Onkruidbestrijding op volle toeren in bieten en cichorei

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) wijst er op dat zowel in suikerbieten als chichoreivelden onkruiden al gekiemd zijn én door de regen zullen nieuwe onkruiden kiemen.

Begin april lag er zo’n 1,6 miljoen ton aardappelen in stock.

Lagere aardappelvoorraad bij toegenomen verwerkingscapaciteit

Aardappelen

De totale Belgische voorraad aardappelen werd door het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) begin april geraamd op 1,61 miljoen ton.

Akkerbouwmachines werden vlot verkocht in 2021.

Hoogconjunctuur voor verkoop van akkerbouwmachines in 2021

Mechanisatie

Volgens CEMA, de Europese vereniging van landbouwmachinefabrikanten, heeft het voorbije jaar 2021 de markt voor grondbewerkingsmachines en apparatuur voor zaaien, bemesten en gewasbescherming zich beter ontwikkeld dan verwacht.

De wandelroute van 7,7 km werd op 23 april feestelijk ingehuldigd.

Carbon Farming-wandelroute legt unieke troef van landbouw bloot

Akkerbouw

Landbouwers kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Via Carbon Farming of koolstoflandbouw werken landbouwers actief mee aan een duurzame toekomst. Om de burger bewust te maken van die unieke troef waarover de landbouwsector beschikt, lanceren Gemeente Beernem, Inagro en Boerennatuur de Carbon Farming-wandelroute.

De Waalse regering heeft nu concreet de toestemming gegeven om voor een vastgelegde lijst aan gewassen het gebruik van braakliggende grond toe te staan.

Waalse regering staat uitzonderlijk teelt op braakliggende gronden toe

Akkerbouw

De Waalse regering heeft beslist om dit jaar uitzonderlijk de teelt van verschillende gewassen op braakliggende gronden toe te staan. Het gaat om onder meer mais, soja en erwten. Wallonië maakt zo gebruik van de afwijking van de geldende regels die de Europese Commissie heeft mogelijk gemaakt in het kader van de oorlog in Oekraïne, om de voedselbevoorrading van het Europese continent en de rest van de wereld te garanderen. De Commissie heeft de beslissing van de Waalse regering dan ook al goedgekeurd, zegt minister van Landbouw Willy Borsus.

vlnr. Dieter Veulemans (Citycubes), Nico Goossens (Goni), Arne Schelkens (Gemini),Chris Brouwers (provincie Antwerpen)

Teler Nico Goossens van Goni is Antwerpse Jonge Ondernemer 2022

Groenten

Nico Goossens is de Jonge Ondernemer van het jaar in de provincie Antwerpen. Hij is de zaakvoerder van Goni, gespecialiseerd in het telen en verhandelen van slasoorten, tuinkers en paksoi. Hij kreeg de erkenning op de awarduitreiking van de Junior Chamber International, het wereldwijde netwerk voor jonge ondernemers, kortweg JCI.

Ook voor akkerranden zijn er veranderingen in het beheer.

VLM start bezoeken aan landbouwers voor bespreking nieuwe beheerovereenkomsten

Akkerbouw

De VLM-bedrijfsplanners gaan vanaf volgende week de boer op om de aanvragen voor nieuwe beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2023 te bespreken met de landbouwers. Dat gebeurt onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Nu weten we dat de oorlog in Oekraïne een impact heeft op de huidige graanmarkt, maar ook andere events of fenomenen zorgen voor prijsverschillen.

Xavier Vanden Avenne over de graanmarkten: “Paniek is niet nodig, er is graan genoeg”

Granen

Oekraïne, momenteel dé graanschuur van Europa, is even dicht. Er ontstond paniek, want waar moeten we nu ons graan vandaan halen? Xavier Vanden Avenne tempert die paniek: “Oekraïne is verantwoordelijk voor 3% van het graan, we moeten enkel de logistieke stromen reorganiseren.”

Veel van het bietenareaal is momenteel ingezaaid.

Verzorg je bieten: vorstschade en plagen gespot

Bieten

KBIVB meldt op regelmatige basis de teeltontwikkeling. Zo ook op 21 april. Momenteel zijn de meeste bietenpercelen gezaaid. Het instituut geeft aan wat te doen bij vorstschade en houdt plaagontwikkeling bij. Bladluizen, bietenkever en aardvlooien werden al vastgesteld.

Werken in de land- en tuinbouw in niet zonder gevaar.

Landbouw is niet zonder gevaar met jaarlijks 370 ongevallen

Veeteelt

Landbouwers en tuinders lopen tijdens hun beroepsbezigheden veel risico op arbeidsongevallen. Jaarlijks telt men gemiddeld op de 23.000 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen 370 arbeidsongevallen.

Vlaams minister Hilde Crevits zet stevig in op de Vlaamse eiwitstrategie. Onder meer  onderzoeksinstelling ILVO bouwde ook op dat vlak al een grote reputatie op.

Vooral grasklaver als alternatief eiwitgewas

Akkerbouw

Binnen de Vlaamse eiwittransitie (2021-2030) bestaat de intentie om het areaal voor plantaardige eiwitten zowel voor dierlijke als menselijke consumptie te vergroten. Uit cijfers van het departement Landbouw en Visserij, die Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) opvroeg, was in 2020 het areaal aan alternatieve eiwitgewassen bijna 28.000 ha groot.

Weinig verandering in Belgapom-notering

Aardappelen

Op 22 april bedraagt de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger nog steeds 200 euro/ton zonder btw. Dat is dezelfde prijs als vorige week. Voor Bintje is er geen waarneming door gebrek aan transacties.

De kwaliteit van gras en dus van de graskuil varieert doorgaans doorheen het groeiseizoen. De praktijkproef bevestigde dit.

Aandacht voor optimalisatie van eiwit uit grasland

Akkerbouw

De eiwitkwaliteit van gras optimaliseren heeft diverse voordelen. Het is dus tijd om eens het graslandmanagement en de gras(kuil)kwaliteit onder de loep te nemen!

Vlaanderen laat in de campagne 2022 productie toe op braakliggend land.

Braakliggend land voor productie in de verzamelaanvraag

Akkerbouw

De Europese Commissie laat uitzonderlijk toe om in 2022 percelen op braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergroeningsbetaling.

Meerdere ziekten gespot op wintertarwe

Granen

Deze week werden op 27 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. De toestand op 19 april: gele roest, witziekte en bladseptoria werden gespot.

De voorbije maanden kenden een goede aardappelafzet.

Vlotte aardappelafzet genoteerd in februari en maart

Aardappelen

Uit de berichtgeving van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) leren we dat in de voorbije maanden februari en maart heel wat aardappelen werden geleverd.

Momenteel is er in de Europese Unie geen schaarste aan voedingsproducten en is er dus voor de consument geen reden tot paniek.

Vlaanderen beslist over invulling Europees steunpakket in kader van voedselzekerheid

Akkerbouw

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits beslist om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

India wil zich profileren als permanente wereldspeler op vlak van de export van tarwe.

India wil komend jaar dubbel zoveel tarwe uitvoeren

Akkerbouw

India wil zich profileren als permanente wereldspeler op vlak van de export van tarwe, nu de uitvoer vanuit de ‘Europese graanschuur’ Oekraïne door de oorlog in gevaar komt.

Tot 18 juni 2022 liggen alle maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieueffectenrapport ter inzage in gans Vlaanderen.

Openbaar onderzoek stikstofakkoord start vandaag

Veeteelt

Vandaag, op dinsdag 19 april 2022, start het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak van de Vlaamse regering. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten.

Veel verschillende factoren moeten in rekening worden gebracht om op een correcte manier plaatsspecifiek stikstof toe te dienen.

Precisiebemesting: waar staan we vandaag?

Akkerbouw

Als landbouwer is het steeds een uitdaging om optimaal te voorzien in de stikstofbehoefte van het gewas en om tegelijk het nitraatresidu in de bodem zo laag mogelijk te houden. Precisiebemesting – waarbij we rekening houden met de variatie binnen een perceel – wordt vaak naar voren geschoven als één van de maatregelen die de landbouwer hierbij kunnen helpen.

De marktstemming is voor alle 3 de rassen stabiel: het aanbod is gelijk aan de vraag.

Belgapomnotering blijft gelijk

Aardappelen

Op 15 april bedraagt de Belgapomprijs voor Bintje, Fontane en Challenger nog steeds 200 euro/ton zonder btw. Dat is dezelfde prijs als vorige week.

Verwacht wordt dat deze week het volledige bietenareaal is ingezaaid.

Warmer weer bevordert opkomst suikerbieten

Bieten

De uitzaai van de bieten bedroeg op 10 april gemiddeld 83% van het areaal, met regionale verschillen. Het Bieteninstituut (KBIVB) verwacht dat de meeste resterende hectaren deze week zullen uitgezaaid worden.

Er zijn grote bezorgdheden of er in Oekraïne nog gaat uitgezaaid kunnen worden.

De oorlog blijft voedermarkt beroeren

Economie

Zal men in Oekraïne kunnen zaaien? Deze vraag zal de voedermarkten de komende weken zeker nog beïnvloeden.

Inzaaimengsel Engels raaigras + kropaar in het 4-5-bladstadium van de maïs, foto genomen op 28 mei 2020, Moortsele.  Bij zaai werd via kappen vermeden dat graszaad terechtkwam in de maïsrijen.

Groenbedekkers bieden bij korrelmaïs mogelijkheden om nitraatresidu te verlagen

Akkerbouw

Het gelijktijdig inzaaien van een groenbedekker bij de teelt van korrelmaïs is teelttechnisch mogelijk. Het biedt zelfs kansen om het nitraatresidu te verlagen. De omstandigheden van het seizoen bepalen mee de slaagkans. Helaas reduceert deze techniek het opbrengstniveau.

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur.

Landbouw in Vlaanderen heeft FABuleuze toekomst

Akkerbouw

Landbouw en natuur lijken in Vlaanderen soms tegenover elkaar te staan. Ze kunnen elkaar echter ook versterken. Biodiversiteit kan nuttig zijn voor landbouwers. Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur. ‘FABulous Farmers’ stelt 10 aanbevelingen voorop.