Vermoeden van misbruik van Europese landbouwsubsidies in Vlaanderen: 3 overtredingen op 10 jaar

In de meeste gevallen is de aanleiding voor de terugvordering een nalatigheid of niet-intentionele onregelmatigheid.
In de meeste gevallen is de aanleiding voor de terugvordering een nalatigheid of niet-intentionele onregelmatigheid. - Foto: LBL

Enkele maanden geleden legde de gezaghebbend krant The New York Times schokkende mistoestanden bloot in het Europese landbouwbeleid: geheime en criminele samenwerking tussen politici en landbouwfraudeurs, maffianetwerken die zich laven aan de Europese landbouwsubsidies en grootschalige aangiftefraude. “Zakenkrant De Tijd berichtte daarna hoe de Europese anticorruptie-waakhond OLAF een slag uitdeelde aan de Siciliaanse agromaffia”, aldus Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA). “In totaal volgden 94 arrestaties, 138 landbouwbedrijven werden in beslag genomen en 10 miljoen aan onterecht uitgekeerde Europese landbouwsubsidies werden teruggevorderd.”

Een goede leerling

Vlaanderen bleef in deze fraudedossiers ver buiten schot, of toch niet? “In de voorbije 10 jaar werd bij benadering 30,1 miljoen euro (of 0,8% van het totaal aantal uitbetaalde, Europese landbouwsubsidies) teruggevorderd of ingehouden bij de volgende betaling(en)”, antwoordt minister Crevits. “Een deel hiervan werd evenwel na de bezwaarprocedure weer toegekend.” In de meeste gevallen is de aanleiding voor de terugvordering een nalatigheid of niet-intentionele onregelmatigheid. In 3 gevallen tijdens de voorbije 10 jaar ging het wel om een vermoeden van fraude, waarbij het bedrag van 1,3 miljoen euro werd teruggevorderd.

De bescherming van de financiële belangen van de Unie en de aanpak van fraude is ingebed in Europese verordeningen. De lidstaten moeten zorgen voor performante governancesystemen, met voldoende aandacht voor fraudepreventie en -bestrijding. “Toezicht op deze governancesystemen gebeurt door de certificerende instanties. Indien de certificerende instantie ernstige tekortkomingen vaststelt, kan de Europese Commissie overgaan tot de schorsing van betalingen tot de problematiek via een actieplan is opgelost. Indien de Commissie zich niet kan beroepen op de werkzaamheden van deze certificerende instantie, kan ze bovendien zelf de nodige audits uitoefenen.”

Gezien de regels, taak- en rolverdeling duidelijk zijn, werd hierover geen interfederaal/interregionaal standpunt bepaald. “In de huidige programmeringsperiode 2014-2020 is elke regio via het betaalorgaan verant- woordelijk voor het nemen van de gepaste fraudepreventie en fraudebestrijdingsmaatregelen. Hierin komt geen verandering met het nieuwe GLB.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent