Startpagina Wetgeving

Voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2018 uitbetaald

Het Departement voor Landbouw heeft onlangs een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2018 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast.

Leestijd : 2 min

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling. De premie voor jonge landbouwers wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares.

Aangezien de exacte overschrijding van het budget nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,70 gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een extra betaling van €43,47 per geactiveerd betalingsrecht. Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen voorschotbetaling.

Vergroeningspremie

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de vergroeningspremie uit te betalen aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen. Volgens de Europese regelgeving kan er enkel een voorschot en/of saldo worden uitbetaald als alle controles ter plaatse zijn uitgevoerd. Omdat de controles ter plaatse bij de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningseisen nog doorlopen tot begin 2019, kan er voor deze landbouwers in de loop van 2018 geen voorschot en/of saldo uitbetaald worden.

Er wordt ook naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uit te betalen voor de premiewaardige dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari 2018 en 31 augustus 2018, beperkt tot het individueel quotum.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen).

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2019. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, zullen eind maart 2019 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2018 ontvangen.

Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Departement

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken