Vragen over handhaving van randvoorwaarden rond onder meer erosie

Actueel

Als geen ander weten landbouwers hoe belangrijk erosie is in hun bedrijfsvoering. Het is dan ook voor velen een doorn in het oog dat de ene het wel goed doet, en de buur het soms minder nauw neemt met erosiemaatregelen. In de commissie Landbouw had over de handhaving van de randvoorwaarden met betrekking tot erosie een heel interessant debat plaats.

Nu de uitzaai van maïs gestart is, wordt het tijd om na te denken over de onkruidbestrijding in deze teelt.

Beperkte evoluties inzake vooropkomst onkruidbestrijdingsstrategie in maïs

Akkerbouw

De uitzaai van de maïs is hier en daar al gestart. Hoog tijd dus om ook eens na te denken over welke strategie de maïsteler best kiest om de onkruiden aan te pakken. Op dit vlak moeten we, net zoals vorig jaar, helaas herhalen dat er maar weinig nieuwigheden zich aandienen.

De Belgische aardappelteelt is de laatste jaren vrij gebleven van bruinrot.

Aardappelteelt in België : maatregelen tegen bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg

Aardappelen

Bruinrot is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum en vooral de aardappelteelt treft. Deze bacterie werd reeds aangetroffen in waterlopen in de provincies Antwerpen en Limburg en kan daar helaas niet meer worden uitgeroeid. Door het risico op de besmetting van de aardappelteelt via oppervlaktewater zijn de telers uit bepaalde gemeenten in deze provincies verplicht om beschermende maatregelen te nemen. De bacterie tast enkel bepaalde plantensoorten aan en wordt niet overgedragen op mensen.

Onderzaai van Italiaans raaigras in 8-10-blad zonder bemesting (Inagro; 29/07/2020)

Onderzaai: de oplossing na gescheurd grasland?

Akkerbouw

Beredeneerd omgaan met gescheurd grasland is van cruciaal belang om het nitraatresidu in het najaar te beperken. Om de mogelijkheden van maïs na gras in beeld te brengen legde Inagro een proef aan met gelijktijdige zaai en onderzaai van gras onder maïs op een perceel waar driejarig grasland werd gescheurd.

Onder de projecten met betrekking tot akkervogels is het Interregproject Partridge al enkele jaren bekend.

In de projecten ‘Partridge’ en ‘Vogelvriendelijk boeren’ is de boer sleutelfiguur

Akkerbouw

Het gaat al jaren niet zo bijster goed met de populatie akkervogels in Vlaanderen. Deze achteruitgang is te wijten aan meerdere factoren, zoals de versnippering van het landschap en de monoculturen in de landbouw. “Een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met landbouwers kan een oplossing zijn om de populatie te verbeteren”, vertelt Korneel Verslyppe van Boerennatuur Vlaanderen. Het Interreg project Partridge toont aan dat het kan, en ook het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ engageert landbouwers om maatregelen te nemen.

Er is de intentie om dit seizoen minder aardappelen te verbouwen.

Vlaams aardappelareaal daalt met ongeveer 10%

Akkerbouw

Begin april bevraagde het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) aardappeltelers om zicht te krijgen op het areaal en de rassen die ze komend seizoen uit gaan planten.

De Fruit Trading Company (FTC) is 2 jaar geleden gestart met het initiatief van een eigen termijnmarkt voor Conference-peren. Het systeem heeft een stabiliserend effect op de prijs en er wordt gestreefd naar kostendekking.

Steun voor de hardfruittelers van handel en retail met minimumprijs via de FTC

Nieuws van maatschappijen

De Fruit Trading Company (FTC) is 2 jaar geleden gestart met het initiatief van een eigen termijnmarkt voor Conference-peren, naar analogie met de termijnmarkten voor granen, aardappelen en zuivel die op de beurs genoteerd zijn. FTC lanceert in april een kennismakingsactie ter ondersteuning van de fruittelers.

Belgapomnotering Challenger stijgt

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 9 april 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). Voor Challenger bedraagt die 60,00 euro/ton (zonder btw) of 63,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor beide rassen vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Er is geen notering en geen waarneming voor Bintje wegens een gebrek aan transacties.

In wintertarwevelden valt reeds gele roest vast te stellen.

Bemest granen zorgvuldiger!

Akkerbouw

Door verdere verscherping van dierlijke mest stellen we meer en meer tekorten vast in de gift van spoorelementen in granen.

Met innovatieve veredelingstechnieken en zaadcoatings gaat Protealis op zoek naar nieuwe, goed presterende, lokale soja.

Onderzoekers starten bedrijf Protealis op rond duurzame en lokale teelt van peulvruchten

Actueel

Na tientallen jaren in het plantenonderzoek zetten Benjamin Laga en Jonas Aper een gedurfde stap in hun werk rond lokaal geteeld plantaardig eiwit. Vandaag houden ze hun bedrijf Protealis boven de doopvont. Als spin-off van de onderzoeksinstituten VIB en ILVO bogen ze op een waaier aan kennis en innovatieve technologieën.

In het voorjaar drijfmest toedienen over wintertarwe biedt meerdere voordelen.

Gedachten uitwisselen over het toedienen van drijfmest op wintertarwe

Akkerbouw

Het nieuwe B3W, de begeleidingsdienst voor een betere bodem en waterkwaliteit, hield op 31 maart een online thematisch uitwisselingsmoment over de voorjaars-toediening van drijfmest in wintertarwe.

De afgelopen 50 jaar is de ernst van de impact van hittegolven en droogte op de Europese oogsten verdrievoudigd.

Impact van droogte op oogsten in Europa op 50 jaar verdrievoudigd

Akkerbouw

De afgelopen 50 jaar is de ernst van de impact van hittegolven en droogte op de Europese oogsten verdrievoudigd. Dat blijkt uit een studie die onlangs werd gepubliceerd. Er moet nagedacht worden over teelten die wel aangepast zijn aan de klimaatverandering, beklemtonen de onderzoekers.

De Belgische pils Cristal maakt voortaan gebruik van lokale gerst en hop in samenwerking met Belgische boeren.

Cristal kiest voor lokaal geteelde gerst en hop

Actueel

Cristal, de Belgische pils uit Alken, maakt voortaan gebruik van lokale gerst en hop in samenwerking met Belgische boeren. De brouwerij heeft begin maart in Riemst testen gestart voor het inzaaien van haar eerste Vlaamse veld met brouwersgerst. Cristal hoopt om tegen volgend jaar 1 op de 5 Cristal-pilsjes te brouwen met Belgische gerst.

In 1999 besloot Jos Kwanten om zijn percelen te laten draineren, en later besliste hij ook om waterstuwen te plaatsen.

Jos Kwanten investeert in watergerelateerde maatregelen: “Je moet op lange termijn durven denken”

Akkerbouw

Op de Heikanthoeve in Pelt zijn melkveehouder Jos Kwanten en zijn zonen Roel en Wim zich bewust van de uitdagingen waar de landbouw voor staat. “We hebben natte jaren gekend en de laatste jaren meer droge jaren. Met peilgestuurde drainage en waterstuwen willen we zowel de bewerkbaarheid van het perceel als de oogst van onze gewassen verzekeren”, vertelt Jos.

Zodra de uiterlijke datum voor het aanduiden van een equivalente maatregel op perceelsniveau overschreden is (30 april of 31 oktober), moet de landbouwer de voorwaarden van die equivalente maatregel naleven op de aangeduide percelen.

Equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aangeven in verzamelaanvraag kan tot 31 oktober

Akkerbouw

Wie de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ toepast, krijgt van de Mestbank uitstel tot 31 oktober 2021 om de percelen aan te duiden in de verzamelaanvraag. Die beslissing geeft landbouwers meer flexibiliteit om de nateelten in te plannen waarmee ze hun doelareaal willen realiseren.

De mestregelgeving is niet eenvoudig.

Toch 1.000 overtredingen ondanks inspanningen

Akkerbouw

Hoewel de overgrote meerderheid van de landbouwers de regelgeving heel goed opvolgt, werden tussen 2016 en 2020 ruim 1.000 overtredingen op de randvoorwaarden vastgesteld.

Gedaalde Belgapomnotering houdt verder aan

Akkerbouw

De Belgapomnotering voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt op 2 april 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). De marktstemming is rustig, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag.

Wie inbreuken pleegt tegen de VLM-mestregelgeving kan ook inkomenssteun verliezen.

Aantal sancties toegepast door departement Landbouw & Visserij na VLM-inbreuken stijgt

Akkerbouw

Wie de heel ingewikkelde en verregaande mestregelgeving onvoldoende opvolgt, kan naast een boete van de VLM ook inkomenssteun verliezen. Die laatste sancties worden opgelegd door het departement Landbouw & Visserij. Uit cijfers blijkt dat het aantal door het departement toegepaste sancties jaar na jaar algemeen stijgt.

De zaden zijn een bron van plantaardig eiwit en hebben een nutritioneel interessant profiel .

Kikkererwt: een potentieel nieuw eiwitgewas voor Vlaanderen?

Akkerbouw

Kikkererwten zijn de eetbare eiwitrijke zaden van het gelijknamige gewas. Ze worden vaak gebruikt in Noord-Afrikaanse, Midden-Oosterse en Indiase gerechten en zijn door hun veelzijdigheid niet meer weg te denken uit de vegetarische keuken. Er bestaan twee types kikkererwten: Desi en Kabuli. Het laatste type, dat typisch grote, lichtkleurige zaden produceert, wordt ook in Europa geteeld. In het voorjaar 2020 werden een zevental Kabulirassen uitgetest op de proefvelden van het ILVO en Inagro in een eerste verkennende rassenproef.

In de koolzaadvelden blijken veel glanskeves aanwezig te zijn.

Veel glanskevers in koolzaadvelden aanwezig

Akkerbouw

Zowel voor als na het voorbije weekend deed Praktijkpunt Landbouw tellingen van glanskever op 10 koolzaadpercelen in Hageland, Dijleland en Pajottenland.

Beroepsfederaties zijn teleurgesteld in de invoering van het digitale kunstmestregister in zijn huidige vorm.

Vlaams kunstmestregister: nieuwe belasting gaat digitaal

Akkerbouw

De beroepsfederaties Fegra/Ungren-Vegrom/BelFertil reageren teleurgesteld op de beslissing van de Vlaamse regering voor de invoering van het digitale kunstmestregister.

Er zijn enkele punten waar we aandacht voor moeten hebben, alvorens bieten te zaaien.

Aandachtspunten voor de uitzaai van suikerbieten

Bieten

De eerste bietenvelden zijn of worden momenteel ingezaaid. In deze optiek wijst het Bieteninstituut (KBIVB) op enkele aandachtspunten.

In Milagro zit het woord agro in, maar eigenlijk betekent Milagro mirakel in het Spaans.

Pompoenen en vee combineren: “Wij maken van Milagro een merk”

Groenten

Op nog geen 8 km van hartje Antwerpen kan je het platteland ervaren, met zelfs niet zo courante koeien. Op het biologisch landbouwbedrijf Milagro in Aartselaar paraderen meerdere Belted Galloway- runderen op een uitgebreide wei. “Die hebben we puur voor landschapsstreling en bodemvruchtbaarheid”, geeft landbouwer Erik Krosenbrink mee. Drie jaar geleden vond Dirk 's Jongers in hem een passende compagnon. Voor Erik zijn het de pompoenen die de afzet maken. “Zeg niet zomaar pompoen tegen een Milagro-pompoen. Daar zit een heel menselijk verhaal achter.”

De kunstmeststofstrooier goed afstellen levert iedereen voordeel op.

De juiste afstelling van een kunstmeststrooier is winst

Actueel

Slecht berijdbare velden verhinderden tot nu dat kunstmeststofstrooiers massaal konden uitrukken. Daarom is het hoog tijd om terug te komen op de juiste afstelling van de strooier. Het correct toedienen van kunstmeststoffen is een belangrijk aandachtspunt, dat voor ons door Geert Chys van het PCLT nog eens werd uitgelegd.

Hooibeekhoeve had in 2020 een proef aanliggen in het kader van het demonstratieproject ‘4J Vruchtwisseling’ waarbij verschillende rij-afstanden met elkaar vergeleken werden.

Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu

Akkerbouw

Vanwege de steeds hoger wordende druk op het milieu onderzoeken het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de Hooibeekhoeve meerdere opties om het nitraatresidu in de bodem te verminderen. Zo werd ook gekeken naar de rijafstand. Zo bevestigt een proef in 2020 dat na het scheuren van grasland een verkleinde rij-afstand vooral effect heeft op het zetmeelgehalte, en niet altijd op het nitraatresidu.