB komen de eerste onkruiden boven en is bijgevolg een eerste FAR-behandeling nodig. Ga zeker na de afgelopen warmere dagen kijken of er onkruiden aanwezig zijn op het veld.

De kwaliteit van het pootgoed wordt idealiter gecontroleerd bij levering op de boerderij.

Controleer pootgoed bij aflevering

Aardappelen

De brancheorganisatie Belpotato.be én het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) wijzen bij de start van het aardappelplantseizoen op de evaluatie van de pootgoedkwaliteit die de teler moet doen bij aflevering door de leverancier.

Geoffroy d'Evry is de nieuwe voorzitter van de NEPG.

Geoffroy d'Evry is de nieuwe NEPG-voorzitter

Aardappelen

Na 20 maanden voorzitterschap van de NEPG - de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk - heeft de Nederlander Jaap Botma uit Friesland zijn functie zoals gepland overgedragen.

Met 3 projecten geven de Limburgse landbouwpraktijkcentra PVL vzw en PIBO-campus vzw mee uitvoering geven aan het zoeken naar oplossingen voor het eiwitvraagstuk.

Limburgse praktijkcentra streven naar verduurzaming eiwitproductie

Akkerbouw

De Limburgse praktijkcentra PVL vzw en PIBO-campus vzw kregen 3 projecten goedgekeurd in het kader van ‘de Vlaamse Eiwitstrategie 2021 – 2030’. “Het doel van de eiwitstrategie is om het aanbod voor menselijke en dierlijke consumptie te versterken.”, stelt gedeputeerde Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Platteland; voorzitter van PVL en PIBO-campus.

Veel graanpercelen kregen drijfmest dit voorjaar. Dat is geen slechte zaak, maar ‘besmeurde’  bladeren maken een geslaagde ziektebestrijding veel moeilijker.

Granen telen in woelige tijden

Granen

Het uitvoeren van bemestingswerkzaamheden kon vroeg starten dit seizoen. Nog nooit werd er zoveel organische mest uitgereden in maart als dit jaar. Ook was er ‘jacht’ op dierlijke mest. Het is jaren geleden dat we dit nog kenden. Zeker in granen werd er dit jaar veel meer dierlijke mest gezet.

Er kunnen preventieve maatregelen genomen worden om graanziekten te beheersen, maar de inzet van gewasbeschermingsmiddelen  is in onze regio’s meestal noodzakelijk.

Herkenning van de meest voorkomende bladziekten in granen in het voorjaar

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) staat in dit artikel stil bij de meest voorkomende bladziekten die onze graanvelden kunnen treffen.

Tony Hermans voor zijn mestton met injecteur, waarmee hij drijfmest over wintergranen verdeelt.

Met teeltplan inspelen op eigen mestaanbod

Granen

Naast de zorg voor zijn varkens en vleeskoeien is Tony Hermans samen met zijn familie dit voorjaar druk in de weer met de zorg voor wintergranen en met het injecteren van dierlijke mest.

We trekken 2 miljoen euro uit om bedrijven te helpen die zich aanpassen aan de klimaatomstandigheden, zegt Crevits.

Crevits verhoogt steun aan energiezuinige serres

Actueel

De Vlaamse regering verhoogt de steun voor sierteeltbedrijven die investeren in energiezuinige serres. Door de hoge energieprijzen is het opkweken van bloemen en planten erg duur geworden. De steun bij substantiële investeringen stijgt van 30% naar 40%. Bij jonge landbouwers gaat het om een stijging van 40% naar 50%. Dat heeft minister van Landbouw Hilde Crevits maandag aangekondigd in het Oost-Vlaamse Lochristi.

In sommige bietenpercelen is er vorstschade merkbaar.

Regionale verschillen in bietenzaai

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er op 27 maart zo’n 64 % van het areaal was ingezaaid. Op zondag 3 april liep dit op tot 81 %, met regionale verschillen.

Minister Crevits en Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker hielpen nog even met het aanplanten van bomen in het kader van boslandbouw.

Boslandbouw, een groeiende trend in Vlaanderen

Akkerbouw

Meer en meer landbouwers gaan aan de slag met agroforestry of boslandbouw. Dat is het doelbewust combineren van een landbouwgewas of het houden van vee met bomen en/of struiken op eenzelfde perceel. Een innovatieve vorm van landbouw die mee een antwoord kan bieden op het veranderende klimaat.

Vragen die gesteld worden zijn welke infrastructuur er vandaag al beschikbaar is en welke bijkomende investeringen noodzakelijk zijn.

Enquête ‘Postharvest’: welke investering is er al?

Akkerbouw

De teelt van biologische granen en eiwithoudende gewassen is in Vlaanderen nog steeds kleinschalig en vooral gericht op de productie van veevoeder. Help deze onderzoekers verder door volgende enquête hierover in te vullen.

Uit onderzoek blijkt dat irrigatie bijdraagt tot een betere stikstofopname en tot een  meeropbrengst van het gewas.

Irrigatiesturing vraagt kennis van de bodem

Akkerbouw

De bodemkundige Dienst van België vzw (BDB) zet sinds het einde van de jaren 80 ook in op advies en onderzoek over irrigatie.

Boerennatuur Vlaanderen zoekt uit of drone-technologie soelaas kan bieden bij het zoeken naar kievitsnesten.

Kievitsnesten gezocht voor drone-experiment

Akkerbouw

Omwille van hun opvallende uiterlijk, kenmerkende roep en spectaculaire vlucht wordt de kievit bestempeld als één van onze meest iconische ‘boerenlandvogels’. Een typische soort dus in ons landbouwgebied. Het aantal kieviten gaat er echter al jaren op achteruit. Een belangrijke oorzaak is het verloren gaan van hun nesten tijdens de verschillende landbewerkingen in het voorjaar.

Ook de vlassector wordt deze uitzaaiperiode verder geconfronteerd met gestegen teeltkosten.

Vlassector zet in op productiviteitsgroei

Akkerbouw

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) hekelt in zijn marktbericht van maart 2022 de nieuwe en oude ‘flessenhalzen’ in de aanvoerketens. Het leidt tot productiedalingen, tekorten en verstoringen in werkprocessen die overal zichtbaar zijn.

Ondanks de daling van de conjunctuurindex daalt de investeringsbereidheid doorgaans niet.

Onzekerheid over oorlog knaagt aan de landbouwconjunctuur

Economie

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw daalt stevig in het voorjaar van 2022. De tevredenheid over de afgelopen 6 maanden krijgt een knauw. De verwachtingen voor de komende 6 maanden zakken zelfs naar een dieptepunt sinds de start van de bevragingen in 2007. De Russische inval in Oekraïne is een belangrijk element dat het negatieve gevoel van de land- en tuinbouwers helpt te verklaren.

Luc Engelborghs heeft een duidelijke visie op techniek en deelde zijn ervaring graag tijdens een thematisch  uitwisselingsmoment van B3W.

Diepwoelen bij niet-kerende grondbewerkingen

Akkerbouw

Luc Engelborghs, landbouwer uit Tongeren, is al jaren overtuigd van de voordelen van niet-kerende grondbewerking. Hij hecht er wel belang aan om dit goed te doen.

De zon maakte flink overuren in maart 2022.

Zonnigste en droogste maart sinds begin metingen

Akkerbouw

De zon maakte flink overuren in maart. De afgelopen maand scheen de zon in Ukkel 227 uur en 14 minuten, tegen normaal 125 uur en 45 minuten. Hiermee werd het vorige absolute record van 1931 verpulverd, met toen 213 uur en 49 minuten zon in Ukkel. Dat meldt het KMI.

Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst Publireportage

Bespaar op uw voerkosten met MKS

KWS

Partner content - Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is o.a. de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan. Door dit jaar uw maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.
Sinds 1 april 2022 is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten in West-Vlaanderen. Het verbod geldt het hele jaar rond.

Permanent onttrekkingsverbod op enkele kleine, ecologische waterlopen

Milieu

Voortaan geldt een verbod om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen in West -Vlaanderen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen.

Er werd heel wat onderzoek gedaan naar druppelirrigatie en ook telers beginnen er meer en meer op in te zetten.

Bart Debussche: “De boer denkt aan klimaat, maar vindt gewasbescherming een acuter probleem

Akkerbouw

Droogte was in 2021 eens geen probleem, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Toch traden bij verschillende teelten problemen op, zoals de vorming van schimmels. Een goed waterbeheer, zowel bij extreem nat en extreem droog weer, blijft cruciaal. Het onderzoek blijft gaande.

Het risico op opbrengstverlies door de glanskever is geweken als de bloemknoppen open staan.

Waarnemingen naar koolzaadglanskever gestopt

Granen

Aan de hand van nieuwe waarnemingen van de koolzaadglanskever op woensdag 30 maart maken het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de balans op van de bestrijding van dit plaaginsect.

Rusland stopt tijdelijk met de uitvoer van koolzaad en zonnebloempitten.

Rusland stopt tijdelijk met uitvoer koolzaad en zonnebloempitten

Akkerbouw

Rusland stopt tijdelijk met de uitvoer van koolzaad en zonnebloempitten. Het exportverbod geldt tot eind augustus, zo maakte het Russische ministerie van Landbouw bekend.

Oordeelkundig en precies bemesten is steeds een uitdaging.

Het gebruik van kunstmest: een kunst

Akkerbouw

Hoe zorg ik voor een uniforme verdeling van de kunstmestkorrels zonder buiten de grenzen van het perceel te bemesten? Percelen oordeelkundig bemesten is voor elke landbouwer een uitdaging. Daarom organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het toepassen van kunstmest.

De Belgapomnotering voor Bintje gaat omhoog op vrijdag 1 april.

Belgapomnotering fors omhoog voor Bintje

Akkerbouw

Op vrijdag 1 april geeft Belgapom voor de aardappelrassen Fontane, Challenger en Bintje een prijs zonder btw van 175 euro/ton weer.