Opletten met de bemesting na de eerste snede

Akkerbouw

In de wekelijkse graslandupdate geeft Inagro advies omtrent de bemesting van de percelen na de eerste snede. Door de droogte vergt dit immers een doordachte aanpak.

Of bladmeststoffen met stikstof een meerwaarde zullen geven, hangt dus duidelijk af  van het perceel.

Bladmeststoffen bieden vooral flexibele bemesting

Aardappelen

Bladmeststoffen bieden niet altijd een meerwaarde in opbrengst of kwaliteit in aardappelen. Dat is de conclusie van een bladbemestingsproef door de Bodemkundige Dienst van België (BDB). Bladmeststoffen zijn zeker nuttig, maar om de kosten voor de landbouwer te drukken en overbemesting te vermijden, moeten ze beredeneerd worden ingezet. Bladmeststoffen geven ook de mogelijkheid om te fractioneren in bemesting.

In 2015 verleende het Europees Octrooibureau nog 2 patenten, voor een paprika- en een broccolivariant. Dat kan nu niet meer.

EU-octrooibureau: geen patenten op planteigenschappen door klassieke veredeling

Akkerbouw

De klassieke veredeling van planten, zoals kruisingen, valt niet onder het patentrecht. Dat heeft het Europees Octrooibureau (EOB) in München definitief besloten na juridische onduidelijkheid over het patenteren van biologisch plantmateriaal.

De Vlaamse regering beslist eerstdaags over de lanbouwramp 2019.

Vlaanderen voorziet budget van 20,7 miljoen euro voor de erkenning van de zomerdroogte 2019

Akkerbouw

In de wijziging van de Vlaamse begroting is 20,7 miljoen euro voorzien voor de erkenning van de zomerdroogte 2019 als landbouwramp. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits gaat eerstdaags met een dossier naar haar collega’s in de Vlaamse regering.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten die men in acht moet hebben.

Hoge bladluisdruk in bieten

Bieten

In de bieten vordert het seizoen. Elk perceel heeft al wat FAR-behandelingen achter de rug, en bij veel percelen waren ook 1 of 2 insecticidenbehandelingen nodig. De bladluisdruk blijft hoog, het KBIVB raadt aan de evolutie op uw perceel goed bij te houden.

Gele roest breidde opnieuw verder uit

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en partners voerden begin deze week terug op 25 percelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uit in de wintertarwe op onbehandeld gewas.

De maïsvariëteiten die in het proefveld worden uitgetest gaven veelbelovende resultaten in de serre, zegt het VIB.

VIB start veldproef met maïsvariëteit die beter bestand is tegen droogte

Maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) start donderdag in het Oost-Vlaamse Wetteren met een veldproef met een genetisch gewijzigde maïsvariëteit die beter aangepast is aan de droogte. "De noodzakelijke transitie naar een klimaat-aangepaste landbouw omvat, naast het toepassen van nieuwe technieken en een beter beheer van de bodem, ook de teelt van robuuste, meer droogtebestendige gewassen", zegt het VIB.

Een tarweveld behandeld tegen onkruiden, eens na zaai en eens in het voorjaar.  Toch blijft er veel klein kruiskruid over.

Klein kruiskruid, nieuw groot probleem

Akkerbouw

Reeds meerdere jaren voelen we de komst van een nieuw probleemonkruid aan, namelijk klein kruiskruid (Senecio vulgaris). Dit is een composiet die door het verdwijnen van herbiciden blijkbaar meer en meer moeilijkheden geeft in verschillende teelten.

Op veel locaties lage tot zeer lage waterpeilen

Akkerbouw

De afgelopen weken daalden de waterpeilen, waardoor het aantal locaties met lage waterpeilen toeneemt. Op bijna twee derde van de locaties zijn de peilen al wel laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. De situatie is wel vergelijkbaar met die van begin mei 2019. Dat meldt Databank Ondergrond Vlaanderen begin mei.

Het PCLT organiseerde de eerste online bijscholing voor de fytolicentie.

PCLT organiseerde eerste online vorming

Nieuws van maatschappijen

We schreven het reeds in Landbouwleven van vorige week: wegens de coronacrisis is de eerste online landbouwvorming een feit. Deze ging door op 21 april en handelde over de bijscholing voor de fytolicentie. Navraag leerde ons dat deze eer te beurt viel aan het PCLT in Roeselare.

De interesse voor het gebruik van dikke fractie is niet zo hoog door het hoog fosfaatgehalte van het product en de geldende strikte fosfaatlimieten in Vlaanderen.

Leader Haspengouw project informeert over dikke fractie voor boost organische stof

Akkerbouw

Sinds eind jaren 90 daalt het gehalte aan organische stof in de Vlaamse landbouwgrond, terwijl dit nodig is voor bodemleven, een goede waterhoudingscapaciteit, enzovoort. Doordat dierlijke mest een onzekere samenstelling heeft en er een steeds strengere wetgeving op het uitvoeren van deze mest van kracht komt, wordt er minder organische stof via dierlijke mest aangevoerd. Leader Haspengouw project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ informeert over het gebruik van dikke fractie na mestscheiding om het organische stofgehalte te verhogen.

Een correct gebruik van meststoffen, en dus ook van kunstmeststoffen, is essentieel om naar een betere waterkwaliteit te evolueren.

Invoering van het digitaal kunstmestregister uitgesteld tot 1 januari 2021

Covid 19

Een correct gebruik van meststoffen, en dus ook van kunstmeststoffen, is essentieel om naar een betere waterkwaliteit te evolueren. Sinds begin dit jaar is er de MAP-verplichting om een kunstmestregister bij te houden. De invoering van de digitale versie is uitgesteld tot 1 januari 2021.

De ontwikkeling van kleine, multifunctionele robots voor kleinschalige landbouwbedrijven is het doel van het Interreg-project CIMAT.

Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven gestart

Akkerbouw

De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk. De kostenefficiëntie moet verhogen om internationaal te kunnen concurreren. Kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven zijn eerder vragende partij voor kleinschalige en veelzijdige agrorobots. CIMAT is een nieuw Interreg-Vlaanderen-Nederland-project dat de ontwikkeling van dergelijke robots wil stimuleren.

AVR lanceert met de Ceres 440 een slimme, geconnecteerde aardappelplanter

Nieuws van maatschappijen

AVR lanceerde deze voormiddag via een online persconferentie (uiteraard omwille van de Coronamaatregelen) drie nieuwe aardappelplanters. De Ceres 200M en 200H zijn gedragen 2-rijïge planters én het paradepaardje de Ceres 440. Deze laatste is een gedragen en hydraulisch aangedreven 4-rijïge planter die volledig klaar is voor digitale precisielandbouw.

Rietzwenkgras onder maïs.

Problemen proberen oplossen of veroorzaken?

Akkerbouw

De maïsteelt is nog steeds veruit de grootste teelt in Vlaanderen. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij hoe we deze kunnen optimaliseren. In de vorige edities van Landbouwleven stonden reeds vele artikels over nieuwe inzichten om de productie te verhogen. Nieuwe zaai- en onderzaai technieken, zaaizaadcoatings, rijenbemesting en granulaattoepassingen kwamen reeds aan bod.

Alleen een kleiner areaal kan overschotten voorkomen, denkt NEPG.

NEPG wil kleiner aardappelareaal, heroverweging toekomstige contracten

Aardappelen

Aardappelorganisatie NEPG hoopt dat het aardappelareaal in de belangrijkste Europese aardappellanden met 5% is gedaald. Alleen met een kleiner areaal kunnen grote overschotten worden vermeden, vreest men. De organisatie vindt ook dat verwerkers toekomstige contracten anders moeten vormgeven.

Sinds 1 januari 2018 moeten de landbouwers SNapp gebruiken om een wijziging van de fosfaatklasse aan te vragen.

1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank

Akkerbouw

Landbouwers die een nieuwe fosfaatklasse willen aanvragen op basis van oude papieren fosfaatanalyses van 2016 en 2017, kunnen dat nog doen tot 1 september 2020. Daarna zijn die papieren analyseresultaten niet meer geldig om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen.

Terwijl in januari nog maar 19% van de P2-fytolicentiehouders die vervalt in november 2020 4 of meer vervolgopleidingen had gevolgd, geeft de FOD volksgezondheid mee dat het percentage nu al wat hoger was op 24 maart.

Een kwart van P2-houders in orde voor 2020

Akkerbouw

Dit jaar in november vervallen de eerste fytolicenties, tenzij ze op tijd worden verlengd. Begin dit jaar had nog minder dan de helft dan van de huidige P2- fytolicentiehouders voldaan aan zijn minimaal aantal te volgen vervolgopleidingen. We spraken hierover met Mathias Abts, sectoradviseur bij het Departement Landbouw en Visserij. In Vlaanderen is het Departement Landbouw en Visserij verantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen fytolicentie.

Hier zien we het ‘Petrichor’ effect. Een aerosol (waterdamp) met deeltjes actieve stof kan over buurtgewassen waaien 
en zich daar afzetten.

Tijd voor de onkruidbestrijding

Akkerbouw

Op het veld werd alles tot hiertoe in goede condities geplant en gezaaid. Toch zien we dat een natte winter zonder vorst zijn tol eiste naar de grondstructuur toe. Vooral op zwaardere gronden was het moeilijk om de bodem zaaiklaar te krijgen. Tevens is er regen nodig voor een goede opkomst in de zaaiteelten.

Door de coronacrisis dreigt een enorme hoeveelheid aardappelen geen bestemming te hebben.

Aardappeloverschot kan groene stroom worden

Akkerbouw

Aardappeltelers zitten met grote overschotten frietaardappelen omdat de verwerkende industrie in de coronacrisis op een laag pitje draait. Een laatste uitweg kan zijn om de aardappelen via vergisting in groene stroom om te zetten, maar daar willen de telers geen verlies op maken.