Startpagina Recht

Kan de gewone pachtoverdracht echt zonder formaliteit?

Begin vorig jaar stopten mijn ouders als actieve landbouwers en lieten ze hun landbouwbedrijf over aan mij. Ik heb ook de pachtgronden die mijn ouders in pacht hadden overgenomen en bewerk deze intussen voor het tweede jaar. Nu is er een verpachter die zegt dat ik geen pachter kan zijn omdat ik geen aangetekende brief stuurde. Dit klopt toch niet?

Leestijd : 3 min

Wanneer je zonder enige formaliteit de pachtgronden die je ouders hadden na de bedrijfsovername verder bent gaan gebruiken, werd er een zogenaamde ‘gewone pachtoverdracht’ doorgevoerd.

Gewone pachtoverdracht

Zo’n gewone pachtoverdracht van ouders naar hun zoon is volkomen wettelijk in het licht van art. 34 van de Pachtwet. Dit artikel bepaalt dat de pachter, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel kan overdragen aan zijn afstammelingen. De overnemer treedt daarbij in al de rechten en verplichtingen die uit de pacht voortvloeien, maar de overdrager blijft met hem hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ontstaan.

Concreet ben je dus de nieuwe pachter en dat in exact dezelfde situatie als jouw ouders. Als zij zich bijvoorbeeld in de derde pachtperiode bevonden, zal dat ook voor jou gelden. Jouw ouders blijven wel samen met jou verantwoordelijk voor de normale verplichtingen van de pachter, zoals bijvoorbeeld het betalen van de pachtprijs.

Formaliteiten?

Jouw eigenaar is van mening dat deze pachtoverdracht niet wettig zou zijn, omdat er geen aangetekende brief werd gestuurd of omdat er geen uitdrukkelijke kennisgeving van de pachtoverdracht werd gedaan. Hij verwijst hiervoor naar art. 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Conform dit artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek dient een overdracht van schuldvorderingen tegenstelbaar te worden gemaakt. Dit artikel bepaalt dat de overdracht tegen de gecedeerde schuldenaar slechts kan worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat deze aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend. Omdat een verpachter het rustig genot van de verpachte goederen moet leveren aan de pachter, is de verpachter in zekere zin ook een schuldenaar, zodat dit artikel schijnbaar van toepassing zou kunnen zijn.

Jouw verpachter verliest evenwel uit het oog dat de Pachtwet in een uitzondering op de algemene regels heeft voorzien. Bij een gewone pachtoverdracht moet daarom niet voldaan worden aan art. 1690 van het oud Burgerlijk Wetboek. Het Hof van Cassatie heeft dit ook uitdrukkelijk bevestigd in het arrest van 16 januari 2009. Het Hof stelde in dat arrest letterlijk dat “uit de samenhang van de artikelen 34, eerste lid, en 35, eerste lid van de Pachtwet volgt dat voor de tegenwerpelijkheid van een pachtoverdracht niet aan artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek moet worden voldaan.”

In hetzelfde arrest wordt wel opgemerkt dat dit enkel geldt voor de overnemers die niet op een pachtvernieuwing aanspraak wensen te maken. Deze opmerking van het Hof van Cassatie slaat op de mogelijkheid voor pachters om naar hun overnemers een bevoorrechte pachtoverdracht te doen. Op grond van art. 35 van de Pachtwet treedt immers van rechtswege een pachtvernieuwing op voor de overnemer, op voorwaarde dat de pachter of zijn rechtverkrijgenden binnen 3 maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter kennisgeven van de pachtoverdracht die de pachter heeft gedaan aan zijn afstammelingen.

Samenvattend kunnen we dan ook zeggen dat jouw verpachter ten onrechte voorhoudt dat de pachtoverdracht die je kreeg van je ouders niet geldig zou zijn. Wel was door een tijdige aangetekende kennisgeving een bijkomend voordeel, in de vorm van een pachtvernieuwing, mogelijk geweest.

Waals Gewest

Volledigheidshalve merken we op dat de hierboven uitgelegde regels tegenwoordig enkel nog in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelden.

Bij de laatste grote hervorming van de Pachtwet in het Waalse Gewest werd het artikel 34 van de Pachtwet immers gewijzigd. De Waalse versie voorziet nu dat de pachter, op straffe van nietigheid van de overdracht, de verpachter uiterlijk binnen de 3 maanden na de overdracht moet inlichten over de overdracht. De gewone pachtoverdracht werd daar dus wel aan een formaliteit onderworpen.

In Wallonië brengt die verplichte kennisgeving trouwens enkel nog een pachtvernieuwing met zich mee ofwel indien de overnemer houder is van een studiegetuigschrift of diploma in een landbouwrichting ofwel indien de overnemer sinds minstens één jaar een cursus volgt met het oog op het behalen van een studiegetuigschrift of een diploma in een landbouwrichting ofwel indien de overnemer landbouwer is of is geweest tijdens minstens één jaar in de loop van de laatste 5 jaar.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Wie betaalt het gelag bij wildschade?

De jacht Verhalen van percelen die half verwoest zijn door een kudde everzwijnen, kaalgevreten percelen opkomende bieten, vertrappelde en leeg gegeten weides: het zijn stuk voor stuk geen uitzonderijke situaties meer. In dit artikel geven wij een overzicht van de Vlaamse regelgeving inzake de bestrijding van wildschade, en van wat het slachtoffer van schade door wild kan ondernemen om schadeloosstelling te bekomen.
Meer artikelen bekijken