Inschatting afrijping maïs: een eerste stand van zaken

Maïs

Nadat we in 2017 al een droog voorjaar gekend hadden dachten de optimisten onder ons dat we het ergste op dat vlak nu wel gezien hadden. De ongeziene droogte van 2018 deed er helaas nog een serieuze schep bij. Heel wat percelen hebben erg geleden onder de droogte en de rendementen zullen zeker lager liggen.

Onderzoeker voedergewassen van de Hooibeekhoeve Gert Van de Ven loodste de geïnteresseerden door de verschillende maïspercelen.

Hooibeekhoeve test teelttechniek in maïs

Maïs

Opbrengstverhogingen in maïs kan enkel met de optimale teelttechniek. Met een juiste zaaibedbereiding, bemesting en voldoende afstand tussen de rijen garandeer je een goede start. Deze worden dan ook meegenomen in de proefvelden in Tongerlo. Verder wordt bijbemesting onderzocht, wat misschien nodig wordt aangezien de bemestingsnormen aangescherpt zijn.

Dorre bladeren verwijdert hakselaarchauffeur Koen Theuwissen om brand te vermijden alvorens messen te slijpen;

De snijmaïsoogst ging extreem vroeg van start

Maïs

Vorige week werd op meerdere plaatsen in het land reeds maïs gehakseld. Nooit eerder zagen we bij ons zo vroeg de snijmaïs-oogst aanvangen. De reden hierachter hoeven we u niet te vertellen: de aanhoudende hoge temperaturen en extreme droogte. Landbouwleven trok naar de warmste regio van het land: Noord-Limburg.

"Wetenschap moet ggo-beleid bepalen" (Vautmans)

Maïs

Open Vld-europarlementslid Hilde Vautmans betreurt de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over nieuwe ggo-technieken. Zij vindt dat het beleid rond ggo's "te veel bepaald wordt door vooroordelen in plaats van door de wetenschap."

VIB-proefveld met 'gehackte' maïs blijft voorlopig ongemoeid

Maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) gaat de veldproef met genetisch gemodificeerde maïs, waarover begin deze week nog heel wat te doen was, voorlopig niet weghalen. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de nieuwe ggo-technieken die voor die veldproef zijn gebruikt wel degelijk onder de ggo-richtlijn vallen, maar "die uitspraak gaat niet rechtstreeks over deze planten", zegt VIB-expert René Custers.

Voedsel Anders wil proef met ‘gehackte maïs’ onder de ggo-regelgeving

Maïs

Gisteren raakte bekend dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) sinds 2017 een veldproef met genetisch gemodificeerde maïs heeft uitgevoerd, in het geheim en zonder enig wettelijk toezicht. Voedsel Anders, een netwerk van 24 organisaties, vraagt nu om de geldende ggo-regelgeving toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.

De droogte doet de granen pijn.

Boerenbond roept landbouwers op bewijzen te verzamelen van schade

Maïs

De Boerenbond roept landbouwers die geconfronteerd worden met "uitzonderlijke verliezen" door de aanhoudende droogte, op om zoveel mogelijk bewijsmateriaal op te maken en te verzamelen. Die bewijzen zijn nodig om overmacht aan te tonen in het kader van bijvoorbeeld de mestwetgeving of om te gebruiken in de fiscale aangifte. Ondertussen stelt landbouwprovincie bij uitsterk West-Vlaanderen een oppompverbod in.

Belgische start-up wil Argentijnse soja- en maïsoogst redden bij droogte

Maïs

Een bedrijfje van zes man uit Brussel wil de enorme oppervlaktes aan maïs- en sojateelt in Argentinië beschermen tegen droge periodes. Fyteko, opgericht in 2014, heeft een biomolecule ontwikkeld die gewassen een hogere overlevingskans geeft bij lange periodes zonder regen.

Demo camera gestuurde schoffelmachines en precisie wiedeggen verplaatst naar 8 juni

Maïs

De onkruidbestrijding is een belangrijke succesfactor voor een geslaagde teelt. Machines voor mechanische onkruidbestrijding zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd en laten efficiënt werk toe. Tijdens deze demonstratiedag komt het topsegment voor jou in actie.

Aan de VUB ontwikkelde Lien Smeesters een toestel dat kankerverwekkende stoffen kan detecteren en uitsorteren.

Met lasers kankerverwekkende stoffen uit aardappelen en granen halen

Aardappelen

Eos selecteert elk jaar vijf jonge wetenschappers die de maatschappij een enorme gunst bewijzen. En dat voor de Eos pipet prijs. Eén van hen is Lien Smeesters, een studente fysica die met haar doctoraatswerk een toestel ontwikkelde dat frieten of maïskorrels screent op kankerverwekkende stoffen en die uitsorteert. En daar heeft licht alles mee te maken.

Figuur 1: Organisch koolstofgehalte (%), zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC) en opbrengst van de hakselmaïs  (DS, ton/ha) in kaart gebracht voor het perceel in Brecht.

Inspelen op variatie in bodem voor opbrengstverhoging maïs

Teelttechniek maïs

Een evenwichtige bodemvruchtbaarheid vormt de basis voor een goede maïsteelt. Toch wordt het effect van bepaalde bodemeigenschappen op de maïsopbrengst vaak nog onderschat. Door enerzijds de variatie van deze bodemeigenschappen binnen een perceel en anderzijds de maïsopbrengst in kaart te brengen, kan men nagaan in welke mate verschillen in bodemeigenschappen leiden tot opbrengstverschillen binnen eenzelfde perceel.

Om te weten welke strategie er het beste past, is het van belang te weten welke onkruiden
 er voorkomen.

Geef onkruid geen kans in de maïsteelt

Teelttechniek maïs

Er zijn verschillende methoden om het onkruid aan te pakken in de maïsteelt. Dat verschilt echter ook van bedrijf tot bedrijf en van de weersomstandigheden. Jan Vanherck van Belchim gaf een overzicht van de mogelijkheden tijdens de Agridagen.

Figuur 1: Schoffelmachine met pneumatische zaaimachine

Gras in de maïs zaaien

Teelttechniek maïs

De onderzaai van gras kwam in 2015 in de belangstelling door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB. Grasonderzaai is echter niet eenvoudigweg gras tussen de maïs zaaien. Om tot een geslaagde groenbedekker te komen zijn er wel enkele belangrijke randvoorwaarden.

Voorbeeld van een ruime vruchtwisseling kuilmaïs-triticale+gele mosterd-voederbiet-korrelmaïs-kuilmaïs-veldboon.

Vruchtwisseling: perspectieven op korte én lange termijn

Teelttechniek maïs

Bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid vormen de basis voor goede opbrengsten. In Vlaanderen heeft echter 35 % van de akkerbouwgronden een te laag organische stofgehalte en een pH onder de streefzone.

De nieuwste maïsrassen op de digitale ILVO-rassenlijst

Maïs

Voor kuil- en korrelmaïs verschijnen in deze periode van het jaar heel wat cijfers en tabellen. Voor veel landbouwers is het vaak niet eenvoudig om een onderscheid te maken tussen de verschillende informatiebronnen.

Van dit maïsteeltjaar herinneren we ons zeker het droge voorjaar nog.

Na een droge start, vaak bevredigende rendementen in de maïsteelt

Maïs

Het maïsteeltjaar startte vroeg in 2017 in droge omstandigheden die tijdens het voorjaar alsmaar droger werden. Dit gaf een klein probleem naar de opkomst, maar een groter probleem naar de onkruidbestrijding. Op het einde van de rit werden bij de oogst toch bevredigende rendementen genoteerd.

Voor Joris Vanmeirhaeghe, Willy geiregat en Jean-Philippe Jorion (v.l.n.r.) is de lancering van het merk ‘JPS’ een nieuwe stap in de geschiedenis van de reeds vierjarige samenwerking tussen de twee bedrijven.

Jorion-Philip-Seeds lanceert zijn eigen merk op de markt, met de afkorting JPS

Maïs

Gesterkt door vier jaar commerciële samenwerking tussen de zaadhuizen uit Hacquegnies en Kerkhove, gaat de zaadfirma Jorion-Philip-Seeds nu een verdere stap zetten in de verkoop van zaden. Hierom wordt nu het merk JPS gelanceerd.

Met carbide steekbeitels die tot wel 65 cm diep doordringen in de grond breekt de ‘Terraland’ de oude ploegzool open.

Toenemende bodemverdichting bedreigt Tsjechische opbrengsten

Maïs

Het grootste probleem in de Tsjechische landbouw is het verlies aan opbrengst door een toenemende bodemverdichting. Grote landbouwcoöperaties bewerken er hun uitgestrekte velden met zware machines. Om dit te kenteren kijkt de Tsjechische academische wereld naar precisielandbouw. Ook machinebouwers denken mee.

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Maïs

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

“Na die eerste investering in de aanplant van miscanthus kan je minstens 15 jaar voort”, vertelt Hilde Muylle van het ILVO.

Kweek uw eigen elektriciteit: Ilvo en Inagro stellen vier energieteelten voor

Granen

Binnen amper drie jaar hoort een goed deel van de energie die we gebruiken uit groene bronnen te komen. Kunnen landbouwers daarop inspelen door energiegewassen te telen? Overheid, onderzoeksinstellingen en proefcentra testten verschillende van die teelten. Welke passen op uw bedrijf?

In quinoa blijft de bestrijding van melganzevoet problematisch.

Wat valt er al te leren op de proefhoeve in Bottelare?

Maïs

De proefhoeve in Bottelare staat dicht bij de praktijk. Ze neemt bijvoorbeeld deel aan de klassieke rassenproeven, en test via projecten bijvoorbeeld ook groenbedekkers en alternatieve granen uit. Op de conclusies van de proeven is het nog even wachten, maar de ontwikkelingen in het veld zijn alvast interessant, zeker gezien de recente droogte.

Het grootste gevaar op schade door bladluizen is geweken.

Gevaar bladluizen geweken

Maïs

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag. Op de meeste telplaatsen vinden we nog steeds weinig of geen bladluizen.

Door het droge voorjaar was en is nog steeds de onkruidbestrijding in vele teelten niet eenvoudig.

Onkruidbestrijding door de droogte in de problemen

Akkerbouw

De droogte maakt de onkruidbestrijding in veel teelten niet eenvoudig. We bespreken de situatie voor de verschillende teelten.

SONY DSC

LCV reikt tips aan voor een geslaagde maïsteelt

Actueel

De maïsrassen zijn gekozen en daarmee wordt er stilaan weer gedacht aan maïs zaaien. Vooraleer van start te gaan in het veld, is het nuttig om even aandacht te besteden aan de teeltvoorbereiding. In het voorjaar wordt immers de basis gelegd voor het slagen van de teelt.

Tijdens de presentatie van LCV Actueel werd dieper ingegaan op technieken om maïs te telen.

Nieuwere teelttechnieken voor maïs?

Actueel

Tijdens diverse afgelopen wintervergaderingen stonden medewerkers van het Landbouwcentrum Voedergewassen stil bij wat 2016 ons gebracht heeft en wat we eruit kunnen leren voor dit jaar. Bijzondere aandacht was er voor nieuwe teelttechnieken voor maïs, al kunnen we het soms ook een hernieuwde belangstelling noemen voor bepaalde thema’s.