Efficiënte oplossingen op doorlevende onkruiden

Akkerbouw

In voorgaande artikels belichten we al de mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding in maïs

Belgapom-notering stijgt weer voor Fontane en Challenger

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 7 mei 100,00 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Zonder btw gaat het om een prijsstijging van 25 euro/ton. De marktstemming is prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag. Ook voor Challenger bedraagt de notering 100,00 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Hier geldt een stabiele marktstemming, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Voor Bintje is er geen notering en geen waarneming wegens een gebrek aan transacties.

Dé behandelingsstrategie in wintertarwe bestaat niet. Er dient aan een strategie per perceel gewerkt te worden.

Stilstaan bij bladziektebestrijding in wintertarwe

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) publiceerde zeer recent zijn bevindingen rond ziektebestrijding in wintertarwe. Hiervoor lagen er in 2020, net als de voorbijgaande jaren, diverse proeven aan op meerdere locaties.

Met de WaterRadar kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen.

WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Actueel

Inagro, ILVO, VITO en Vlakwa hebben de online viewer WaterRadar gelanceerd. Daarmee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen.

Het fytolokaal links, met duidelijk geordende producten en legplanken met opstaande randen, beperkt de risico’s en de kans op het maken van fouten. Het fytolokaal rechts vormt een gevaar voor de gebruiker van de producten en voor het milieu.

Een goed beheerd fytolokaal is een must voor ieders gezondheid

Akkerbouw

Het fytolokaal is één van de meest risicovolle plaatsen op een landbouwbedrijf, wegens het potentiële gevaar voor mens en milieu van de gewasbeschermingsmiddelen (GBM) dier opgeslagen zijn. Het is dan ook niet voor niets dat de inrichting en het beheer van het lokaal aan bijzondere voorwaarden zijn onderworpen.

Respecteer het behandelingsinterval tussen de eerste FAR-bespuitingen adviseert het KBIVB.

Wacht niet met een FAR-behandeling ondanks koude

Akkerbouw

Door de koude weersomstandigheden met af en toe nachten onder het vriespunt worden de FAR-behandelingen bemoeilijkt, legt het Bieteninstituut KBIVB uit. Toch wijzen ze er op om de onkruidbestrijding strikt op te volgen.

De veldkeuringen zijn verplicht bij ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Half mei starten de veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaad van landbouwgewassen

Actueel

Het Departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten. Deze veldcontroles worden immers door de wet opgelegd. Het departement garandeert dat de coronamaatregelen zullen worden nageleefd en de keuringen dus veilig zullen verlopen.

Welk effect hadden droogte en hoge temperaturen op kuilmaïs? Help mee informatie vergaren en vul de enquête in.

Enquête: Hittestress bij maïskuilen

Maïs

Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur? Dan kan je meewerken aan het verbeteren van de bewaring van kuilmaïs, door een enquête in te vullen.

Alle groene asperges die tijdens de vorst boven stonden, zijn geraakt.

Amelinckx in Hingene: ‘De groene asperge? Een gemak in de keuken én in de teelt’

Groenten

Al 3 generaties lang teelt de familie Amelinckx met veel kunde en passie allerlei fruit. Appelen, peren, kersen en aardbeien gaan vlotjes de deur uit. “De groene asperges, dat is later gestart als een hobby. Het is geëvolueerd naar een mooie manier om aan risicospreiding te doen.”

De beperkte grasgroei zet landbouwers voor een dilemma om al dan niet te gaan maaien.

Dilemma: gras maaien of niet?

Akkerbouw

De voorbije maand stevent af op één van de koudste van de afgelopen decennia. In een normaal jaar wordt bij een goede weersvoorspelling rond 1 mei meestal de eerste snede ingekuild.

Foto: Jeroen Morel

Onveranderde Belgapom-notering

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 30 april 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Dat is dezelfde prijs als vorige week. De marktstemming is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Voor Bintje en Challenger is er geen notering en geen waarneming wegens een gebrek aan transacties.

De MRL’s van terbuthylazin zijn herzien.

Verkorting van de zaaiperioden na toepassing van terbuthylazin

Akkerbouw

De maximumresidugehalten (MRL's) voor de werkzame stof terbuthylazin zijn met ingang van 9 maart 2021 herzien. Syngenta geeft nu meer duidelijkheid bij de inspanningen die ze hiervoor deden.

In de aardappelteelt blijft een vooropkomsttoepassing de strategie om onkruid te bestrijden. Helaas zitten de weersomstandigheden niet altijd mee.

Hoe de onkruidbestrijding in aardappelen aanpakken?

Akkerbouw

Een vooropkomsttoepassing blijft in aardappelen de basis voor een geslaagde onkruidbestrijding, ook al zagen we vorig seizoen door de droogte op veel percelen een tegenvallend resultaat.

De bestrijding van knolcyperus (zoals hier overduidelijk te zien in een maïsveld) valt onder de ‘Goede Agrarische Praktijk of GAP’. Dit is 1 van de 8 basisprincipes van IPM.

Is uw bedrijf in orde met de IPM-regelgeving?

Akkerbouw

Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen en is gebaseerd op 8 basisprincipes. Zo kan de teler op een ecologische én economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle houden.

Het zijn geen ideale weersomstandigheden om de maïsteelt in te starten.

Hoe diep maïs zaaien?

Akkerbouw

De uitzaai van maïs is gestart bij schrale weersomstandigheden met koude omgevings- en bodemtemperaturen.

De koude temperaturen van de voorbije weken laten maar een trage start van het groeiseizoen op het veld zien. Suikerbieten kiemen heel traag en onkruidbestrijding in deze teelt is geen evidentie nu.

Koude en trage groeistart op het veld

Akkerbouw

Door de aanhoudende koudegolf in ons land, en bij uitbreiding ook in heel Europa, staan we achter op het normale groeischema.

Het maaien is gestart, maar de grasgroei blijft achter.

Traag tempo, maar stabiele grasgroei

Akkerbouw

Gemiddeld stond er midden vorige week bij de door Hooibeekhoeve opgevolgde graspercelen zo’n 2,1 ton droge stof per ha op het veld.

De hoogste stijging van de verkoop van pesticiden werd genoteerd in Cyprus (+101%), gevolgd door Letland (+54%), Oostenrijk (+44%) en Polen (+11%).

Verkoop van pesticiden in de EU in 2019 met 6% gedaald

Actueel

In 2019 bereikte het volume van in de EU verkochte pesticiden het laagste niveau sinds het begin van de verwerking van gegevens, met iets meer dan 333.000 ton verkochte pesticiden en 6% minder dan in 2018. Deze scherpe daling komt na een periode van niveau’s die schommelden tussen 350 000 en 370 000 ton per jaar (2011-2018). Dat meldt Eurostat.

Op 22 april ging de aanleg van het subirrigatiesysteem van start op enkele landbouwpercelen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aquafin Kinrooi zuivert afvalwater voor hergebruik in landbouw

Akkerbouw

Al verscheidene jaren lijdt de landbouw onder de gevolgen van de klimaatopwarming. Periodes van droogte en waterschaarste zorgen in verschillende teelten voor een lagere en/of minder kwalitatieve opbrengst. Om de landbouw hiertegen in de toekomst te wapenen ging het project ‘Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie’ van start, met als doel gezuiverd afvalwater te hergebruiken en te combineren met de techniek van subirrigatie. Vandaag, 26 april, werden de werken in Kinrooi gedemonstreerd.

De suikerbieten kiemen maar traag.

Suikerbieten komen traag op

Akkerbouw

Voor de bieten die in de week vóór Pasen zijn gezaaid, komen de bieten op, maar de opkomst is zeker nog niet volledig. De opkomsten zijn traag, zo meldt het Bieteninstituut KBIVB.

Vooral de ontwikkeling van gele roest moet nu goed opgevolgd worden in wintertarwepercelen.

Gele roest goed opvolgen in tarwe

Akkerbouw

Waarnemingen in de wintertarwe uitgevoerd door het Landbouwcentrum Granen en partners de voorbije week, toont aan dat de ontwikkeling van gele roest in het gewas, best goed opgevolgd wordt komende weken.

Een deel van de aardappelen voor PotatoEurope werden gepoot met de autonome Robotti.

Aardappelen voor PotatoEurope deels met robot geplant

Akkerbouw

Vorige week is gestart met het poten van de aardappelen voor de rooidemonstraties van PotatoEurope in Lelystad (Nl). Het starten van het pootwerk gebeurde op een opmerkelijke manier: via een autonome werktuigdrager ‘Robotti’.

Op het gepaste moment met de meest geschikte middelencombinatie spuiten zorgt voor het meeste succes bij de onkruidbestrijding in maïs.

Middelen- en onkruidenkennis leidt tot succesvolle naopkomstbehandeling in maïs

Akkerbouw

In een vorig artikel brachten we de strategie om onkruiden in de vooropkomst te behandelen. Nu laten we ons licht schijnen over de mogelijke naopkomstbehandelingen.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) legde jaren geleden een proefveld aan met genetisch gemodificeerde maïs.

Vlaanderen wacht nog met officieel standpunt over de CRISPR-techniek

Actueel

Net als de federale overheid heeft Vlaanderen nog geen officieel standpunt ingenomen in het dossier rond de CRISPR-Cas9-techniek en genetisch gemodificeerde organismen. “We zijn voorstander van duidelijkheid. Nieuwe technieken creëren een aantal voordelen, maar er moet aandacht zijn voor mogelijke risico’s”, stelt landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering Fontane stijgt

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 23 april 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Dat is een hele stijging ten opzichte van vorige week. De marktstemming is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Voor Bintje en Challenger is er geen notering en geen waarneming wegens een gebrek aan transacties.