Lezersbrief: Ergerlijke Pachtwet is oorzaak van veel ruzies

Tegen het einde van deze legislatuur wijzigt de Vlaamse overheid de omstreden Pachtwet.
Tegen het einde van deze legislatuur wijzigt de Vlaamse overheid de omstreden Pachtwet. - Foto: TD

Zoals minister Crevits zegt: “Vooral de schaarste aan grond is een groot probleem”. Inderdaad, maar wat is daar de oorzaak van? Zoveel jaren geleden werd de pachtwet gewijzigd ten voordele en in het belang van de pachter: de zwakkere. Echter, het gevolg daarvan is dat geen enkele eigenaar zijn grond durft verpachten, want dat is inderdaad voor eeuwig. Grond pachten is sinds de uitvaardiging van die wet goedkoop kopen.

Eenvoudige landbouwer

De eigenaar, noch zijn kinderen of kleinkinderen, krijgen die grond nog vrij. Ik bedoel hier niet de eigenaars ‘graaf of baron met honderden ha eigendom voor wie de pachtwet niet van tel is en die altijd een achterpoortje vinden om de wet te omzeilen’. Ik denk alleen aan de gewone eenvoudige boer die, na een leven van hard werken en nog meer sparen, enkele ha grond bezit.

Laten we ons even in de plaats van zo’n eigenaar stellen met een eerste voorbeeld. Het echtpaar A heeft 2 kinderen: een zoon en een dochter. Bij hun pensioenleeftijd laten ze in 2010 hun bedrijf over aan hun zoon: 80 ha, waarvan zo’n 20 ha in eigendom. De zoon geniet van de eerste dag ten volle van zijn toekomstig erfdeel EN van het toekomstig deel van zijn zus, die als verpleegster werkt. Zij is getrouwd en is zwanger van haar tweede kindje. Op korte tijd overlijden beide ouders. De erfenis komt vrij.

Het koppel besluit een stuk grond te kopen om een nieuwe woning te bouwen. Omdat er bij het afsluiten van een lening een groot deel eigen inbreng vereist is, besluiten ze om hun grond, waarvan de opbrengst (pachtprijs) heel gering is, te verkopen. Hier komt echter de aap uit de mouw: broerlief kan de grond niet kopen wegens te veel schulden door de overname. Een derde wil de grond niet kopen wegens de 3 jaar vooropzeg. Ze stelt tot haar ontzetting vast dat haar grond ‘erfdeel’ 0,0 euro waard is. Daar gaat de droom van het koppel. Dit mondt uit in een ruzie tussen broer en zus.

Pas de Pachtwet aan

Zoals je ziet is de onverantwoorde en ergerlijke Pachtwet de oorzaak van ontelbare ruzies in landbouwfamilies. Zou dat werkelijk de wil zijn van de ouders dat door hun toedoen, hun kinderen jarenlang in onmin, erger nog, zelfs met haatgevoelens door het leven gaan? Ik denk het niet. Pas daarom de Pachtwet aan, zodanig dat ook eigenaars perspectief hebben, zodat ze na een billijke termijn zeker zijn dat hun grond weer vrijkomt!

Er is nog een tweede voorbeeld dat ik wil aanhalen en dat in de praktijk maar al te vaak voorkomt. Ouders laten hun bedrijf over aan 1 van de kinderen, die net zoals in het bovenstaand voorbeeld, vanaf de eerste dag het genot heeft van haar erfdeel, ook van dat van broers en zussen. De overnemer heeft zijn bedrijf heel voordelig overgenomen, want geen enkele ouder buit zijn eigen kind uit. Dat is een eerste groot cadeau van vader en moeder.

Eén van de kinderen is ook landbouwster. Bij het overlijden van de ouders wenst die dochter haar deel zelf in gebruik te nemen. Het eindigt in een rechtszaak, maar de boer-pachter rekt de rechtszaak zodanig, telkens weer met uitstel, tot de rechtmatige eigenaar 65 jaar is. Bijgevolg kan ze geen aanspraak meer maken op haar erfdeel. Zo onrechtvaardig is de huidige Pachtwet.

Waarom kan bijvoorbeeld iemand van 65 jaar, die van kindsbeen af in de landbouw werkt, niet meer bekwaam zijn om zijn eigendom zelf uit te baten? Terwijl de pachter, pachter blijft tot zijn 100 jaar of langer? Is het niet de hoogste tijd dat de Pachtwet, nu er gesproken wordt over een wijziging, wordt aangepast zodat eigenaar en pachter gelijk worden behandeld? Ik denk bijvoorbeeld aan een termijn van 27 jaar. Dat zijn 3 periodes van 9 jaar. Als de pachter na al die jaren zijn ‘schaapjes nog niet op het droge’ heeft, dan zijn daar slechts maar 2 redenen voor: ofwel heeft hij niet efficiënt gewerkt, ofwel werkte hij zich dermate in de schulden dat hij die nooit kan afbetalen.

Natuur en landbouw

Tot slot nog dit. Wat te denken over ‘Meer bos voor de Vlaamse Ardennen’? In Kluisbergen en Ronse bestaan reële plannen om het Kluisbos en het Muziekbos uit te breiden met respectievelijk 250 en 100 ha. Die zou van de landbouw ontnomen worden. Ik las nochtans in een vakkrant dat 1 ha bieten gelijk staat aan 1 ha bos. Dus waarom moet een eigenaar zijn grond afstaan aan een jonge boer, terwijl vadertje Staat honderden ha ontneemt aan de landbouw? Het is de absurditeit ten top. Dus heren en dames beleidsmakers, geef ook de eigenaar perspectief, zodat, is het niet hij- of zijzelf, dan toch zijn kinderen of kleinkinderen, een lichtje zien in die heel donkere tunnel.

Naam bekend bij redactie

Meest recent

Meest recent