Federaal landbouwminister Clarinval wil vertrouwen tussen overheid en veehouderij herstellen

Van links naar rechts: de voorzitter van de Vlaamse vereniging voor veehandelaars en vleesproducenten Benoît Luycx, de secretaris-generaal van de Franstalige veehandelsfederatie Benoît Cassart, en de federale landbouwminister David Clarinval, die naar Ciney kwam om zijn waardering te tonen voor de hele agrarische wereld.
Van links naar rechts: de voorzitter van de Vlaamse vereniging voor veehandelaars en vleesproducenten Benoît Luycx, de secretaris-generaal van de Franstalige veehandelsfederatie Benoît Cassart, en de federale landbouwminister David Clarinval, die naar Ciney kwam om zijn waardering te tonen voor de hele agrarische wereld. - Foto: M. de N.

Voor de nog maar net aangetreden federaal minister David Clarinval (MR) is de landbouw geen onbekende wereld. "De agrarische wereld in het algemeen is een wereld die ik heel goed ken. Ik kom uit een plattelandsgemeente en ik heb uit hoofde van mijn beroep nauw contact gehad met de boeren en ik begrijp hun zorgen heel goed... maar ik moet toegeven dat ik na deze ontmoeting met veefokkers, handelaars, transporteurs en vertegenwoordigers van slachthuizen nieuwe mensen heb ontdekt", zegt Clarinval.

Overweeg dit, alstublieft!

De nieuwe federale minister betreurt de volgens hem totaal onrechtvaardige stigmatisering die al te vaak de boeren en veeboeren treft. "Landbouwers en veehouders oefenen een beroep uit dat steun en waardering verdient. Ze worden vaak karikaturaal neergezet of, erger nog, gesaboteerd. Bepaalde drukkingsgroepen, bepaalde NGO's scheppen een zeer duister beeld van het beroep, en bezoedelen het -alsof het niet alleen respectabel is, maar ook van vitaal belang voor al onze medeburgers."

"Ik zat bijna 12 jaar in het federale parlement. Als we het in deze instelling over de landbouw hebben, is het zelden om die te promoten. Ik wil de boeren begrip, steun, aandacht en empathie bieden. Dit is de legitieme verwachting van een sector waar bepaalde politieke krachten niet noodzakelijkerwijs naar luisteren en die in het verleden te veel heeft geleden onder een karikaturale visie op hun beroep. En ik denk dat mijn afkomst en mijn gehechtheid aan het platteland hen kan geruststellen", zegt Clarinval.

Een enorme druk

De berichten die door boeren, handelaren, transporteurs en vertegenwoordigers van slachthuizen werden afgeleverd waren talrijk tijdens deze ochtend in Ciney. Ze getuigen van zo niet een diepe ongerustheid, dan toch een enorme druk. De minister van Landbouw merkt in de eerste plaats op dat de sector niet de juiste aandacht krijgt: "een beeld dat wordt bezoedeld door schokkende televisie-uitzendingen, door oneerbiedige ngo's, door de karikatuur van hun activiteiten, door de aanvallen op de veehouderij, die zich schuldig zou maken aan alle kwaden". Op de lange termijn is deze opeenstapeling van verwijten en denigrerendheid vermoeiend, belastend...”.

David Clarinval merkt ook het gevoel op dat fokkers vaak voelen een speelbal te zijn “van enorme administratieve rompslomp. Ze zeggen dat ze onderworpen zijn aan nauwgezette controles, een gebrek aan begrip en geven aan dat er meer samenwerking en vertrouwen nodig is van de kant van de overheid (federale en regionale) in plaats van een stok om ze te straffen in een geest van a priori verdenking".

Mensen in de sector noemen ook een aanzienlijk aantal financiële sancties op (dubbele bloedafname, meervoudige reiniging van vrachtwagens voor hetzelfde traject, etc.), soms versterkt door gedoe en administratieve boetes, die zich opstapelen en wegen op hun winstmarges en de rentabiliteit en zo de aantrekkelijkheid van hun beroep in gevaar brengen.

De verschillende stakeholders die aanwezig waren op de overdekte veemarkt van Ciney lieten niet na met de minister het gesprek aan te knopen over problemen die ze graag samen met de minister opgelost willen zien.
De verschillende stakeholders die aanwezig waren op de overdekte veemarkt van Ciney lieten niet na met de minister het gesprek aan te knopen over problemen die ze graag samen met de minister opgelost willen zien. - Foto: M. de N.

Ontmijning van het land

Zou de Veviba-zaak de aanleiding kunnen zijn om de relatie tussen de sector en de overheid te veranderen, waardoor het vermoeden van onschuld verschuift naar een vermoeden van schuld?

"Tijdens mijn vele contacten op de markt en tijdens de technische bijeenkomst die daarop volgde, vertelden veel mensen mij dat er grotere problemen waren in de relaties met instanties als de Afssa (Franse voedselinspectie, red) en Arsia. Fokkers, handelaars, transporteurs... betreuren het gebrek aan wederzijds vertrouwen. Ze zeggen dat ze a priori verdacht zijn, totdat ze hun goede trouw hebben kunnen bewijzen. Met andere woorden, men gaat uit van het vermoeden van schuld, terwijl het andersom zou moeten zijn."

Verwijzend naar zijn ervaring als burgemeester en parlementslid, noemt David Clarinval het voorzorgsprincipe een veel voorkomende bron van conflicten. "De administratie wil geen risico's meer nemen, wil zich indekken, en het gezond verstand heeft niet langer de overhand uit angst voor problemen. Dit is ook waar we elkaar moeten proberen te kalmeren."

Wat de FAVV betreft, is de minister niet van plan om zich in te zetten voor grote hervormingen, die overigens niet aan hem zijn gevraagd, maar zegt hij dat hij het vertrouwen en het begrip in de betrekkingen wil herstellen en de verschillende gesprekspartners dichter bij elkaar wil brengen. "De sector vraagt om een partnerschap met de overheid, in plaats van een confrontatie met de overheid." Het garanderen van de beste voedselzekerheid is niet eenvoudig, het juiste evenwicht moet worden gevonden en ik ben hier niet om het een of het ander te bekritiseren."

David Clarinval presenteert zich dan ook als de facilitator van een constructieve dialoog tussen de partijen. "Dit zal mijn eerste taak zijn. En als deze toenadering niet genoeg is, moet ik misschien verder gaan."

Overmaat is de vijand van het goede

Met betrekking tot de afzet van vee wijst David Clarinval erop dat door zulke stevige beperkingen op een markt in te stellen, het tegenovergestelde effect kan bereikt worden dan wat wordt beoogd, namelijk dat parallelle directe markten worden bevoordeeld, waardoor aan alle transparantie wordt ontkomen. Met andere woorden, overmatige controle kan aan de ene kant leiden tot totaal ondoorzichtig gedrag aan de andere kant. En uiteindelijk zal de gezondheidssituatie erger zijn, en zal iedereen eronder lijden."

Oneerlijke concurrentie doet veel pijn!

Ten slotte heeft de federale minister verwijzend naar het handelsakkoord met Mercosur (een blok van Zuid-Amerikaanse landen, red) gezegd dat het landbouwgedeelte van de handelsovereenkomst met de EU in zijn huidige vorm niet aanvaardbaar is en daarom moet worden herzien. "Oneerlijke concurrentie is vergif. Niets is zo frustrerend en demotiverend als dat! Onze boeren en fokkers werken volgens de hoogste sociale, gezondheids-, dierenwelzijns- en milieunormen ter wereld en zij betalen de prijs... en uiteindelijk krijgen zij te maken met oneerlijke concurrentie van producenten in landen die aan veel zwakkere en goedkopere beperkingen onderhevig zijn. Dit is onaanvaardbaar."

Naar Marc de Neuville

Meest recent

Meest recent