Spandoekenactie wordt uitgerold waarbij boeren ruimte vragen

V.l.n.r. schepenen van Kortenberg, Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en landbouwers uit de regio ‘Brabantse Wouden’.
V.l.n.r. schepenen van Kortenberg, Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en landbouwers uit de regio ‘Brabantse Wouden’. - Foto: TD

Eén van de landbouwers uit de betrokken regio, Johan Bonnast, legt ons uit dat de overheid het plan van de ‘Brabantse Wouden’ wil realiseren door het Agentschap Natuur & Bos (ANB) landbouwgrond actief te laten aankopen. “De boeren staan machteloos tegenover deze actie van de overheid waarmee via belastinggeld vruchtbare landbouwgrond wordt verloren”. De landbouwer is meestal niet de eigenaar van de percelen. De grondeigenaar wordt veelal door ANB benadert om grond aan te kopen en verlekkert met een hoog bod. Pas nadat de koop gesloten is, wordt de landbouwer via een droog schrijven verwittigd. Deze kan na het verstrijken van de pachtperiode zijn land verlaten. ANB koopt aan onder de noemer van ‘het algemeen belang’. Dit algemeen belang is bebossing.

Onder druk

Johan Bonnast wijst erop dat dit de betrokken landbouwbedrijven enorm onder druk zet. Gedane investeringen uit het verleden die op een bepaalde grondoppervlakte zijn berekend, kloppen nu niet meer. Waardoor financiële problemen kunnen opduiken. De leefbaarheid en de opvolging van de boerderijen komt hierdoor stevig op de helling te staan.

Wat nog moeilijker is te accepteren voor Johan Bonnast is dat vele gronden worden opgekocht in een zone die de overheid eerder voor landbouw heeft voorbehouden (bv. 20ha huiskavel rond een boerderij in herbevestigd agrarisch gebied, dat recent door ANB is aangekocht). “De overheid ontneemt iedere rechtszekerheid voor ons beroep én de fysieke ruimte om te boeren”.

Open vraag

Landbouwer Bonnast begrijpt net zoals vele boeren dat we moeten streven naar een duurzame samenleving en stelt zich de open vraag ‘wat er dan wel moet gebeuren?’. “Is de keuze voor het project Brabantse Wouden waarbij vruchtbare landbouwgrond wordt omgezet in bos de juiste keuze? Riskeren we dan niet dat er in het verre buitenland nog meer bossen worden platgebrand om daar aan voedselproductie te doen. Dergelijk beleid zorgt voor meer CO2 uitstoot om het voedsel van zijn productiegebied naar zijn afzetregio te brengen. Er gaat hierbij dus meer CO2 verloren aan het transport van het voedsel dan wel aan de productie.

De boeren, in wiens naam Johan Bonnast sprak, menen dat de ecologische voetafdruk enkel kan verkleind worden door voedselproductie in de nabijheid van de lokale afzetmarkt te houden.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, wees bij het afsluiten van het persmoment erop dat ook enkele schepenen uit de gemeente Kortenberg aanwezig waren bij de onthulling van het eerste spandoek. Zij willen hiermee de spandoekenactie ondersteunen. Ze geeft aan dat het over een regio gaat met een enorme druk op de grond. Niet enkel van de natuur uit, maar ook omwille van de verstedelijking, de industrie en het wegennet.

Actief of agressief?

De Becker hekelt het beleid van de nationale parken die er komen zonder enige regelgeving of rechtszekerheid voor de boer. Wat eerder verwoord werd met een ‘actief’ aankoopbeleid van het Agentschap Natuur & Bos, noemt zij een ‘agressief’ aankoopbeleid met een heel mooi prijsaanbod waar de landbouwer gewoon niet tegen op kan. Dit zet de bedrijfsvoering van de land- en tuinbouwers onder druk.

Ze wijst er op dat op de spandoeken het gezicht van de lokale boeren staat. Dit om het voedsel een gepast gezicht te geven. De slogan ‘Het voedsel op je bord, da’s onze passie’ spreekt boekdelen.

Onderbouwing en respect

Vanuit Boerenbond wordt aangegeven niet tegen bomen of bossen te zijn, maar dit wel op de juiste plaats. Ze vragen ook om het plan voor een nationaal park met een onderbouwde visie uit te werken. Niet zoals nu: losse snippers landbouwgrond aankopen zonder enige logica in het aankoopbeleid. Sonja De Becker geeft nog te kennen niet te begrijpen hoe dit is aangepakt. “Op deze manier, door de landbouw buiten spel te zetten, creëer je geen draagvlak.” “Werk met respect en in overleg met de verschillende ruimtegebruikers”, is haar mening.

In Kortenberg werd het eerste spandoek langsheen de Leuvensesteenweg tussen Brussel en Leuven geplaatst. Komende periode worden z’n 60-tal spandoeken in de regio van de Brabantse Wouden geplaatst. Telkens met het gezicht van de lokale landbouwers.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent