Wintertarwe (nagenoeg) geoogst

Granen

Op enkele uitzonderingen na is de wintertarwe van 2020 geoogst. Net als in de gerstteelt zijn de rendementen wisselend te noemen.

Het departement Landbouw en Visserij wijst op de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied. Voor bepaalde gebieden is dit al op 19 augustus!

Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Akkerbouw

Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum van 19 augustus.

Belgische landbouwers (niet deze op foto) werden vorig jaar slachtoffer van illegale Nederlandse pootgoedzwendel.

Pootgoedfraude blijft slecht smaken

Akkerbouw

Binnen de aardappelpootgoedsector is er al enige tijd commotie nadat in het voorjaar van 2019 een Nederlands handelsbedrijf illegaal pootgoed verkocht aan Belgische boeren. Dit verhaal krijgt een nieuw hoofdstuk nu blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), gelijkaardig als het FAVV bij ons, het strafrechtelijk onderzoek naar de pootgoedfraude stop zet.

Wanneer de schadedrempel voor één ziekte overschreden is, wordt geadviseerd om een bespuiting uit te voeren.

Opletten voor roest

Bieten

Er wordt meer roest waargenomen in de suikerbietenpercelen die opgevolgd worden door het Bieteninstituut (KBIVB). Controleer dus je velden op ziekten en behandel waar nodig. Verwijder nu ook resterende schieters.

Op het veld kiemremming toepassen kan met MH.

Kiemremming op het veld toepassen met maleïnehydrazide

Aardappelen

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) wijst in zijn nieuwsbrief (nogmaals) op het verdwijnen van CIPC bij de bewaring van aardappelen. Maleïnehydrazide toepassen op het veld kan helpen voor de kiemrust. Let wel op om niet te bespuiten bij té warme temperaturen, zoals vandaag worden verwacht.

Suikerbieten eerste maal bemonsterd

Bieten

De suikerbieten staan er op de meeste plaatsen goed bij. In het midden van de zomer wordt jaarlijks een eerste bemonstering gedaan. Deze toont momenteel een redelijke suikeropbrengst.

Ook de hectareopbrengst van aardappelen zou licht stijgen, volgens JRC.

EU-onderzoeksbureau becijfert hogere opbrengsten voor bepaalde oogsten door regen in juli

Akkerbouw

Het Joint Research Centre, het onderzoeksbureau van de Europese commissie, berekende dat door de regen in juli onder meer voor zomergerst de opbrengst per hectare dit jaar hoger zal liggen. Ook de oogstprognoses voor aardappelen en suikerbieten werden verhoogd.

Om de opkomst van maïs zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen, zoekt het LCV in een project naar oplossingen voor het wegvallen van zaaizaadontsmettingen.

Zonder zaaizaadontsmettingsmiddelen in maïs: wat nu?

Maïs

Het is al enkele jaren een trend dat de landbouw het met minder fytomiddelen moet stellen. Dat is ook het geval in de maïsteelt. Mesurol (methiocarb) en TMTD (thiram) zijn weggevallen als het om zaaizaadontsmettingen gaat. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) zoekt naar alternatieven voor de weggevallen middelen. Bovendien zal er meer aandacht naar teelttechniek moeten gaan. Het LCV legde hieromtrent proefvelden aan en wist ons alvast enkele resultaten te melden.

In de handel zijn heel wat kant-en-klare mengsels te koop. Voor vergroening is het ook toegelaten om zelf je mengsel samen te stellen, zolang je maar voldoet aan de minimale zaaidichtheden.

Welke groenbedekker past het best in jouw bedrijfsvoering?

Akkerbouw

De eerste velden wintergerst zijn al geoogst en de tarwe volgt binnenkort. Ook de aardappelrooiers verschijnen in het straatbeeld. Het wordt dus de hoogste tijd om na te gaan welke groenbedekker het best in je bedrijfsvoering past. Inagro wijst de weg.

Het teeltjaar was qua onkruidbestrijding lastig, zeker ook in aardappelen.

Na een lastig onkruidbestrijdingsseizoen een nieuwe reeks bekommernissen

Akkerbouw

Het voorjaar 2020 zal in ons geheugen blijven hangen als één van de lastigste seizoenen in de onkruidbestrijding. Dit is het geval in zowat alle teelten.

In 2017 werd minder onkruid gespot waar vruchtwisseling werd toegepast.

Monocultuur maïs doorbreken loont

Maïs

Uit een vruchtwisselingsproef van de Hooibeekhoeve, die nog steeds loopt, blijken de resultaten positief. Het doorbreken van de monocultuur maïs levert minder onkruiden op, en de eerste resultaten duiden ook op een hogere opbrengst.

Het Bieteninstituut raadt aan om je percelen te controlern op bladziekten.

Opletten voor bladziekten bij bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden van het Bieteninstituut (KBIVB) van deze week tonen een evolutie van de aantastingen witziekte en roest doorheen het hele land. Daarentegen kent cercospora slechts een zeer trage ontwikkeling en slechts 1 perceel heeft de behandelingsdrempel bereikt, namelijk 5% van de bladeren met een kleine vlek.

Verwijder zoveel mogelijk doornappel uit je aardappelvelden.

Verwijder doornappel uit je aardappelvelden

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) verwittigt in zijn nieuwsbrief voor de aanwezigheid van doornappel in heel wat velden. Dit hardnekkige en giftige onkruid verwijder je best zo snel mogelijk, want zowel de aardappel- als de groenteverwerkende industrie wil geen doornappel in het geoogste product.

De Bousies gebruikte binnen de samenwerking alvast een splinternieuwe Treffler wiedeg van ILVO voor de bestrijding van melganzevoet in boekweit.

Vlaanderen krijgt agro-ecologisch proefplatform van 50 ha

Akkerbouw

Het ILVO, bioteler Felix de Bousies en landbouwconsulent Alain Peeters (RHEA) realiseren samen een agro-ecologisch proefplatform van 50 ha. Doel is om theoretische principes in praktijk te brengen, en via experimenten, veldproeven, innovatieve technieken en wetenschappelijke monitoring de beste systemen en praktijken te vinden.

De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

Slechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk

Akkerbouw

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, werden in MAP 6 de regels voor het bemesten na de oogst van de hoofdteelt aangepast. De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

De nieuwe kistenwasserij voor groene klapkisten is veel duurzamer dan deze voor blauwe starre kisten.

BelOrta neemt duurzame kistenwasserij in gebruik

Groenten

De Belgische groenten- en fruitcoöperatie BelOrta nam op 20 juli op haar site in Sint-Katelijne-Waver een nieuwe kistenwasserij in gebruik. De nieuwe wasserij kan per uur zo’n 12.000 nieuwe groene klapkisten wassen. De nieuwe wasstraat werkt duurzamer dankzij een verlaagd watergebruik en een verminderde temperatuur die de CO2-uitstoot flink verlaagd.

Vul de TOPSS-enquête in en help mee goede praktijken te ontwikkelen om oppervlakte- en grondwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen te houden.

Hoe gebruik jij gewasbeschermingsmiddelen?

Akkerbouw

Het project TOPPS-water protection heeft als doel de verontreiniging van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te verminderen. Via een enquête willen de projectpartners de bewustwording bij alle betrokkenen vergroten. Ideeën en meningen kunnen ook helpen bij de uitvoering van het project.

De mannelijke bloeiwijze van een hopplant zijn lange, wijdvertakte trossen bloempjes. Hier net voor de bloei.

Dringend gezocht: mannelijke hopplanten

Akkerbouw

Er zijn nieuwe Belgische hopvariëteiten nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Stad Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO samen aan een nieuwe streekeigen variëteit. Daarvoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met Stad Poperinge en geeft de Belgische hopteelt zo een duwtje in de rug.

Door zonnepanelen te installeren op landbouwgebied, met name boven akkers, zou men voedselproductie perfect kunnen combineren met de productie van zonne-energie  via zonnepanelen.

Gewassen kweken onder zonnepanelen: een win-winsituatie

Akkerbouw

Sinds vorig jaar wordt in het project Agrivoltaics uitgetest of Belgische boeren hun gewassen kunnen kweken onder zonnepanelen. Na de oogst van de eerste ‘zonne-aardappelen’ lijkt de technologie hoopgevend. Er zijn echter nog wel wat uitdagingen.

Loodsen moeten grondig gereinigd worden want vaak zijn zelfs sporen van CIPC dat jaren terug gebruikt is, terug te vinden.

Belgapom benadrukt nog eens: CIPC is verboden

Aardappelen

Belgapom herhaalt nog eens dat het gebruik van de chemische kiemremmer CIPC sinds 1 juli van dit jaar ten strengste verboden is. De organisatie voor de aardappelhandel- en verwerking kreeg hier de afgelopen dagen veel vragen over. Intussen bereidt de Europese aardappelsector zich voor op de toepassing van toegelaten alternatieven, waarvan de meesten van natuurlijke oorsprong zijn.